omaolo.fi Vaccinationer
08.02.2021

Alla tider till coro­na­vac­ci­na­tio­ner är bokade!

Alla tider­na till coro­na­vac­ci­na­tio­ner har bokats när det gäl­ler den­na vec­ka. Tids­bok­ning­en i frå­ga om de föl­jan­de vac­ci­na­tions­ti­der­na öpp­nas näs­ta tis­dag 16.2.2021 kl. 12. Dagen för tids­bok­ning änd­ra­des till tis­dag eftersom en del av den före­gå­en­de vec­kans vac­ci­na­tio­ner kan fort­sät­ta ännu på mån­dag, och på tis­dag är det möj­ligt att ha fler per­so­ner att sva­ra på tele­fon­sam­ta­len. Följ med Soi­tes meddelanden!

I det här ske­det vac­ci­ne­ras över 80 år gam­la per­so­ner som bor hem­ma samt när­stå­en­de­vår­da­re och äld­re per­so­ner som bor i sam­ma hus­håll med dem (t.ex. makar/makor).

Inled­nings­vis är endast få vac­ci­na­tions­ti­der till­gäng­li­ga på grund av den begrän­sa­de till­gång­en på coro­na­vac­ci­ner. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till allt eftersom mer coro­na­vi­rus­vac­cin kom­mer till Soi­tes område.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier