omaolo.fi Vaccinationer
02.12.2021

Coro­na­vi­ru­sets inci­dens är på väg nedåt i Soi­tes område

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 2.12.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp hade möte tors­dag 2.11.2021 för att bedö­ma den regi­o­na­la situationsbilden.

Smitt­lä­get

Epi­de­mi­lä­get fort­sät­ter på sam­ma sätt som för­ra vec­kan i Soi­tes områ­de. Coro­na­vi­ru­sets inci­dens är på väg nedåt, men det kon­sta­te­ras fort­fa­ran­de myc­ket fall per vecka.

Inci­den­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set är nu 130/100 000 och det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 101 coro­na­vi­rus­fall under de senas­te 14 dyg­nen. Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer fort­fa­ran­de huvud­sak­li­gen bland ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner vars vac­ci­na­tions­se­rie är ofull­stän­dig. Tre coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats! Man kan ha expo­ne­rats för coro­na­vi­ru­set på föl­jan­de ställen:

 • 28.11.2021 kl. 17-18 Prisma, Karleby

Lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser i Soi­tes områ­de: https://korona.soite.fi/sv/eventuella-exponeringsplatser/

Sär­skilt per­so­ner som ännu inte vac­ci­ne­rat sig bor­de söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om de bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta. Den som vän­tar på resul­tat från coro­na­vi­rus­prov­tag­ning bor­de vän­ta på resul­ta­tet i hem­ka­ran­tän, så att hen inte even­tu­ellt expo­ne­rar and­ra för coro­na­vi­ru­set till exem­pel på arbetsplatsen.

Obs! Kom vän­li­gen inte direkt in till Soi­tes sam­jour om du har för­kyl­nings­sym­tom eller om du miss­tän­ker att du smit­tats av coro­na­vi­ru­set. Vän­li­gen ring först sam­jou­ren, tfn 116 117. Sam­jou­ren har en egen ingång för infek­tions­pa­ti­en­ter och ris­ken för expo­ne­ring­ar för coro­na­vi­ru­set ökar om instruk­tio­ner­na inte följs.

Häl­so­kon­trol­ler och coro­na­vi­rus­prov­tag­ning i Soi­tes områ­de för per­so­ner som kom­mer från Afri­kans­ka kontinenten

Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Vänst­ra och Inre Fin­land (på fins­ka) har för­ord­nat per­so­ner som anlän­der från vis­sa län­der i söd­ra Afri­ka att del­ta i en obli­ga­to­risk häl­so­kon­troll. Ett covid-19-prov kan tas i sam­band med kon­trol­len. För­ord­nan­det om att del­ta i en obli­ga­to­risk häl­so­un­der­sök­ning gäl­ler per­so­ner som under de senas­te 14 dyg­nen har vis­tats i någon av de föl­jan­de länderna:

 • Sydafrika
 • Namibia
 • Botswana
 • Zimbabwe
 • Lesotho
 • Eswatini (Swaziland)
 • Moçambique
 • Malawi

THL upp­da­te­rar för­teck­ning­en över län­der­na allt eftersom den får ny infor­ma­tion. För­ord­nan­det om att genom­gå en häl­so­kon­troll gäl­ler inte barn under 6 år.

Per­so­ner som rest i ovan­nämn­da län­der bör kon­tak­ta Soi­tes coro­naråd­giv­ning tfn 06 828 7499 för att söka sig till häl­so­kon­troll och coro­na­prov­tag­ning genast när de åter­vänt till Finland.

Vi rekom­men­de­rar dess­utom att alla som reser utan­för Fin­land använ­der FINENTRY-tjäns­ten vid ankomst till Finland.

Före­byg­gan­de av smittor

Vi beto­nar fort­fa­ran­de vik­ten av vac­ci­na­tio­ner. Vi väd­jar starkt till dem som ännu är ovac­ci­ne­ra­de i områ­det att de tar coro­na­vac­ci­net så snart som möj­ligt! Vi beto­nar ock­så vik­ten av en full­stän­dig coronavaccinationsserie.

 • Vi påminner om att en tredje vaccindos rekommenderas för alla över 60 år gamla personer och för personer som hör till en riskgrupp när det gått sex månader sedan den andra vaccindosen (när det gäller personer med kraftigt nedsatt immunförsvar ska det ha gått två månader sedan den andra dosen).
 • När det gäller den andra vaccindosen uppmuntrar vi alla åldersgrupper som har rätt till vaccination att söka sig till boostervaccination så snart som möjligt, ifall det gått sex veckor sedan den första vaccinationen.

Vi rekom­men­de­rar starkt en full­stän­dig coro­na­vac­ci­na­tions­se­rie, för coro­na­vi­ru­set ser inte ut att för­svin­na och det är myc­ket svårt att und­vi­ka sjuk­do­men i fort­sätt­ning­en. Det är klart tryg­ga­re att möta coro­na­vi­ru­set om man är vac­ci­ne­rad. Vac­ci­nets effekt syns tyd­ligt i det nuva­ran­de epi­de­mi­lä­get, för smit­tor­na är kon­cen­tre­ra­de till ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner som vac­ci­ne­rats först nyli­gen. Ris­ker­na med själ­va vac­ci­net är betyd­ligt mind­re än med coronavirussjukdom.

För att före­byg­ga smit­tor är det fort­fa­ran­de vik­tigt att:

 • Söka sig till coronavirusprovtagning utan dröjsmål också om man bara har lindriga luftvägssymtom, särskilt om man är ovaccinerad. Tidsbokning: https://korona.soite.fi/sv/coronapolikliniken/
 • Sköta handhygienen omsorgsfullt: tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta.
 • Undvika sammankomster.
 • Använda ansiktsmask Länk: regional rekommendation om att använda ansiktsmask
 • Det viktigaste och mest effektiva sättet att förebygga coronavirussmittor och särskilt den allvarliga sjukdomsformen är att ta coronavirusvaccinet.

Infor­me­ring om coro­na­vi­rus­lä­get näs­ta vecka

Eftersom det är själv­stän­dig­hets­dag på mån­dag pub­li­ce­rar vi ing­en över­sikt över coro­na­vi­rus­lä­get för vec­ka 48 då ifall epi­de­mi­lä­get fort­sät­ter så som nu. Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den pub­li­ce­ras föl­jan­de gång ons­dag 8.12 i sam­band med med­de­lan­det från den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pens möte.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 12 år gam­la per­so­ner som bor i Soi­tes område.

Man för­sö­ker fort­fa­ran­de höja vac­ci­na­tions­täck­ning­en i Soi­tes områ­de genom att erbju­da vac­ci­na­tio­ner nära och lät­till­gäng­ligt. Näs­ta vec­ka ger Soi­te vac­ci­na­tio­ner ock­så i Mini­ma­ni och i K‑Citymarket: fre 10.12 kl. 16–20 i Mini­ma­ni (vac­ci­ner Pfi­zer och Moder­na) och lör 11.12 kl. 10–16 i K‑Citymarket (vac­ci­net: Pfizer).

Tyngd­punk­ten i frå­ga om coro­na­vac­ci­na­tio­ner har flyt­tats till tids­bok­nings­fria walk-in-dagar i stäl­let för tids­bok­ning. Under walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Det är fort­fa­ran­de möj­ligt att boka tid för coro­na­vac­ci­na­tion elektro­niskt via https://soite.terveytesi.fi eller per tele­fon på num­ret 06 828 7488. Tele­fon­tid mån-tors kl. 9–15 och fre kl. 9–14. Du kan boka tid för vac­ci­na­tion ock­så via din egen häl­so­cen­tral.

Om man vill kan man få influ­ensa­vac­ci­net i sam­band med en coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion. Mer infor­ma­tion om influ­ensa­vac­ci­na­tio­ner finns på Soi­tes webb­plats.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras all­tid på måndagar.

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

 1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
 2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
 3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan.
 4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med en coronavirussmitta. Länk: Information om coronavirusvacciner
 5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier