omaolo.fi Vaccinationer
04.08.2021

Soi­tes områ­de fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — en stark rekom­men­da­tion om ansikts­mas­ker trä­der i kraft

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 4.8.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Myn­dig­hets­grup­pen beslu­ta­de att Soi­tes områ­de fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. En stark regi­o­nal rekom­men­da­tion om använd­ning av ansikts­mask trä­der i kraft enligt myn­dig­hets­grup­pens beslut på grund av det natio­nel­la epi­de­mi­lä­get. Myn­dig­hets­grup­pen påmin­ner ock­så om vik­ten av vac­ci­na­tio­ner för att tyg­la epidemin.

Coro­na­vi­rus­lä­get har för­säm­rats något i Soi­tes områ­de efter de lug­na vec­kor­na under som­ma­ren. I går kon­sta­te­ra­des det två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 12 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de senas­te 14 dagar­na och det regi­o­na­la inci­den­sta­let är nu 15,5/100 000 för 14 dygn. 0,4 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va. 100 % av smitt­ked­jor­na har kun­nat spå­ras. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Soi­tes områ­de fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min enligt myn­dig­hets­grup­pens beslut.

Coro­na­vi­rus­lä­get har för­säm­rats i Fin­land under de senas­te vec­kor­na och myn­dig­hets­grup­pen beslöt att en stark rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mas­ker trä­der i kraft för att epi­de­mi­lä­get ska hål­las så lugnt som möj­ligt i Soi­tes områ­de. Använd­ning av ansikts­mask rekom­men­de­ras för alla per­so­ner som är över 12 år gam­la, ock­så för dem som vaccinerats:

  • på offentliga platser/i offentliga lokaler som t.ex. affärer och andra ställen utanför hemmet
  • i högstadierna i området (årskurserna 7-9)
  • vid läroanstalter på andra stadiet (yrkesskolor och gymnasier) samt vid högskolor och universitet i området
  • i kollektivtrafiken, vid skoltransporter och vid transport av personer som hör till en riskgrupp
  • när man uträttar ärenden vid social- och hälsovårdsenheter
  • när man söker sig till ett coronavirustest
  • när man återvänder till Finland från ett riskland
  • Användning av ansiktsmask rekommenderas också i andra situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånden.

De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler tills vida­re. Länk: Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner.

Eftersom semest­rar­na slu­tar och coro­na­vac­ci­na­tions­pro­gram­met ännu är på hälft så att en del av per­so­ner­na i arbets­för ålder ännu inte fått sin and­ra vac­cin­dos, upp­munt­rar myn­dig­hets­grup­pen till att utnytt­ja distans­ar­be­te om möj­ligt. Arbets­gi­va­ren har ansvar för coro­na­sä­ker­he­ten på arbets­plat­sen, och för arbets­plat­ser rekom­men­de­ras att pau­ser hålls i mind­re grup­per och att säker­hets­av­stånd hålls.

Myn­dig­hets­grup­pen upp­munt­rar dess­utom per­so­ner i arbets­för ålder att söka sig till coro­na­vac­ci­ne­ring om de ännu inte vac­ci­ne­rat sig. Coro­na­vi­ru­se­pi­de­min är ännu inte över och viru­set kan spri­das på arbets­plat­ser om vac­ci­na­tions­täck­ning­en inte är till­räck­ligt hög. Coro­na­vi­rus­vac­ci­net erbju­der ett effek­tivt skydd mot coro­na­vi­rus­sjuk­do­mens all­var­li­ga for­mer. Vac­ci­net skyd­dar ock­så mot covid-19-sjuk­do­mens lång­tidsef­fek­ter, den s.k. long covid som kan orsa­ka lång­va­rig trött­het, and­nöd, hos­ta och led- och bröst­smär­tor. Coro­na­vac­ci­net mins­kar betyd­ligt avsönd­ring av viru­set och sprid­ning­en av viru­set från en män­ni­ska till en annan – vac­ci­net skyd­dar både dig och dina närstående.

Sam­man­lagt har 66 % av hela befolk­ning­en i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vac­cin­dos. 35 % av invå­nar­na i områ­det har fått sin and­ra vac­cin­dos. Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 16 år gam­la per­so­ner och 12–15 år gam­la ung­do­mar som hör till risk­grupp 1 eller 2. Mer infor­ma­tion om coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats.

Myn­dig­hets­grup­pen påmin­ner ock­så om att man inte ska gå till job­bet, sko­lan eller till dag­vård om man har ens lind­ri­ga sym­tom. Van­li­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta är bl.a. feber, halsont, hos­ta, huvud­värk, mus­kel­värk, stör­ning­ar i frå­ga om lukt- eller smak­sin­net och trött­het. Vän­li­gen sök dig där­för till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du bara har lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set. Man bör söka sig till ett test även om man fått coronavirusvaccinet.

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 har föl­jan­de möte ons­dag 11.8.2021 för att bedö­ma det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Om det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get för­änd­ras, kal­las myn­dig­hets­grup­pen vid behov till ett extra möte. Myn­dig­hets­grup­pen består av sak­kun­ni­ga från THL, Regi­on­för­valt­nings­ver­ket, Närings‑, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len och Soite.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier