omaolo.fi Vaccinationer
13.08.2020

Aktu­ellt om coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen i Mel­lers­ta Österbotten

Coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen är fort­fa­ran­de rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planen­ligt. Det har inte kon­sta­te­rats nya coro­na­vi­russmit­tor under den senas­te tiden i Soi­tes områ­de. Den senas­te smit­tan kon­sta­te­ra­des 20.7.2020. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 32 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjukvårdsdistrikt. 

Coro­na­vi­rus­tes­ter

Det är liv­ligt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set och på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na. Anta­let tes­ter har för­dubb­lats jäm­fört med juni. Coro­na­vi­rus­tes­ter görs enligt den riksom­fat­tan­de rekom­men­da­tio­nen all­tid när en per­son har luft­vägs­sym­tom eller and­ra sym­tom som tyder på coronaviruset. 

I Soi­te görs dag­li­gen unge­fär 100 tes­ter, och resul­ta­ten kom­mer i huvud­sak inom 1–2 dagar. I Kar­le­by tas coro­na­vi­rus­prov på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na, i sam­jou­ren och vid barna­ku­ten. Dess­utom tas prov vid infek­tions­mot­tag­ning­ar­na vid Tunk­ka­ri och Kan­nus hälsostationer. 

Ock­så vid lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set bör man hål­la sig hem­ma och kon­tak­ta Soi­tes råd­giv­nings­te­le­fon gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set 06 828 7499 (öppen var­je dag kl. 8–16). Om häl­so­till­stån­det krä­ver akut vård, bör man kon­tak­ta Soi­tes sam­jour, tfn 06 826 4500 eller Soi­tes barna­kut, tfn 06 826 4444.

Att före­byg­ga coro­na­vi­ru­set — ing­en rekom­men­da­tion om masker ännu för Mel­lers­ta Österbotten

Det vik­ti­gas­te i att före­byg­ga coro­na­vi­ru­set är att föl­ja anvis­ning­ar­na om hygi­en och begräns­ning­ar i frå­ga om sammankomster:

  • Man bör inte gå till arbetet, skolan eller offentliga platser ens vid lindriga förkylningssymptom.
  • Iaktta god hand- och hostningshygien. Tvätta händerna ofta med vatten och tvål. Hosta och nys i en näsduk för engångsbruk eller din ärm, inte i händerna.
  • Minska på närkontakterna, håll ett säkerhetsavstånd på 1-2 meter.
  • Om möjligt, arbeta på distans.
  • Undvik att resa utomlands i onödan.
  • Mer information om att förebygga coronaviruset finns på THL:s webbplats.

Fin­lands rege­ring och Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL har i dag gett en rekom­men­da­tion om använd­ning av mun-nässkydd dvs. mask. Rekom­men­da­tio­nen är regi­o­nal och gäl­ler sjuk­vårds­di­strikt där det har kon­sta­te­rats coro­na­vi­russmit­tor under de senas­te två vec­kor­na. Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­ten under de senas­te två vec­kor­na och ing­en rekom­men­da­tion om masker gavs där­för för det­ta områ­de. Rekom­men­da­tio­nen finns på THL:s webb­plats.

Soi­te har gett anvis­ning­ar till sko­lor­na och läro­in­rätt­ning­ar­na i områ­det om att före­byg­ga smit­tor och har gett anvis­ning­ar om hur de bör age­ra om en elev insjuknar. 

Spår­ning av per­so­ner som expo­ne­rats för viru­set samt iso­le­ring och karantän

Med iso­le­ring avses iso­le­ring av en per­son som har en smitt­sam sjuk­dom från fris­ka per­so­ner. Den smit­ta­de per­so­nen kan vara iso­le­rad hem­ma eller på sjuk­hus. Syf­tet med iso­le­ring är att und­vi­ka even­tu­el­la fort­sat­ta smittor. 

Med karan­tän avses begräns­ning av en frisk per­sons rörel­se­fri­het. En del infek­tions­sjuk­do­mar kan smit­tas redan innan de egent­li­ga sym­to­men bru­tit ut. Med karan­tän för­hind­ras att en per­son som even­tu­ellt är sym­tom­fri smitt­bä­ra­re smit­tar and­ra personer. 

Enligt lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar (1227/2016) kan den läka­re i kom­mu­nen eller sjuk­vårds­di­strik­tet som ansva­rar för smitt­sam­ma sjuk­do­mar beslu­ta att en per­son ska vara i karan­tän om per­so­nen insjuk­nat eller med fog miss­tänks ha insjuk­nat i en all­män­far­lig smitt­sam sjuk­dom eller en smitt­sam sjuk­dom som med fog miss­tänks vara all­män­far­lig. I en sådan situ­a­tion har per­so­nen rätt till dag­pen­ning vid smitt­sam sjukdom.

I en coro­na­vi­rus­si­tu­a­tion för­sätts en pati­ent i hem­ka­ran­tän efter ett coro­na­vi­rus­test, och karan­tä­nen varar minst tills testre­sul­ta­tet kom­mit. Om en pati­ent kon­sta­te­ras ha en coro­na­vi­rus­smit­ta, ska hen hål­la sig iso­le­rad i enlig­het med order från en läka­re som ansva­rar för smitt­sam­ma sjukdomar. 

Soi­tes per­so­nal spå­rar de per­so­ner som expo­ne­rats för viru­set och fast­stäl­ler nöd­vän­dig karan­tän för den smit­ta­de per­so­nens när­kon­tak­ter. Om en per­son som expo­ne­rats för viru­set får sym­tom, under­sö­ker man om det är frå­ga om coro­na­vi­ru­set. Karan­tä­nen utvid­gas vid behov till att gäl­la nära anhö­ri­ga enligt under­sök­nings­re­sul­ta­ten. Före det smit­tar inte nära anhö­ri­ga andra.

I Soi­te görs för­be­re­del­ser för att ta i bruk den riksom­fat­tan­de Coro­nablin­ker-appli­ka­tio­nen som hjäl­per vid spår­ning av smitt­ked­jor. Vi infor­me­rar när­ma­re om det­ta i ett sena­re skede. 

Besök i Soi­tes enheter

Besöks­be­gräns­ning­ar gäl­ler tills vida­re på grund av coro­na­vi­ru­set på cen­tral­sjuk­hu­set. På avdel­ning­ar tillåts 1–2 besö­ka­re som ska vara helt sym­tom­fria. En besö­ka­re ska använ­da ett kirur­giskt mun-nässkydd och iakt­ta god hygi­en enligt coro­na­vi­ru­san­vis­ning­ar­na. Avdel­ning­ar­na har reser­ve­rat kirur­gis­ka mun-nässkydd för att dela ut dem till besökare.

De som bor i enhe­ter för ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg i Soi­te kan träf­fa sina anhö­ri­ga i sitt eget rum. 1–2 besö­ka­re tillåts åt gång­en och besö­ket kan vara i 1–2 tim­mar. En besö­ka­re ska använ­da ett kirur­giskt mun-nässkydd och iakt­ta god hygi­en enligt coro­na­vi­ru­san­vis­ning­ar­na. Soi­tes per­so­nal ger de anhö­ri­ga andningsskydd.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier