omaolo.fi Vaccinationer
08.05.2020

Anvis­ning­ar till för­äld­rar med anled­ning av att enhe­ter­na inom små­barnspe­da­go­gi­ken och sko­lor­na öpp­nas i kom­mu­ner­na i Soi­tes område

I och med att stats­rå­det beslu­tat att små­barnspe­da­go­gi­ken och när­un­der­vis­ning­en i den grund­läg­gan­de under­vis­ning­en fort­sät­ter nor­malt från 14.5.2020, tryg­gar Soi­te till­sam­mans med led­ning­en för bild­nings­vä­sen­de­na i kom­mu­ner­na trygg små­barnspe­da­go­gik och grund­läg­gan­de under­vis­ning för alla barn och anställ­da. Kom­mu­ner­nas bild­nings­vä­sen­den infor­me­rar för­äld­rar­na om när­ma­re prak­tis­ka arrange­mang i dag­vår­den och sko­lan bl.a. med med­de­lan­den i Päik­ky och Wilma.

De upp­gif­ter som finns om före­koms­ten av coro­na­vi­rus­sjuk­do­men hos barn samt om bar­nens roll i att epi­de­min sprids tyder starkt på att barn inte är en cen­tral grupp i frå­ga om att spri­da coro­na­vi­ru­se­pi­de­min, i mot­sats till vad som gäl­ler för säsongs­in­flu­en­san. Barn­po­pu­la­tio­nen ver­kar säl­lan fun­ge­ra som smitt­käl­la. När barn smit­tas av det nya coro­na­vi­ru­set ver­kar de dess­utom för­bli symp­tom­fria eller endast få lind­ri­ga symptom.

Anvis­ning­ar under coro­na­pan­de­min i sko­lor­na och inom småbarnspedagogiken:

  • Också i skolorna iakttas omsorgsfull hand- och hostningshygien samt säkerhetsavstånd.
  • Raster och skolmåltider ordnas med den egna klassen eller gruppen. Man bör undvika att samlas i stora grupper.
  • Man får inte komma till skolan eller daghemmet ens vid lindriga symptom eller om man är sjuk (om man har hosta, är förkyld, har diarré eller om man kastat upp). Om ett barn insjuknar i symptom som tyder på coronaviruset, kan man kontakta Soites barnakut, tfn 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7) eller Soites rådgivningstelefon gällande coronaviruset, tfn 06 828 7499 (öppen kl. 08-20). 
  • Om ett barn insjuknar på daghemmet eller under skoldagen, kontaktas en förälder till barnet och hen ombes hämta hem barnet. Vid behov bedömer föräldern eller skolhälsovårdaren om det finns behov av ytterligare undersökningar på någon av Soites mottagningar eller infektionsmottagningar (Karleby, Vetil, Kannus) eller vid Soites barnakut.
  • Den som smittats av coronaviruset ska vara borta från skolan eller småbarnspedagogiken i minst 14 dygn från att symptomen börjat, men vid behov längre än så. Soite ger familjen närmare anvisningar. Återhämtningen efter sjukdomen är individuell och det är inte möjligt att ge en allmän anvisning om den. 
  • Barn som är allvarligt sjuka kan enligt statsrådets riktlinje få ett läkarintyg för vårterminen 2020 om att de hör till en riskgrupp. Under 1 % av alla läropliktiga i Finland hör till dessa riskgrupper. Vi ber familjerna kontakta polikliniken för barn och ungdomar vid Soites barnsjukhus. En barnläkare där skriver ett intyg för befrielse från närundervisning om barnet eller ett syskon hör till en riskgrupp. Om en förälder hör till en riskgrupp kan hen be om ett intyg för sitt barn av sin egen hälsocentralläkare för befrielse från närundervisning
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier