omaolo.fi Vaccinationer

Änd­ring­ar i Soi­tes verk­sam­het med anled­ning av coronavirusepidemin

Följ med övrig infor­me­ring­en på webb­plat­sen www.soite.fi och i soci­a­la medi­er:
Face­book Soi­teTwit­ter


Avvi­kan­de öppet­ti­der i Soi­te med anled­ning av coronavirusepidemin

Soi­tes verk­sam­het fun­ge­rar i huvud­sak som nor­malt. I Soi­tes tjäns­ter utnytt­jas distans­ar­be­te och distans­mot­tag­ning när det är möj­ligt, men man för­säk­rar sig om att kli­en­ter har all­tid vid behov möj­lig­het att få sina tjäns­ter på plats.

De avvi­kan­de öppet­ti­der­na och änd­ring­ar­na i verk­sam­he­ten till följd av coro­na­vi­rus­lä­get gäl­ler föl­jan­de enheter:

Följ med Soi­tes övri­ga med­de­lan­den på webb­plat­sen www.soite.fi och i soci­a­la medier:

Face­book Soi­teFace­book kes­kus­sa­i­raa­laTwit­ter

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier