omaolo.fi Vaccinationer
12.10.2021

Bar­nens coro­na­prov­tag­ning flyt­tas i Kar­le­by till Soi­tes barna­kut 13.10.2021

Bar­nens coro­na­prov­tag­ning sker från och med ons­dag 13.10.2021 i Kar­le­by i en con­tai­ner i när­he­ten av barna­ku­ten, nära huvud­in­gång­en till cen­tral­sjuk­hu­set. Barn kan fort­fa­ran­de ock­så gå på prov­tag­ning vid dri­ve-in-test­sta­tio­nen. Verk­sam­he­ten på and­ra infek­tions­mot­tag­ning­ar i land­ska­pet fort­sät­ter så som hittills.

Barn behö­ver inte läng­re tes­tas om de har en lind­rig för­kyl­ning. Test rekom­men­de­ras för under 12 år gam­la barn om de har sym­tom och det har kon­sta­te­rats att de expo­ne­rats för en smit­ta samt om någon famil­je­med­lem som är över 16 år gam­mal inte ännu har full­stän­digt vac­ci­na­tions­skydd. Ett barn kan ock­så hän­vi­sas till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning uti­från läkar­be­döm­ning. På Soi­tes coro­nawebb­plats finns instruk­tio­ner gäl­lan­de infek­tions­sym­tom hos barn och coro­na­prov­tag­ning av barn.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier