omaolo.fi Vaccinationer
05.05.2021

Soi­te fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — inga nya smittor

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 5.5.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­te är fort­fa­ran­de på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na änd­ras inte och de gäl­ler t.o.m. 16.5.2021. Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område.

Under för­ra vec­kan (vec­ka 17) kon­sta­te­ra­des det en coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Ande­len posi­ti­va tes­ter var 0,1 % (av 1 300 tes­ter). Inci­den­sen under 14 dygn är 1,3/100 000 invå­na­re. Inga pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de på sjuk­hu­set på grund av covid-19. Alla coro­nasmit­tor som kon­sta­te­rats på sista tiden har spå­rats till 100 %.

Epi­de­mi­lä­get är fort­fa­ran­de gott i områ­det och vi fort­sät­ter på en lugn bas­ni­vå. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de sam­man­koms­ter änd­ras inte. Enligt Regi­on­för­valt­nings­ver­kets (RFV) beslut begrän­sas anta­let del­ta­ga­re vid pub­li­ka eve­ne­mang och all­män­na möten i Soi­tes områ­de till 50 per­so­ner. Det rekom­men­de­ras att rekom­men­da­tio­nen från Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 följs i frå­ga om pri­va­ta sam­man­koms­ter, dvs. att anta­let del­ta­ga­re är högst 20. Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pen har föl­jan­de möte ons­dag 12.5.2021. När myn­dig­hets­grup­pen sam­las näs­ta vec­ka för­sö­ker den dra rikt­lin­jer om rekom­men­da­tio­nen gäl­lan­de sam­man­koms­ter så att rekom­men­da­tio­nen täc­ker sko­lor­nas avslutningshelg.

Situ­a­tio­nen i dag

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des 28.4.2021.

Länk: den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den.  

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier