omaolo.fi Vaccinationer
26.08.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 26.8.2021 — 3 nya smittor

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp hade möte tors­dag 26.8.2021 för att bedö­ma den regi­o­na­la situationsbilden.

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Soi­tes coro­na­prov­tag­ning har varit myc­ket hårt belas­tad  den senas­te tiden och ana­ly­se­ring­en av prov drö­jer där­för tyvärr i Nord­labs labo­ra­to­ri­um. För när­va­ran­de kan det ta 2–3 dagar innan provsva­ren kommer.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 50 coro­na­vi­russmit­tor under de senas­te 14 dyg­nen i Soi­tes områ­de och det regi­o­na­la inci­den­sta­let är nu 65/100 000 för 14 dygn. För när­va­ran­de kan 75 % av smit­tor­na spå­ras i Soi­tes områ­de. Inga pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

I områ­det före­kom­mer coro­na­vi­russmit­tor som inte har kun­nat spå­ras. För att hej­da smitt­sprid­ning­en är det vik­tigt att föl­ja de regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na, att använ­da ansikts­mask, att iakt­ta god hygi­en som före­byg­ger smit­tor och vac­ci­ne­ra sig mot coro­na­vi­ru­set. Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test utan dröjs­mål ock­så om du bara har myc­ket lind­ri­ga symtom!

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der fint i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår nu för alla över 12 år gam­la per­so­ner som bor i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner av den nyas­te mål­grup­pen, 12–15-åringar, fort­sät­ter nu på föl­jan­de sätt i sko­lor­na och vid vac­ci­na­tions­cen­tra­ler­na i området:

Halso: tis 31.8, vac­ci­na­tio­ner ges på högstadiet

Kan­nus: tors 2.9, vac­ci­na­tio­ner ges vid vac­ci­na­tions­stäl­let i Kannus

Kaust­by: ons 8.9, vac­ci­na­tio­ner ges på högstadiet

Kar­le­by: lör 28.8, ons 1.9 och lör 4.9 vac­ci­na­tio­ner ges vid vac­ci­na­tions­stäl­let i Karleby

Kro­no­by: fre 27.8, och ons 1.9 vac­ci­na­tio­ner ges på Kro­no­by hälsostation

Per­ho: ons 1.9, vac­ci­na­tio­ner ges på högstadiet

Toho­lam­pi: tors 26.8, vac­ci­na­tio­ner ges vid församlingshemmet

Vetil: fre 3.9, ons 8.9 vac­ci­na­tio­ner ges vid vac­ci­na­tions­stäl­let i Vetil (Pas­se­li)

Cent­ria: ons 1.9, pop-up-vac­ci­na­tions­stäl­le Cent­ria Karleby

Sko­lor­na infor­me­rar ele­ver och för­äld­rar när­ma­re om vac­ci­na­tio­ner­na. Ung­do­mar kan givet­vis ock­så söka sig till vac­ci­na­tion under all­män­na walk-in-dagar som fun­ge­rar utan tidsbokning.

Walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar­na som ord­nas utan tids­bok­ning har varit popu­lä­ra och tyngd­punk­ten har flyt­tats från tids­bok­ning­ar till tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar. Om man vill kan man fort­fa­ran­de boka tid elektro­niskt via Egen­vårds­tjäns­ten eller per tele­fon via vac­ci­na­tions­cen­tra­lens sek­re­te­ra­re, tfn 040 804 2821 mån, ons, tors och fre kl. 8–15 och tis kl. 8–12.

Under walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Under walk-in-dagar ges både förs­ta och and­ra vac­cin­do­ser. Vid walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar är det möj­ligt att tidi­ga­re­läg­ga den and­ra vac­cin­do­sen om det gått minst åtta vec­kor sedan den förs­ta vac­ci­na­tio­nen. Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

  1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
  2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
  3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan.
  4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med coronavirussjukdomen. Länk: Information om coronavirusvacciner
  5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras all­tid på måndagar

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier