omaolo.fi Vaccinationer
13.01.2022

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 13.1.2022

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp hade möte tors­dag 13.1.2022 för att bedö­ma den regi­o­na­la situationsbilden.

Smitt­lä­get

Coro­na­vi­ru­sin­ci­den­sen fort­sät­ter att sti­ga snabbt i Soi­tes områ­de. Coro­na­vi­ru­sin­ci­den­sen är just nu 730/100 000 invå­na­re under 14 dagar, och det har kon­sta­te­rats 570 coro­na­vi­rus­fall under 14 dygn. Två pati­en­ter vår­das för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Bered­skaps­grup­pen påmin­ner om att man inte bör röra sig utan­för sitt hem om man har ens lind­ri­ga sym­tom på luft­vägs­in­fek­tion. I syn­ner­het bör ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner som endast vac­ci­ne­rats en gång söka sig utan dröjs­mål till coro­na­prov­tag­ning i Soi­te ock­så om de bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom på luftvägsinfektion.

De som får ett posi­tivt resul­tat i ett coro­na­vi­rus­test kan inte läng­re ring­as upp per­son­li­gen av Soi­te. De som har kon­sta­te­rats ha smit­ta skic­kas ett sms som inne­hål­ler en kort instruk­tion och anvis­ning­ar om när Soi­te bör kon­tak­tas. Mer infor­ma­tion på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/efter-provtagning/

Hem­tes­ter rekom­men­de­ras för alla som har sym­tom på luft­vägs­in­fek­tion som till exem­pel feber, snu­va eller hos­ta. Coro­na­vi­ru­sets anti­gen­hem­tes­ter iden­ti­fi­e­rar inte nöd­vän­digt­vis omikronva­ri­an­ten lika lätt som tidi­ga­re vari­an­ter. Vi rekom­men­de­rar där­för att hem­testet upp­re­pas om någ­ra dagar om sym­to­men på luft­vägs­in­fek­tion fort­sät­ter. På THL:s webb­plats finns mer infor­ma­tion om hemtester.

För att före­byg­ga smit­tor är det fort­fa­ran­de vik­tigt att:

Vac­ci­na­tio­ner

Bered­skaps­grup­pen vill tac­ka invå­nar­na i Mel­lers­ta Öster­bot­ten för att de så ivrigt sökt sig till vac­ci­na­tio­ner! Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der fint i Soi­tes områ­de och vac­ci­na­tions­tak­ten är på rekord­ni­vå vid vac­ci­na­tions­stäl­le­na. Det­ta har tid­vis lett till rus­ning vid Soi­tes vac­ci­na­tions­stäl­len. Vi rekom­men­de­rar att hela vac­ci­na­tions­da­gen utnytt­jas för att und­vi­ka rus­ning. Sena­re delen av vac­ci­na­tions­da­gen och sena­re delen av vec­kan är van­ligt­vis lug­na­re vid vac­ci­na­tions­stäl­le­na. Vid vac­ci­na­tions­stäl­let ska man använ­da ansikts­mask och hål­la säkerhetsavstånd.

Vi väd­jar till dem som ännu inte vac­ci­ne­rat sig eller som har ett brist­fäl­ligt vac­ci­na­tions­skydd att de söker sig till vac­ci­na­tio­ner sna­rast möj­ligt! Det är sär­skilt vik­tigt att ta coro­na­vac­ci­net nu när omikronva­ri­an­ten som sprids effek­tivt finns i områ­det, för vac­ci­net skyd­dar sär­skilt mot coro­na­vi­ru­sets all­var­li­ga sjukdomsform.

Coro­na­vac­ci­na­tio­ner ges på föl­jan­de sätt i Soi­tes område:

 • Coronavaccinationerna är i gång för alla över 5 år gamla invånare i Soites område. Den andra vaccindosen kan tas om det gått minst sex veckor sedan den första vaccindosen.
 • Alla som fyllt 60 år och personer som fyllt 18 år och hör till en medicinsk riskgrupp kan få sin tredje dos om det gått minst tre månader sedan den andra vaccinationen.
 • Alla under 60 år gamla personer (18-59-åringar) har möjlighet att få sin tredje dos om det gått minst fyra månader sedan den andra vaccinationen.
 • En tredje vaccindos ges också personer som fyllt 12 år och som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar om det gått minst två månader sedan den andra dosen.
 • En fjärde vaccindos ges personer som fyllt 12 år och som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar om det gått minst tre månader sedan den tredje dosen.
 • För 5-11-åriga barn ordnas coronavaccinationer enligt tidsbokning vid Soites vaccinationscentraler. Tid bokas elektroniskt via Soites Egenvårdstjänst: https://soite.terveytesi.fi. Mer tider öppnas så fort som möjligt. Dessutom ordnar vi tidsbokningsfria walk-in-vaccinationsdagar för 5-11-åriga barn tis 18.1 kl. 16-19 och lör 22.1 kl. 10-15 på Soites barnsjukhus.

Tyngd­punk­ten i frå­ga om coro­na­vac­ci­na­tio­ner lig­ger i tids­bok­nings­fria walk-in-dagar i stäl­let för tids­bok­ning. Under walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Det är fort­fa­ran­de möj­ligt att boka tid för coro­na­vac­ci­na­tion elektro­niskt via https://soite.terveytesi.fi eller per tele­fon på num­ret 06 828 7488. Tele­fon­tid mån-tors kl. 9–15 och fre kl. 9–14. Du kan boka tid för vac­ci­na­tion ock­så via din egen häl­so­cen­tral.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras all­tid på måndagar.

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

 1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
 2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
 3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan.
 4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med en coronavirussmitta. Länk: Information om coronavirusvacciner
 5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier