omaolo.fi Vaccinationer
19.03.2021

Soi­te ersät­ter Astra­Ze­necas vac­cin med and­ra vac­ci­ner – redan över­enskom­na vac­ci­na­tions­ti­der ställs inte in

Enligt rekom­men­da­tion från Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL avbry­ter Soi­te coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na med Astra­Ze­necas vac­cin. När det gäl­ler vac­ci­na­tio­ner som över­ens­kom­mits för näs­ta vec­ka (22–28.3) ersätts Astra­Ze­neca med Pfi­zers och Moder­nas mRNA-vac­ci­ner. Det­ta möj­lig­görs genom att anta­let vac­ci­na­tions­ti­der mot­sva­rar anta­let vac­ci­ner de kom­man­de veckorna.

I Soi­te har det över­ens­kom­mits unge­fär 300 vac­ci­na­tions­ti­der för näs­ta vec­ka för under 70 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1. Bytet av vac­cin krä­ver inga åtgär­der av klienterna.

Vac­ci­na­tio­ner­na av över 70 år gam­la per­so­ner fort­sät­ter planenligt.

Läs mera: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/institutet-for-halsa-och-valfard-har-beslutit-att-tillfalligt-avbryta-anvandningen-av-astrazenecas-coronavirusvaccin-

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier