omaolo.fi Vaccinationer

Anvis­ning­ar gäl­lan­de karan­tän och iso­le­ring för per­so­ner som utsatts för eller som insjuk­nat i covid-19

Nedan angiv­na karan­tän- och iso­le­rings­an­vis­ning­ar för per­so­ner som insjuk­nat eller expo­ne­rats trä­der i kraft 19.1.2022. Iso­le­rings- och karan­tän­be­slut som utfär­dats innan det­ta datum för­blir i kraft som tidigare.

Iso­le­ring av en per­son som insjuknat

Coro­na­vi­ru­set (covid-19) har klas­si­fi­ce­rats som en all­män­far­lig smitt­sam sjuk­dom. Enligt lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar (1227/2016) kan den läka­re i kom­mu­nen eller sjuk­vårds­di­strik­tet som ansva­rar för smitt­sam­ma sjuk­do­mar beslu­ta att en per­son ska vara iso­le­rad om per­so­nen insjuk­nat i en all­män­far­lig smitt­sam sjuk­dom eller en sjuk­dom som med fog miss­tänks vara all­män­far­lig. Om iso­le­ring fat­tas ett beslut i enlig­het med lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar (1227/2016). Om det inte är säkert att en pati­ent som är hem­ma eller i någon annan lokal föl­jer de anvis­ning­ar hen fått, kan det beslu­tas att hen ska iso­le­ras i ett iso­le­rings­rum i en häl­so- och sjuk­vårds­en­het enligt lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar (1227/2016).

En per­son som smit­tats av coro­na­vi­ru­set får ett sms med iso­le­rings­in­struk­tio­ner och hem­vårds­an­vis­ning­ar. Över 60 år gam­la per­so­ner kon­tak­tas per tele­fon. Bud­dyCa­re-appli­ka­tio­nen används inte läng­re. Pati­en­ten bör all­tid kun­na kon­tak­tas och bör föl­ja de anvis­ning­ar enhe­ten för före­byg­gan­de av infek­tio­ner ger.

En per­son som insjuk­nat ska vara iso­le­rad i 5 dygn från och med prov­tag­nings­da­gen obe­ro­en­de av vac­ci­na­tions­skyd­det. Kon­troll­prov behö­ver inte tas. Prov­tag­nings­da­gen är 0‑dagen.

Iso­le­ring­en kan avslu­tas själv­mant när febern är bor­ta och de and­ra sym­to­men har lind­rats avse­värt. Om sym­to­men fort­sät­ter att vara kraf­ti­ga, ska den som insjuk­nat kon­tak­ta sin egen häl­so­cen­tral eller före­tags­häl­so­vård för att få sjuk­le­digt. Torr hos­ta och för­änd­ring­ar i lukt-/smak­sin­net är inte skäl för att fort­sät­ta isoleringen.

Ett intyg på iso­le­rings­be­slut skrivs auto­ma­tiskt 5 dagar fram­åt från prov­tag­nings­da­gen. Inty­get fun­ge­rar som intyg för arbets­gi­va­ren i frå­ga om dag­pen­ning vid smitt­sam sjuk­dom. Inty­get skic­kas auto­ma­tiskt per post till hem­a­dres­sen inom någ­ra vec­kor från att iso­le­ring­en tagit slut. Om en famil­je­med­lem behö­ver ett intyg för dag­pen­ning vid smitt­sam sjuk­dom bör de kon­tak­ta smitt­skydds­skö­ta­ren 040 804 2781 (kl. 10–14). Ta redan före tele­fon­sam­ta­let reda på prov­tag­nings­da­gen. Karan­tän­ti­den räk­nas från den dagen.

Under hemi­so­le­ring­en ska man und­vi­ka alla kon­tak­ter utan­för hemmet.

Det är myc­ket vik­tigt att den som insjuk­nat i coro­na­vi­rus­sjuk­do­men bekan­tar sig med egen­vårds­an­vis­ning­ar­na för coronaviruset.

Länk: Egen­vård av coro­na­vi­rus­sjuk­do­men hem­ma.

COVID-19 hem­test­ning

Oav­sett sym­tom­bil­den mås­te man för­hål­la sig lika­dant till ett posi­tivt hem­testre­sul­tat som till ett posi­tivt resul­tat som fåtts med ett offi­ci­ellt test. Ett posi­tivt hem­testre­sul­tat kan bekräf­tas genom test inom häl­so­vår­den om sym­to­men är all­var­li­ga, eller om pati­en­ten till­hör en risk­grupp, är gra­vid, arbe­tar inom soci­al- och häl­so­vår­den, behö­ver intyg för dag­pen­ning vid smitt­sam sjuk­dom för sin egen eller en famil­je­med­lems skull, eller behö­ver resul­ta­tet för ett coronapass.

Infor­me­ring av när­kon­tak­ter som expo­ne­rats för coronaviruset

En per­son som insjuk­nat i coro­na­vi­rus­sjuk­do­men kan smit­ta sina när­kon­tak­ter 48 h tim­mar innan sym­to­men inträtt. Med när­kon­takt menas att man träf­far en per­son i över 30 minu­ter inom­hus och har ett avstånd på under 2 meter.

Vi rekom­men­de­rar att den som insjuk­nat med­de­lar själv sina när­kon­tak­ter om att de exponerats:

Karan­tänan­vis­ning för per­so­ner som exponerats

Om den som expo­ne­rats får sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­rus­sjuk­dom (hos­ta, snu­va, ont i hal­sen, feber, mus­kel­värk, huvud­värk) ska den som expo­ne­rats boka tid för coro­na­prov­tag­ning elektro­niskt genom att fyl­la i sym­tom­be­döm­ning­en för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på adres­sen omaolo.fi/?lang=sv eller coro­naråd­giv­nings­num­ret tfn 06 828 7499, mån-sön kl. 8–16.

De som bor i sam­ma hus­håll med en per­son som insjuk­nat (famil­je­ex­po­ne­ring) bör enligt lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar vara i hem­ka­ran­tän i fem dygn från att den som senast insjuk­nat har tes­tats. Vid famil­je­ex­po­ne­ring ska de som expo­ne­rats för viru­set vara i hem­ka­ran­tän oav­sett vaccinationsskyddet.

Med karan­tän avses att per­so­nen ska stan­na hem­ma och målet är att före­byg­ga nya smit­tor, ifall att per­so­nen som är i karan­tän insjuk­nar i coro­na­vi­rus­in­fek­tion. Med hem­ka­ran­tän avses begräns­ning av en frisk per­sons rörel­se­fri­het. En läka­re som ansva­rar för smitt­sam­ma sjuk­do­mar i kom­mu­nen eller sjuk­vårds­di­strik­tet kan ordi­ne­ra en per­son i karan­tän om hen insjuk­nat i en all­män­far­lig smitt­sam sjuk­dom eller en sjuk­dom som med fog miss­tänks vara en all­män­far­lig smitt­sam sjuk­dom eller om hen med fog miss­tänks ha insjuk­nat i en sådan sjuk­dom, lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar (1227/2016).

Om en per­son som är i karan­tän får sym­tom, rekom­men­de­ras det att per­so­ner som bor i sam­ma hus­håll und­vi­ker onö­di­ga soci­a­la kon­tak­ter tills den som är i karan­tän fått sitt resul­tat från coronaprovtagning.

Dag­pen­ning­en vid smitt­sam sjuk­dom ersät­ter inkomst­bort­fal­let under karan­tän och isolering

FPA kan beta­la dag­pen­ning vid smitt­sam sjuk­dom när det beslu­tats att en anställd ska stan­na hem­ma från sitt arbe­te för att för­hind­ra sprid­ning av någon smitt­sam sjuk­dom, t.ex. coro­na­vi­ru­set. En vård­nads­ha­va­re till ett barn som är under 16 år har rätt till dag­pen­ning vid smitt­sam sjuk­dom om det beslu­tats att bar­net ska vara i iso­le­ring, och vård­nads­ha­va­ren kan där­för inte utfö­ra sitt arbete. 

Ing­en själv­risk­tid tilläm­pas i sam­band med dag­pen­ning vid smitt­sam sjuk­dom, och dag­pen­ning­en ersät­ter i sin hel­het ett inkomst­bort­fall som orsa­kas av från­va­ro från arbe­tet, iso­le­ring eller karan­tän. En anställds dag­pen­ning bestäms enligt den lön hen skul­le ha fått om hen varit i arbe­te. För en före­ta­ga­re bestäms dag­pen­ning­s­be­lop­pet enligt den FöPL- eller LföPL-års­in­komst som gäl­ler då från­va­ron från arbe­tet börjar.

För att beta­la dag­pen­ning vid smitt­sam sjuk­dom behö­ver FPA ett beslut av den läka­re som ansva­rar för smitt­sam­ma sjuk­do­mar i kom­mu­nen eller sjuk­vårds­di­strik­tet om att per­so­nen ska vara bor­ta från arbe­tet, iso­le­rad eller i karantän.

Expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner i sko­lor och på daghem

Vid expo­ne­ring för coro­na­vi­ru­set i sko­la eller på dag­hem krävs inte karan­tän enligt lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar. Det vill säga om det kon­sta­te­ras coro­na­vi­russmit­tor i en skol­klass eller i en dag­hems­grupp, kan de sym­tom­fria med­lem­mar­na i grup­pen fort­sät­ta som nor­malt trots expo­ne­ring. Che­fer behö­ver inte kon­tak­ta smitt­skydds­skö­ta­ren vid sjukdomsfall.

Expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner på vår­dan­stal­ter, vård­hem och gemen­sam­ma inkvarteringar

Vid miss­tan­ke om expo­ne­ring för coro­na­vi­ru­set ska enhe­tens chef ome­del­bart kon­tak­ta en smitt­skydds­skö­ta­re för att före­byg­ga en epi­de­mi på vår­dan­stalt eller vid and­ra mot­sva­ran­de gemen­sam­ma inkvar­te­ring­ar (mot­tag­ningscen­ter, kur­ser, läger, säsongs- och byggnadsabetarinkvarteringar).

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier