omaolo.fi Vaccinationer
06.05.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 6.5.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte på tors­da­gar samt vid behov. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Utred­ning­en av smitt­käl­lan pågår. De i när­mas­te kret­sen som har expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och satts i karantän.

Smit­tan kan ha lett till en expo­ne­rings­si­tu­a­tion på Kun­to­kes­kus Liik­ku tis­dag 4.5 kl. 6.30–7.30. Vi ber att de som varit på gym­met sam­ti­digt föl­jer med sina sym­tom och med låg trös­kel söker sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning.

Inci­den­sen är nu 2,6/100 000 invå­na­re när det gäl­ler 14 dagar eftersom det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 2 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­te under de senas­te 14 dagar­na.  Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Bered­skaps­grup­pen beto­nar att det fort­fa­ran­de finns en risk för coro­na­smit­ta i områ­det trots att läget varit lugnt på sista tiden. Det är myc­ket vik­tigt att fort­fa­ran­de föl­ja hygi­enan­vis­ning­ar­na och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med coronaviruset.

Låt oss kom­ma ihåg att ock­så på den kom­man­de mors­da­gen fäs­ta sär­skild vikt vid coro­na­säk­ra besök hos när­stå­en­de. Anhö­ri­gas och när­stå­en­des besök i Soi­tes boen­de­ser­vice­en­he­ter ord­nas med för­sik­tig­hets­åt­gär­der enligt enhe­tens instruk­tio­ner. Vi rekom­men­de­rar att besö­ka­re kon­tak­tar enhe­ten på för­hand så att besö­ket kan ord­nas på ett tryggt sätt. Det är vik­tigt att gå på besök endast om man är sym­tom­fri. Mer infor­ma­tion: https://www.soite.fi/sv?page_id=palvelu_ja_laitosasuminen

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. För när­va­ran­de pågår vac­ci­na­tio­ner­na för alla över 55 år gam­la per­so­ner och för 16–64 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 eller 2 och som har en sjuk­dom eller ett till­stånd som myc­ket kraf­tigt eller kraf­tigt ökar ris­ken för en svår coronavirussjukdom.

Tids­bok­ning­en per tele­fon öpp­nas igen tis­dag 11.5.2021 kl. 12, tfn 06 828 7488. Ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas mer tider tis­dag kl. 12. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en i Egen­vårds­tjäns­ten ock­så annars om tider avbo­kas och om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar. Mer infor­ma­tion om tids­bok­ning till vac­ci­na­tio­ner: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Alla vac­ci­ner kan ge biverk­ning­ar på sam­ma sätt som alla and­ra medi­ci­ner. Vid even­tu­el­la biverk­ning­ar kan du vid behov ringa Soi­tes jour­hjälps­num­mer 116 117. De fles­ta vac­cin­bi­verk­ning­ar är lind­ri­ga och över­gå­en­de. Det van­li­gas­te är att det före­kom­mer loka­la sym­tom vid injek­tions­stäl­let, t.ex. smär­ta, rod­nad, en vär­me­käns­la eller svull­nad. Myc­ket van­li­ga är ock­så över­gå­en­de all­män­na sym­tom som till exem­pel feber­re­ak­tio­ner, mus­kel­värk, huvud­värk, trött­het, irri­ta­tion, illamå­en­de och fros­sa.  Mer infor­ma­tion finns på både THL:s och på FIMEA:s webbplats.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier