omaolo.fi Vaccinationer
23.06.2021

Soi­tes områ­de fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — de regi­o­na­la begräns­ning­ar­na i frå­ga om sam­man­koms­ter upphävs

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 23.6.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Myn­dig­hets­grup­pen beslu­ta­de att Soi­tes områ­de fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na lät­ta­des upp till många delar, bland annat i frå­ga om rekom­men­da­tio­ner gäl­lan­de sam­man­koms­ter och använd­ning av ansikts­mask. Det är fort­fa­ran­de vik­tigt att iakt­ta god hand­hy­gi­en, hål­la säker­hets­av­stånd och att söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning med låg trös­kel om man har sym­tom. Det finns inte hel­ler skäl att helt slu­ta använ­da ansikts­mask. De nya regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler tills vidare.

Coro­na­vi­rus­lä­get är lugnt i Soi­tes områ­de. Inci­den­sen är 1,3/100 000 invå­na­re under de 14 gång­na dyg­nen, och 0,1 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des tis­dag 8.6.2021. En coro­na­vi­ruspa­ti­ent vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Soi­tes områ­de fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min enligt myn­dig­hets­grup­pens beslut. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na lät­tas upp t.ex. på föl­jan­de sätt:

 • I området finns inga gällande begränsningar i fråga om sammankomster föreskrivna av Regionförvaltningsverket eller regionala rekommendationer i fråga om sammankomster.
 • I offentliga lokaler råder inte längre en omfattande rekommendation om att använda ansiktsmask, men det rekommenderas att mask används fortfarande i situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd. Det rekommenderas att ansiktsmask används:
  • i kollektivtrafiken och vid transport av personer som hör till en riskgrupp
  • när man uträttar ärenden vid social- och hälsovårdsenheter
  • när man söker sig till ett coronavirustest
  • när man återvänder till Finland från ett riskland
  • Det rekommenderas att ansiktsmask används fortfarande också i andra situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd (2 meter).
 • Rekommendationen om distansarbete upphävs, men arbetsgivaren har ansvar för coronasäkerheten på arbetsplatsen och för arbetsplatser rekommenderas att pauser hålls i mindre grupper och att säkerhetsavstånd hålls. I arbetsuppgifter inom social- och hälsovården krävs användning av mask.
 • Särskild försiktighet ska iakttas vid resor till EU- och Schengen-områden och resor utanför dessa områden bör undvikas. Följ Utrikesministeriets och THL:s instruktioner.

De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler från och med 23.6.2021 och tills vida­re. Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats . På webb­plat­sen finns ock­så instruk­tio­ner för eve­ne­mangsar­ran­gö­rer.

Myn­dig­hets­grup­pen tac­kar invå­nar­na i Soi­tes områ­de varmt för att de följt rekom­men­da­tio­ner­na! Det coro­na­säk­ra age­ran­det hjälp­te områ­det att snabbt åter­gå från ett all­var­ligt epi­de­mi­lä­ge till­ba­ka till bas­ni­vån. För­hopp­nings­vis får vi till­bringa som­ma­ren i ett lugnt coro­na­vi­rus­lä­ge. Det är fort­fa­ran­de bra att föl­ja hygi­enan­vis­ning­ar­na som är för­knip­pa­de med före­byg­gan­de av coro­na­vi­ru­set, att söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning ock­så om man bara har lind­ri­ga sym­tom och att använ­da mask när det är omöj­ligt att hål­la säker­hets­av­stånd. Glo­balt sett är coro­na­vi­ru­se­pi­de­min ännu inte över och smit­tor är fort­fa­ran­de möj­li­ga. Det lönar sig där­för att beak­ta coronasäkerheten.

Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na hjäl­per före­byg­ga sprid­ning­en av epi­de­min, och vac­ci­na­tio­ner­na har fort­skri­dit myc­ket bra i Soi­tes områ­de. Coro­na­vac­ci­na­tio­ner pågår för alla över 16 år gam­la per­so­ner och för 12–15 år gam­la ung­do­mar som hör till risk­grupp 1 eller 2 i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tions­täck­ning­en sti­ger fint ock­så bland de yng­re ålders­grup­per­na — tack ock­så för det! Sam­man­lagt har 76 % av över 16 år gam­la per­so­ner i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vac­cin­dos. 24 % av över 16 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vac­cin­dos. När det gäl­ler hela befolk­ning­en har 59 % fått sin förs­ta vac­cin­dos, vil­ket är lite över medel­ta­let i hela landet.

Den regi­o­na­la myn­dig­hets­grup­pen för covid-19 har föl­jan­de möte ons­dag 4.8.2021 för att bedö­ma det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Om det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get för­änd­ras, kal­las myn­dig­hets­grup­pen vid behov till ett möte.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier