omaolo.fi Vaccinationer
28.04.2021

Soi­te fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — en ny smitta

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 28.4.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­te är fort­fa­ran­de på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na upp­da­te­ra­des och de gäl­ler 3.5 — 16.5.2021. Det har dia­gnos­ti­se­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes område.

Under för­ra vec­kan (vec­ka 16) kon­sta­te­ra­des det inga coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Ande­len posi­ti­va tes­ter var allt­så 0 % (av 1 270 tes­ter). Inci­den­sen under 14 dygn är 2,6/100 000 invå­na­re. Inga pati­en­ter vår­das på sjuk­hu­set på grund av covid-19. Alla coro­na­vi­russmit­tor som kon­sta­te­rats på sista tiden har spå­rats till 100 %.

Soi­tes områ­de fort­sät­ter på lugn basnivå

I Regi­on­för­valt­nings­ver­kets (RFV) nya beslut som trä­der i kraft 3.5.2021 begrän­sas anta­let del­ta­ga­re vid pub­li­ka eve­ne­mang och all­män­na möten till 50 per­so­ner. I områ­det kan från 3.5 ord­na offent­li­ga till­ställ­ning­ar och all­män­na sam­man­koms­ter med över 50 per­so­ner under för­ut­sätt­ning­en att alla i publi­ken pla­ce­ras på egna plat­ser eller i egna områ­den i sepa­ra­ta läk­tar­de­lar eller and­ra åskå­darut­rym­men för högst 50 per­so­ner och att var­je sepa­rat del har en egen ingång och utgång, egna tjäns­ter samt egen per­so­nal. RFV:s beslut gäl­ler till och med 16.5.2021. Läs mera i RFV:s med­de­lan­de.

Den regi­o­na­la myn­dig­hets­grup­pen upp­da­te­ra­de coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na för Soi­tes områ­de. De nya rekom­men­da­tio­ner­na som gäl­ler 3.5 — 16.5.2021 är bland annat de följande:

  • Det rekommenderas att en begränsning på 20 personer iakttas vid hobbyer inomhus för vuxna (över 20 år gamla personer).
  • När det gäller gruppverksamhet för vuxna utomhus rekommenderas att man följer begränsningen på 50 personer och Undervisnings- och kulturministeriets och THL:s rekommendationer.
  • När det gäller gruppverksamhet för barn och ungdomar inomhus rekommenderas att man följer begränsningen på 50 personer och Undervisnings- och kulturministeriets och THL:s rekommendationer.
  • När det gäller hobbyverksamhet för barn och ungdomar utomhus finns det inga begränsningar i fråga om sammankomster, men coronasäkerhetsanvisningarna ska beaktas.
  • Vid matcher, turneringsverksamhet och föreställningar och i fråga om antalet personer på läktare ska RFV:s begränsningar gällande sammankomster iakttas. 

Alla rekom­men­da­tio­ner som trä­der i kraft mån­dag 3.5.2021finns som en sepa­rat PDF-fil på Soi­tes coro­nawebb­plats https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/.

Förs­ta maj bör pla­ne­ras i enlig­het med de nuva­ran­de rekom­men­da­tio­ner­na som gäl­ler till och med 2.5.. Rekom­men­da­tio­nen gäl­lan­de pri­va­ta eve­ne­mang är allt­så att anta­let del­ta­ga­re är högst 10.

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pen har föl­jan­de möte ons­dag 5.5.2021.

Situ­a­tio­nen i dag

Det har dia­gnos­ti­se­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jan har utretts och de i när­mas­te kret­sen som har expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och satts i karan­tän. Den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats https://korona.soite.fi/sv/koronainfo/

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier