omaolo.fi Vaccinationer
11.03.2021

Avvi­kan­de öppet­ti­der i Soi­te med anled­ning av coronavirusepidemin

Soi­tes verk­sam­het fun­ge­rar i huvud­sak som normalt.

De avvi­kan­de öppet­ti­der­na och änd­ring­ar­na i verk­sam­he­ten till följd av coro­na­vi­rus­lä­get gäl­ler föl­jan­de enheter:

Lis­tan har upp­da­te­rats 11.3.2021

 • Mottagningstjänster
  • Mottagningen i Björkhagen: läkar- och skötarmottagningen i Björkhagen fungerar endast med tidsbeställning. Ändringen gäller t.o.m. 7.5.2021.
  • Verksamheten vid laboratoriets provtagningsenheter inskränks tidsbestämt 18.3 - 17.5.2021 på följande sätt:
   • Tagning av  laboratorieprov vid Kelviå hälsostation 3 dagar --> 2 dagar/vecka
   • Tagning av  laboratorieprov vid Terjärv hälsostation 3 dagar --> 2 dagar/vecka
   • Tagning av  laboratorieprov vid Nedervetil hälsostation 2 dagar --> 1 dag/vecka
 • All förlossningsförberedelse och besök för att bekanta sig med förlossningsavdelningen sker på distans.

 • Specialarrangemang gäller inom dag- och arbetsverksamheten till och med 2.5.2021.
 • I all gruppverksamhet begränsas gruppstorleken till högst tio personer i samma utrymme samtidigt. Gruppen ska vara mindre om utrymmet begränsar verksamheten.
 • Dagverksamhet inom psykiatrin och dagverksamhet för äldre: begränsat endast för klienter som enligt bedömning behöver mest stöd.

 • Koivutupa: den öppna verksamheten där anmälningar inte krävs är på paus.
 • Arbets- och dagverksamheten inom handikapptjänster:
  • Verksamhetscentren: hemmaboende klienter och klienter som bor inom boendeservice hålls avskilt från varandra. Arbets- och dagverksamhet ordnas vid boendeserviceenheten när det gäller klienter som bor inom boendeservice. Gäller till och med 2.5.2021. Mer information från verksamhetscentren.
  • Green care-tjänster: fungerar som tidigare, men måltider osv. genomförs avskilt (hemmaboende personer och personer som bor i boendeserviceenhet avskilda från varandra).
 • Besöksbegränsningar inom boendeservicen t.o.m. 2.5.2021:
  • anhöriga/närstående kan komma på besök, men försiktighetsåtgärder ska iakttas enligt enhetens anvisningar,
  • andra besök är förbjudna,
  • Det kan vara 1-3 besökare åt gången i Vård- och omsorgsenheterna och helst endast en besökargrupp/klient/dygn. Besöket får vara 1-2 timmar långt.
  • Mer information från boendeserviceenheterna.
 • Intervallvård:
  • Klienter som har förkylningssymtom eller som exponerats för coronaviruset kan inte tas för intervallvård. Klienten ska ha ett negativt resultat från ett coronavirustest.
 • Reseservicecentralen:
  • Samordnandet av klienttransporter avbryts till och med 2.5.2021. Det kan förekomma störningar i klienttransporter.

Följ med Soi­tes övri­ga med­de­lan­den på webb­plat­sen www.soite.fi och i soci­a­la medier:

Face­book Soi­teFace­book kes­kus­sa­i­raa­laTwit­ter

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier