omaolo.fi Vaccinationer
03.01.2022

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner inleds för alla 5–11-åriga barn i Soite

Stats­rå­det änd­ra­de på för­ord­ning­en som gäl­ler coro­na­vac­ci­na­tio­ner 22.12 så att alla som fyllt 5 år kan i fort­sätt­ning­en få ett coro­na­vac­cin i Fin­land. För­ord­ning­en gäl­ler från och med 23.12.2021. Tidi­ga­re erbjöds coro­na­vac­ci­net endast 5–11-åringar som hör till risk­grup­per för all­var­lig coronavirussjukdom.

Soi­te utvid­gar nu coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na till alla 5–11-åringar. Vac­ci­na­tio­ner­na sker i regel enligt tids­bok­ning på Soi­tes vac­ci­na­tions­cen­tra­ler på s.k. ”barn­lin­jen”.

Vac­ci­na­tio­ner på vac­ci­na­tions­cen­tra­ler på ”barn­lin­jen” enligt tidsbokning

För alla 5–11-åriga barn ord­nas coro­na­vac­ci­na­tio­ner enligt tids­bok­ning vid Soi­tes vac­ci­na­tions­cen­tra­ler. Tider kan bokas redan för den­na vecka.

  • Den elektroniska tidsbokningen på webben i Egenvårdstjänsten: https://soite.terveytesi.fi är öppen 24/7.
  • Tidsbokning per telefon via rådgivningarnas telefontjänst 06 826 4477 mån-tors kl. 8-13 och fre kl. 8-11.
  • Tidsbokning via egna skolhälsovårdaren.

Log­ga in dig i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten med dina egna bank­ko­der (eller någon annan säker iden­ti­fi­e­ring) så kan du boka tid åt dig själv eller ett barn som är under 12 år gam­malt. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

En min­derå­rig kan själv beslu­ta om vac­ci­na­tion om en yrkes­ut­bil­dad per­son inom häl­so- och sjuk­vår­den som ger vac­ci­ner bedö­mer att den min­derå­ri­ga med beak­tan­de av sin ålder och utveck­lingsni­vå kan fat­ta beslut i ären­det. Det finns ing­en ålders­gräns för barns själv­stän­di­ga beslut i lagen, och där­för görs bedöm­ning­ar­na från fall till fall. I frå­ga om de fles­ta 5–11-åringar krävs sam­tyc­ke av vårdnadshavarna.

Vac­ci­net

Barn i åldern 5–11 år får BioN­Tech-Pfi­zers coro­na­vac­cin Comir­na­ty, av vil­ket man för barn använ­der ett pre­pa­rat som inne­hål­ler en mind­re dos och som uttryck­li­gen är avsett för den­na åldersgrupp.

Läs mera i THL:s med­de­lan­de.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier