omaolo.fi Vaccinationer
13.03.2020

Avvi­kan­de öppet­ti­der i Soi­te med anled­ning av coronavirusepidemin

HAR UPPDATERATS 17.3.2020

Vi vill säker­stäl­la så god och hög­klas­sig bråds­kan­de vård som möj­ligt under epidemin.


Soi­te inle­der begräns­nings­åt­gär­der för att för­hind­ra coro­na­vi­ru­se­pi­de­min från att spri­das och för­be­re­der sig för att flyt­ta per­so­nal till enhe­ter där beho­vet är störst. Där­för änd­ras öppet­ti­der­na vid Soi­tes enhe­ter, och en del av de icke-bråds­kan­de tider­na avbo­kas. Situ­a­tio­nen bedöms dag­li­gen, och de nyas­te öppet­ti­der­na och änd­ring­ar­na i ver­kam­he­ten upp­da­te­ras på den­na lista.


På cen­tral­sjuk­hu­sets poli­kli­ni­ker vår­das endast de pati­en­ter som är i behov av bråds­kan­de vård.

Änd­ring­ar i verksamheten


Vid cen­tral­sjuk­hu­sets poli­kli­ni­ker vår­das endast de pati­en­ter som är i behov av bråds­kan­de vård.


Avvi­kan­de öppet­ti­der gäl­ler för föl­jan­de enhe­ter från tis­dag 17.3.2020:


• Tills vida­re ges inga icke-bråds­kan­de tider eller kon­troll­ti­der till häl­so­central­mot­tag­ning­ar­na. Kon­tak­ta häl­so­sta­tio­nen all­tid per tele­fon eller elektro­niskt. Föl­jan­de avvi­kan­de öppet­ti­der gäl­ler vid mot­tag­ning­ar­na (situ­a­tio­nen bedöms dagligen):

o Loch­teå häl­so­sta­tion är stängd
o Ulla­va häl­so­sta­tion är stängd
o Sjuk­skö­tar­mot­tag­ning­en vid Halso häl­so­sta­tion är stängd
o Vid Lestijär­vi häl­so­sta­tion ord­nas ing­en läkar­mot­tag­ning
o I Kro­no­by-områ­det är mot­tag­ning­en i Neder­ve­til stängd
o Kon­troll­ti­der till diabetes‑, hjärt- och and­nings­skö­ta­re avbo­kas
o Om mot­tag­ning­en är stängd, är ock­så labo­ra­to­ri­ets prov­tag­ning stängd

• I ope­ra­tions­sa­len görs endast jou­ro­pe­ra­tio­ner och bråds­kan­de ope­ra­tio­ner.
• Poli­kli­ni­ken för can­cer­sjuk­do­mar och hema­to­lo­gis­ka poli­kli­ni­ken fun­ge­rar som nor­malt.
• För­loss­nings­för­be­re­del­ser­na och besö­ken för att bekan­ta sig med för­loss­nings­av­del­ning­en har ställts in.
• Vid barn­sjuk­hu­set tryg­gar man i alla situ­a­tio­ner bråds­kan­de vård och jour­vård för barn och unga, avdel­nings­vård för barn och unga och inten­siv­vård för nyföd­da
• Vid barn­sjuk­hu­set, inom barn­sjuk­do­mar­nabarnpsy­ki­a­trin och ung­doms­psy­ki­a­trin har poli­kli­ni­ker för icke-bråds­kan­de vård flyt­tats fram till tillämp­li­ga delar samt utförs till tillämp­li­ga delar som distans­ar­be­te. Pati­en­ter­na kon­tak­tas om nya mot­tag­nings­ti­der, ifall mot­tag­nings­ti­den flyt­tas fram eller änd­ras.
• Vid barna­ku­ten har alla under 16-åri­ga pati­en­ter med infek­tions­symp­tom kon­cen­tre­rats till en sepa­rat infek­tions­mot­tag­ning. Den­na infek­tions­mot­tag­ning har en egen ingång och egen per­so­nal. På så sätt är det möj­ligt att skö­ta den bråds­kan­de vår­den och jour­vår­den för barn och unga när det gäl­ler and­ra än smitt­sam­ma sjuk­do­mar. 
• Vid råd­giv­ning­ar­na vår­das endast små bäbi­sar (under 1 år gam­la) och gra­vi­da kvin­nor. De övri­ga kon­trol­ler­na som görs enligt ålder flyt­tas fram. En råd­giv­ningslä­ka­res mot­tag­ning genom­förs för 4–6 vec­kor gam­la, 4 måna­der gam­la och 8 måna­der gam­la bäbi­sar samt för gra­vi­da kvin­nor. Råd­giv­ning­ar­nas öppet­ti­der begrän­sas, men alla råd­giv­ning­ar är öpp­na med undan­tag av Kro­no­by. Där betjä­nar endast Neder­ve­til råd­giv­ning.
• Skol­häl­so­vår­dens mot­tag­ning är stängd. Skol­häl­so­vår­dar­na kan kon­tak­tas per tele­fon eller via Wil­ma.
• Grupp­verk­sam­he­ten inom reha­bi­li­te­ring­en har ställts in tills vida­re
• Koivutu­pa är stängd. Kan kon­tak­tas per tele­fon.
• Inom vux­enpsy­ki­a­trin har tillämp­ligt mot­tag­nings­ar­be­te flyt­tats fram eller änd­rats till distans­ar­be­te. Pati­en­ter­na kon­tak­tas om ny mot­tag­nings­tid ifall mot­tag­nings­ti­den änd­ras eller flyt­tas fram
• Dag- och arbets­verk­sam­he­ten för vux­na och per­so­ner som genom­går mental­vårds­re­ha­bi­li­te­ring är stängd
• Den reha­bi­li­te­ran­de arbets­verk­sam­he­ten är stängd
• Mot­tag­nings­verk­sam­het inom vux­enso­ci­al­ar­be­te och integ­ra­tions­tjäns­ter sker endast enligt tids­bok­ning vid alla enhe­ter i Soi­te
• Grupp­verk­sam­he­ten inom vux­enso­ci­al­ar­be­tet är stängd
• Det kan före­kom­ma stör­ning­ar i kli­ent­trans­por­ter.


Han­di­kapp­tjäns­ter­na har föl­jan­de avvi­kan­de öppettider:


Utveck­lings­po­li­kli­ni­ken: bråds­kan­de och nöd­vän­digt kli­ent­ar­be­te sköts
Verk­sam­hets­centren är stäng­da 16.3 — 13.4.2020. Nöd­vän­dig verk­sam­het ord­nas för per­so­ner som bor själv­stän­digt eller som behö­ver ser­vice p.g.a. att för­äld­rar­na arbe­tar
Green care-verk­sam­he­ten är stängd
Öpp­na arbets­verk­sam­he­ten är stängd
Öppen­vår­dens team och tidig reha­bi­li­te­ring del­vis begrän­sad verk­sam­het
Han­di­kapp­tjänst­by­rån: kli­ent­ar­be­te via fjär­ran­slut­ning och enligt tids­bok­ning
Per­son­lig assi­stans del­vis begrän­sad verk­sam­het
Asu­vas enhet är stängd till 13.4.2020

Mer infor­ma­tion på han­di­kapp­tjäns­ter­nas sida.


Vår­den och omsor­gen har föl­jan­de avvi­kan­de öppettider:


Häls­punk­ter­na är stäng­da med undan­tag av Daa­lia
Häl­sopunk­ten Daa­lia för seni­o­rer i Kar­le­by och Kro­no­by (vid Kal­lestorg i Kar­le­by) har öppet dag­li­gen med mind­re per­so­nal. Daa­lia kon­cen­tre­rar sig främst på influ­ensa­vac­ci­na­tio­ner för äld­re
o Gym­men vid Furu­å­senKuu­si­kum­pu och Ter­vakar­ta­no är stäng­da
Dag­verk­sam­he­ten är stängd
Geri­a­tris­ka poli­kli­ni­ken och min­nes­tea­met stängs från 18.3.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier