omaolo.fi Vaccinationer
14.10.2021

Coro­na­vi­rus­lä­get är fort­fa­ran­de all­var­ligt i Soi­tes område

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 14.10.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp hade möte tors­dag 14.10.2021 för att bedö­ma den regi­o­na­la situationsbilden.

Smitt­lä­get

Coro­na­vi­rus­lä­get är fort­fa­ran­de all­var­ligt i Soi­tes områ­de. Det har hit­tills kon­sta­te­rats 40 nya coro­na­vi­russmit­tor under den här vec­kan  i Soi­tes områ­de. Inci­den­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set är nu 133/100 000 invå­na­re under 14 dagar i Soi­tes områ­de. Det har hit­tills tagits unge­fär 800 coro­na­vi­rus­prov under den här vec­kan och 4 % av pro­ven är posi­ti­va. Två pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp väd­jar starkt att de som ännu är ovac­ci­ne­ra­de i områ­det tar coro­na­vac­ci­net så snart som möj­ligt. Vac­ci­nets effekt syns tyd­ligt i det nuva­ran­de epi­de­mi­lä­get, för smit­tor­na är kon­cen­tre­ra­de till ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner som vac­ci­ne­rats först nyli­gen. Det är klart tryg­ga­re att stö­ta på coro­na­vi­ru­set om man är vac­ci­ne­rad. Ris­ker­na med själ­va vac­ci­net är betyd­ligt mind­re än med coro­na­vi­rus­sjuk­dom. Länk: Infor­ma­tion om coronavirusvacciner

Per­so­ner som ännu inte vac­ci­ne­rat sig bor­de söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om de bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta. Den som vän­tar på resul­tat från coro­na­vi­rus­prov­tag­ning bor­de vän­ta på resul­ta­tet i hem­ka­ran­tän, så att hen inte even­tu­ellt expo­ne­rar and­ra för coro­na­vi­ru­set till exem­pel på arbetsplatsen.

För att före­byg­ga smit­tor är det fort­fa­ran­de vik­tigt att:

  • Söka sig till coronavirusprovtagning utan dröjsmål också om man bara har lindriga luftvägssymtom, särskilt om man är ovaccinerad. Tidsbokning: https://korona.soite.fi/sv/coronapolikliniken/
  • Sköta handhygienen omsorgsfullt: tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta.
  • Undvika sammankomster.
  • Använda ansiktsmask Länk: regional rekommendation om att använda ansiktsmask
  • Det viktigaste och mest effektiva sättet att förebygga coronavirussmittor och särskilt den allvarliga sjukdomsformen är att ta coronavirusvaccinet.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 12 år gam­la per­so­ner som bor i Soi­tes område.

Det kan ses en tyd­lig ökning i ivern att vac­ci­ne­ra sig! Var­je vac­ci­na­tion tar oss när­ma­re en vac­ci­na­tions­täck­ning på 80 %. Genom att vac­ci­ne­ra dig kan du skyd­da för­u­tom dig själv ock­så andra.

Man för­sö­ker höja vac­ci­na­tions­täck­ning­en i Soi­tes områ­de genom att erbju­da vac­ci­na­tio­ner nära och lät­till­gäng­ligt. Soi­te ger vac­ci­na­tio­ner i sam­band med Her­mes match fre 15.10 kl. 18–20.30 i Kar­le­by ishall.

Tyngd­punk­ten i frå­ga om coro­na­vac­ci­na­tio­ner har flyt­tats till tids­bok­nings­fria walk-in-dagar i stäl­let för tids­bok­ning. Under walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Under en walk-in-dag vac­ci­ne­ras både de som kom­mer för att få sin förs­ta dos och de som är i tur att få sin and­ra eller tred­je vac­cin­dos. Vid walk-in-vac­ci­na­tio­ner är det möj­ligt att tidi­ga­re­läg­ga den and­ra vac­cin­do­sen om det gått minst sex vec­kor sedan den förs­ta vaccinationen.

Det är vik­tigt att ta det and­ra vac­ci­net för att stär­ka skyd­det både mot coro­na­vi­ru­sets ursprung­li­ga form och mot virusmu­ta­tio­ner. Med hjälp av den and­ra dosen för­säk­rar man sig dess­utom om att skyd­det räc­ker så länge som möj­ligt. I Fin­land är målet en vac­ci­na­tions­täck­ning på 80 % när det gäl­ler den and­ra vac­cin­do­sen, för att sam­häl­let ska kun­na öpp­nas upp tryggt. Man kan ta den and­ra vac­cin­do­sen om det gått minst sex vec­kor sedan den förs­ta vaccinationen.

Till en tred­je dos är för när­va­ran­de berät­ti­ga­de per­so­ner som fyllt 12 och har ett kraf­tigt ned­satt immun­för­svar samt den soci­al- och häl­so­vårds­per­so­nal som fick sina förs­ta vac­cin­do­ser med ett kort inter­vall på 3–4 vec­kor i bör­jan av året.

Man kan fort­fa­ran­de boka tid för coro­na­vac­ci­na­tion elektro­niskt via https://soite.terveytesi.fi eller per tele­fon via vac­ci­na­tions­cen­tra­lens sek­re­te­ra­re, tfn 040 804 2821 (tele­fon­tid mån-fre kl. 12–15). Tid kan ock­så bokas per tele­fon via den egna hälsocentralen.

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

  1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
  2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
  3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan.
  4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med en coronavirussmitta. Länk: Information om coronavirusvacciner
  5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras all­tid på måndagar.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier