omaolo.fi Vaccinationer
06.02.2021

Anställ­da på Nort­h­volt som åter­vänt från Skel­l­ef­teå till Fin­land efter lör­dag 23.1.2021 upp­ma­nas söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning på sin hemort

Anställ­da på Nort­h­volt som åter­vänt från Skel­l­ef­teå till Fin­land efter lör­dag 23.1.2021 upp­ma­nas söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning på sin hem­ort. I det här undan­tags­fal­let finns det skäl att söka sig till prov­tag­ning även om man är sym­tom­fri. Ett prov bör tas även om ett nega­tivt coro­na­vi­rus­prov tagits på fabri­ken eller vid väst­grän­sen. I såda­na fall ska inter­val­let mel­lan prov­tag­ning­ar­na vara minst 72 h.

Coro­na­vi­ru­se­pi­de­min för­vär­ras i Skel­l­ef­teå och det har kon­sta­te­rats 20 fall av den virusmu­ta­tion som har sitt ursprung i Bri­tan­ni­en vid Nort­h­volts fabrik. När de anställ­da arbe­tat på fabri­ken har de even­tu­ellt expo­ne­rats för virusmu­ta­tio­nen. Coro­na­vi­rus­sjuk­do­men som virusmu­ta­tio­nen orsa­kar är inte far­li­ga­re än den tidi­ga­re, men den smit­tar lättare.

När en anställd vän­tar på coro­na­vi­rus­prov­tag­ning eller på sva­ret från prov­tag­ning­en, ska hen vara nog­grann med fri­vil­lig karan­tän och und­vi­ka all kon­takt med and­ra människor.

Elektro­nisk kontakt:

Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning kan kon­tak­tas genom att fyl­la i en sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­sym­tom i Omaolo-tjäns­ten på adres­sen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv . Om dina sym­tom krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till en dri­ve-in-test­sta­tion. Län­ken för tids­be­ställ­ning erbjuds efter att du fyllt i sym­tom­be­döm­ning­en, ifall dina sym­tom för­ut­sät­ter ett coronavirustest.

Kon­takt per telefon:

Coro­naråd­giv­nings­num­ret är öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499 (vux­na, över 16-åring­ar som insjuk­nat). Soi­tes barna­kut är öppen dyg­net runt 24/7, tfn 06 826 4444 (under 16 år gam­la som insjuk­nat). Om ditt häl­so­till­stånd krä­ver akut vård, bör du kon­tak­ta Soi­tes sam­jour, tfn 116 117.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier