omaolo.fi Vaccinationer
13.03.2020

Änd­ring­ar i Soi­tes verk­sam­het med anled­ning av coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — sammanfattning

Enligt THL:s upp­gif­ter och erfa­ren­he­ter­na i and­ra län­der är det san­no­likt att coro­na­vi­ru­se­pi­de­min kom­mer att spri­das, trots att ing­en epi­de­mi ännu kon­sta­te­rats i Mel­lers­ta Österbotten.

Soi­te inle­der begräns­nings­åt­gär­der för att för­hind­ra coro­na­vi­ru­se­pi­de­min från att spri­das och för­be­re­der sig för att flyt­ta per­so­nal till enhe­ter där beho­vet är störst. Därför:

  • Öppnar Soite en separat coronaviruspoliklinik
  • Öppettiderna ändras i en del av Soites enheter
  • Icke-brådskande mottagnings- och ingreppstider avbokas. Klienter informeras personligen om ändringar.
  • Det är förbjudet att besöka Soites enheter!
  • Om du har ett icke-brådskande behov av att kontakta Soite ber vi dig ta kontakt vid ett senare tillfälle
  • Vi rekommenderar att man använder Soites elektroniska tjänster så långt som möjligt.
  • Man ska inte gå till jobbet om man har förkylningssymptom eller annars är sjuk. I Soite kan cheferna godkänna arbetsoförmåga upp till sju (7) kalenderdagar. Vi rekommenderar denna praxis för alla arbetsgivare i Soites område, så att hälso- och sjukvårdsenheterna inte belastas av begäran av sjukledighetsintyg.
  • Vi har förbjudit Soites personal från att göra arbetsresor och rekommenderar att man undviker resor utanför Mellersta Österbotten också under fritiden.
  • Soites personal har möten i första hand med hjälp av fjärranslutning, och en del av personalen arbetar på distans

Länk: Gör så här vid miss­tan­ke om coronavirusinfektion

Följ med infor­me­ring­en på webb­plat­sen www.soite.fi och i soci­a­la medi­er Face­book Soi­teFace­book cen­tral­sjuk­hu­setTwit­ter

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier