omaolo.fi Vaccinationer
13.01.2022

Avvi­kan­de öppet­ti­der i Soi­te med anled­ning av coronavirusepidemin

Lis­tan har upp­da­te­rats 5.1.2022

Soi­tes verk­sam­het fun­ge­rar i huvud­sak som nor­malt. I Soi­tes tjäns­ter utnytt­jas distans­ar­be­te och distans­mot­tag­ning när det är möj­ligt, men man för­säk­rar sig om att kli­en­ter har all­tid vid behov möj­lig­het att få sina tjäns­ter på plats.

De avvi­kan­de öppet­ti­der­na och änd­ring­ar­na i verk­sam­he­ten till följd av coro­na­vi­rus­lä­get gäl­ler föl­jan­de enheter:

 • Centralsjukhuset och allmänmedicinska avdelningar
  • Centralsjukhusets avdelningar och allmänmedicinska avdelningar kan besökas under besökstider i grupper på högst 2–3 personer om coronasäkerheten beaktas.
 • Förlossningar
  • Partner och en stödperson (doula) får vara med vid förlossning
  • Förlossningsmottagning/överburenhetskontroll: symtomfri partner/stödperson får vara med
  • Symtomfri stödperson kan besöka avdelningen mellan kl. 10-19.
  • Familjerum erbjuds enligt situationen.
  • Besök av syskon till nyfödda barn är tills vidare förbjudna på förlossningsavdelningen och mödrapolikliniken.
  • All förlossningsförberedelse och besök för att bekanta sig med förlossningsavdelningen sker på distans.
 • Familjernas tjänster
  • i rehabiliterande arbetsverksamhet görs specialarrangemang

 • Koivutupa:
  • På grund av coronavirusläget ordnas verksamhet med förhandsanmälningar. Anmälningar tfn 044 780 9168 vardagar kl. 9.00 - 15.00.
 • Instruktioner för besök inom boendeservicen:
  • När anhöriga/närstående kommer på besök ska försiktighetsåtgärder iakttas enligt enhetens anvisningar.
  • Det är viktigt att man kommer på besök endast om man inte har symtom.
  • Ansiktsmask ska användas vid besök.
  • Det rekommenderas att enheten kontaktas före besöket så att besöket kan genomföras på ett tryggt sätt.
  • Mer information från boendeserviceenheterna.
 • Intervallvård och tillfällig vård
  • Klienter som har förkylningssymtom eller som exponerats för coronaviruset kan inte tas för intervallvård eller tillfällig vård. Klienten ska i regel ha ett negativt resultat från ett coronavirustest.
  • Mer information från enheterna för intervallvård och tillfällig vård.
 • Handikapptjänsterna:
  • Verksamheten på verksamhetscentren avbryts delvis t.o.m 31.3.2022.
 • Reseservicecentralen
  • Samordnandet av klienttransporter avbryts till och med 31.3.2022. Det kan förekomma störningar i klienttransporter.

Följ med Soi­tes övri­ga med­de­lan­den på webb­plat­sen www.soite.fi och i soci­a­la medier:

Face­book Soi­teFace­book kes­kus­sa­i­raa­laTwit­ter

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier