omaolo.fi Vaccinationer
16.06.2021

Soi­tes områ­de över­går till coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins basnivå

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 16.6.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Myn­dig­hets­grup­pen beslu­ta­de att Soi­tes områ­de över­går till coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins bas­ni­vå. Begräns­ning­ar gäl­lan­de sam­man­koms­ter gäl­ler som för­sik­tig­hets­åt­gärd till och med 23.6.2021 i områ­det och bedöms på nytt då.

Coro­na­vi­rus­lä­get är lugnt i Soi­tes områ­de. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 6 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de senas­te 14 dagar­na och det regi­o­na­la inci­den­sta­let är nu 7,7/100 000. 0,1 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des tis­dag 8.6.2021. En coro­na­vi­ruspa­ti­ent vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Soi­tes områ­de över­går till coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins bas­ni­vå enligt myn­dig­hets­grup­pens beslut. Rekom­men­da­tio­ner för­knip­pa­de med coro­na­vi­ru­se­pi­de­min gäl­ler fort­fa­ran­de som för­sik­tig­hets­åt­gärd i områ­det. Cen­tra­la rekom­men­da­tio­ner är bland annat de följande:

  • Det rekommenderas att privata sammankomster på över 10 personer inte ordnas inomhus (rekommendationen förblir oförändrad)
  • När det gäller privata sammankomster utomhus är rekommendationen högst 50 personer (den tidigare rekommendationen var 20 personer) 
  • Hobbyverksamhet för vuxna tillåts inomhus i grupper på högst 10 personer och utomhus i grupper på högst 50 personer (ändring i fråga om grupper utomhus; tidigare var rekommendationen 20 personer)
  • Gruppverksamhet för barn och ungdomar tillåts i grupper på högst 20 personer inomhus och utomhus i grupper på högst 50 personer (rekommendationen är oförändrad)
  • Rekommendationen om att ha kontaktsporter på paus upphävdes.
  • Rekommendationen om att använda ansiktsmask förblir oförändrad i området.
  • Det rekommenderas fortfarande att onödiga resor utomlands undviks.

De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler t.o.m. 23.6.2021. Regi­on­för­valt­nings­ver­kets (RFV) beslut om begräns­ning av del­ta­garan­ta­let vid offent­li­ga till­ställ­ning­ar och all­män­na sam­man­koms­ter både inom- och utom­hus gäl­ler t.o.m. 22.6.2021. Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats . På webb­plat­sen finns ock­så instruk­tio­ner för eve­ne­mangsar­ran­gö­rer.

Det är fort­fa­ran­de vik­tigt att föl­ja hygi­enan­vis­ning­ar­na och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med före­byg­gan­det av coro­na­vi­ru­set. Det att coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der hjäl­per hej­da sprid­ning­en av coro­na­vi­rus­in­fek­tio­ner och gör det möj­ligt att gå mot ett nor­ma­la­re liv. Alla över 16 år gam­la per­so­ner kan få ett coro­na­vi­rus­vac­cin i Soi­tes område.

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 har föl­jan­de möte ons­dag 23.6.2021 för att bedö­ma det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Om det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get för­blir lugnt, kan de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na even­tu­ellt lät­tas upp före midsommar. 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier