omaolo.fi Vaccinationer
16.03.2020

Aktu­ellt om åtgär­der med anled­ning av coro­na­vi­ru­set i Soite

Soi­te för­be­re­der sig för att tryg­ga ett till­räck­ligt antal av vård­plat­ser och för att stär­ka hem­vår­den.

Mel­lers­ta Öster­bot­tens soci­al- och häl­so­vårds­sam­kom­mun Soi­te  för­be­re­der sig för att beho­vet av vård­plat­ser kom­mer att vara stör­re än nor­malt vid en excep­tio­nell epi­de­mi.  Det pla­ne­ra­de pilot­pro­jek­tet om att steg­vis mins­ka anta­let vård­plat­ser vid de all­män­me­di­cins­ka avdel­ning­ar­na i Vetil och Kan­nus  och att sam­ti­digt stär­ka hem­vår­den flyt­tas fram till en sena­re tid­punkt. Sam­ti­digt för­be­re­der man sig för att vid behov öka anta­let vård­plat­ser i Soi­tes enheter.

Dess­utom stär­ker Soi­te hem­vår­den och hem­sjuk­hu­set genom att smi­digt flyt­ta per­so­nal­re­sur­ser. Från mån­dag 16.3 stängs en del av Soi­tes enhe­ter och den icke-bråds­kan­de verk­sam­he­ten mins­kas. På så sätt kan per­so­nal flyt­tas dit där det finns behov.

En even­tu­ell expo­ne­ring för en coro­na­vi­rus­smit­ta i Kpe­dus audi­to­ri­um 11.3.2020

En per­son kon­sta­te­ra­des ha en coro­na­vi­rus­smit­ta vid Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus lör­dag 14.3.2020. De 17 när­kon­tak­ter­na till den insjuk­na­de per­so­nen har kon­tak­tats och de är i karan­tän. Sam­ma fall är för­knip­pad med en expo­ne­ring med läg­re risk. Ris­ken gäl­ler per­so­ner som del­ta­git i utbild­ning­en ”Työyh­te­i­sön kehittä­mi­nen” i Kpe­dus audi­to­ri­um 11.3.2020. Alla som del­ta­git i utbild­ning­en har fått ett per­son­ligt brev med när­ma­re anvis­ning­ar.  Soi­tes enhet för före­byg­gan­de av infek­tio­ner och Thl bedö­mer att ris­ken för att de som del­ta­git i utbild­ning­en bli­vit smit­ta­de är liten. And­ra anställ­da och stu­de­ran­de i Kpe­du och per­so­ner som besökt mat­sa­len dagen i frå­ga, behö­ver inte vid­ta åtgärder.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier