omaolo.fi Vaccinationer
24.08.2021

Nya begräns­ning­ar av sam­man­koms­ter inom Soi­tes område

Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Väst­ra och Inre Fin­land (RFV) inför­de begräns­ning­ar för sam­man­koms­ter i Soi­te-områ­det enligt vil­ka anta­let del­ta­ga­re inom­hus får vara högst 10 per­so­ner och i begrän­sa­de utom­hus­om­rå­den högst 50 per­so­ner. Dess­utom har Soci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et pub­li­ce­rat ett styr­nings­brev om rekom­men­de­ra­de begräns­ning­ar för offent­li­ga till­ställ­ning­ar. Vid arrange­mang av eve­ne­mang mås­te man beak­ta begräns­ning­en gäl­lan­de sam­man­koms­ter som utfär­da­des av RFV den 23 augusti 2021 och de rikt­lin­jer som kon­sta­te­ras i Soci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­ets (SHM) styrningsbrev.

Ris­ken för expo­ne­ring och sprid­ning av coro­na­vi­russmit­tor är sär­skilt hög i alla situ­a­tio­ner där ett stort antal män­ni­skor sam­las och kan kom­ma i när­kon­takt med varand­ra. Där­för är det nöd­vän­digt att vid­ta åtgär­der för att bekäm­pa smit­tor i offent­li­ga till­ställ­ning­ar och all­män­na sam­man­koms­ter. Syf­tet med begräns­ning­ar­na är att tryg­ga inte bara häl­so- och sjuk­vår­dens kapa­ci­tet utan ock­så skol­gång­en som pre­cis har inletts och sär­skilt att den grund­läg­gan­de utbild­ning­en kan ord­nas i form av närundervisning.

Mån­da­gen den 23 augusti 2021 för­ord­na­de Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Väst­ra och Inre Fin­land en begräns­ning av sam­man­koms­ter i kom­mu­ner­na i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt (undan­ta­get Rei­sjär­vi) med stöd av 58 § i lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar. Sam­man­komst­be­gräns­ning­en utfär­dad av RFV är base­rad på Soi­tes och den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pens gemen­sam­ma upp­fatt­ning. Enligt beslu­tet är begräns­ning­en av offent­li­ga till­ställ­ning­ar och all­män­na sammankomster:

 • deltagarantalet inomhus högst 10 personer
 • deltagarantalet i begränsade utomhusområden högst 50 personer

Beslu­tet är i kraft 25.8 – 14.9.2021.

Ock­så stör­re eve­ne­mang kan orga­ni­se­ras utan begräns­ning av anta­let del­ta­ga­re om säker­he­ten vid dem kan garan­te­ras i enlig­het med instruk­tio­ner­na från Under­vis­nings- och kul­tur­mi­ni­s­te­ri­et och Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd (THL) 31.5.2021. Anvis­ning­ar­na kom­plet­te­rar de direk­ta skyl­dig­he­ter­na som anges i para­graf 58 § i lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar. Läs mer i RFV:s med­de­lan­de.

Att föl­ja THL:s/Undervisnings- och kul­tur­mi­ni­s­te­ri­ets anvis­ning­ar inne­bär i prak­ti­ken att:

 • Den som ordnar evenemanget/tillställningen ska ordna kundernas och deltagarnas vistelse så glest som det är möjligt med beaktande av den aktuella verksamhetens särdrag (det förutsätts inte ett kontinuerligt säkert avstånd på ett visst metermått, utan arrangemang där till exempel
  • 1) deltagarna har egna sittplatser
  • 2) uppkomsten av långa köer förebyggs genom att arrangera deltagarnas ankomst och dela in dem
  • 3) rusning undviks med hjälp av tejp, rep och ordningsvakter och/eller genom att reglera öppethållningen eller reglera verksamhetens rytm.)
 • Evenemangets/tillställningens arrangör kan rekommendera eller kräva att alla ska använda munskydd, dock med beaktande av att det kan finnas personer som av hälsoskäl inte kan använda munskydd. Munskyddsrekommendationen bör i första hand gälla 12-åringar och äldre.
 • Rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller den aktuella verksamheten.

RFV:s nuva­ran­de bestäm­mel­se för­hind­rar inte hob­by­verk­sam­het och fort­satt utö­van­de av lagsport för­ut­satt att man under verk­sam­he­ten iakt­tar THL:s anvis­ning­ar: Att mins­ka coro­na­ris­ken vid motion på fri­ti­den och i annan hob­by­verk­sam­het (THL).

Även soci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et ger anvis­ning­ar för ord­nan­det av evenemang

Där­till har soci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et 19.8.2021 pub­li­ce­rat ett styr­nings­brev med rekom­men­da­tio­ner om begräns­ning­ar för offent­li­ga till­ställ­ning­ar. Enligt SHM:s instruk­tio­ner kan offent­li­ga till­ställ­ning­ar och all­män­na sam­man­koms­ter med låg risk anord­nas för­ut­satt att föl­jan­de punk­ter beaktas:

 • Allmänna anvisningar om god hygien iakttas
 • Kunderna tilldelas personliga sitt- eller ståplatser som har reserverats på förhand
 • Högst 75 % av det maximala antalet platser som är tillåtna enligt annan lagstiftning eller av antalet tillgängliga sittplatser eller ståplatser är i bruk.
 • I regel sitter eller står människor på sin plats under evenemanget och deltagarna instrueras att undvika kraftig röstanvändning. Vid evenemanget undviker man uppkomsten av trängsel.
 • Arrangören ser till att de instruktioner arrangören gett följs.

Regi­o­na­la anvis­ning­ar för arran­gö­rer av evenemang

Soi­te har utar­be­tat instruk­tio­ner för loka­la eve­ne­mangsar­ran­gö­rer för att orga­ni­se­ra häl­so­säk­ra eve­ne­mang. Vid arrange­mang av eve­ne­mang mås­te sam­man­komst­be­gräns­ning­en som utfär­da­des av RFV 23.8.2021 och de rikt­lin­jer som kon­sta­te­ras i SHM:s styr­nings­brev beak­tas. För eve­ne­mang med mer än 50 del­ta­ga­re mås­te arran­gö­ren upp­rät­ta en skrift­lig plan för att för­hind­ra coro­na­vi­rus­in­fek­tio­ner. Pla­nen skic­kas till Soi­tes team för bekämp­ning av smitt­sam­ma sjuk­do­mar via e‑post: infektioidentorjunta@soite.fi Vid behov kom­mer Soi­tes enhet för bekämp­ning av smitt­sam­ma sjuk­do­mar att för sin egen del bedö­ma om de åtgär­der som pre­sen­te­ras i pla­ner­na är tillräckliga.

Soi­te upp­da­te­rar de aktu­el­la instruk­tio­ner­na för regi­o­na­la eve­ne­mangsar­ran­gö­rer mer detal­je­rat efter att den regi­o­na­la COVID-19 myn­dig­hets­ar­bets­grup­pen har haft sitt möte 25.8.2021.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier