omaolo.fi Vaccinationer
19.08.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 19.8.2021 — 7 nya smittor

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp hade möte tors­dag 19.8.2021 för att bedö­ma den regi­o­na­la situationsbilden.

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats sju nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. En del av smit­tor­na har kon­sta­te­rats hos per­so­ner som redan var i karan­tän, men bland fal­len finns ock­så smit­tor som fort­fa­ran­de utreds. I det här ske­det har dock inga nya expo­ne­rings­stäl­len uppdagats.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 63 coro­na­vi­russmit­tor under de senas­te 14 dyg­nen i Soi­tes områ­de och det regi­o­na­la inci­den­sta­let är nu 81/100 000 för 14 dygn. För när­va­ran­de kan 78 % av smit­tor­na spå­ras i Soi­tes områ­de. Inga pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom!

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test utan dröjs­mål ock­så om du har bara myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Van­li­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta är bl.a. feber, halsont, hos­ta, huvud­värk, mus­kel­värk, stör­ning­ar i frå­ga om lukt- eller smak­sin­net och trött­het. Ett coro­na­vi­rus­test kan vara posi­tivt även om endast en eller två sym­tom uppfylls.

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du redan har vac­ci­ne­rats mot coro­na­vi­ru­set. Vac­ci­net skyd­dar mot coro­na­vi­ru­sets all­var­li­ga sjuk­doms­form, men en per­son som vac­ci­ne­rats kan ändå insjuk­na i coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och smit­ta andra.

Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der fint i Soi­tes områ­de! Vac­ci­na­tio­ner­na pågår nu för alla över 12 år gam­la per­so­ner som bor i Soi­tes områ­de. Redan 40,2 % av den nyas­te mål­grup­pen, dvs. 12–15-åringar har vac­ci­ne­rats i områ­det — det är fint att ung­do­mar­na i områ­det har sökt sig fli­tigt till vaccinationer!

De s.k. walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar­na som ord­nas utan tids­bok­ning har varit popu­lä­ra och fle­ra såda­na kom­mer att ord­nas inom den när­mas­te fram­ti­den.  Under en vac­ci­na­tions­dag utan tids­bok­ning kan man kom­ma till sin förs­ta coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Vi infor­me­rar när­ma­re om nya vac­ci­na­tions­da­gar utan tid­bok­ning inom kort i Soi­tes kanaler.

Inter­val­let mel­lan förs­ta och and­ra coro­na­vac­ci­net för­kor­tas från 12 till 8 vec­kor i Soi­tes områ­de. Soi­te för­be­re­der för tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar för den and­ra vac­cin­do­sen. Läs mera i det sepa­ra­ta med­de­lan­det. Vi infor­me­rar när­ma­re om tids­bok­nings­fria walk-in-dagar för den and­ra vac­ci­na­tio­nen senare.

Det finns ock­så ett bra antal tider kvar till coro­na­vac­ci­na­tio­ner. Tid för coro­na­vac­ci­na­tion kan bestäl­las anting­en elektro­niskt eller per telefon.

 • Den elektroniska tidsbokningen på webben https://soite.terveytesi.fi är öppen 24/7.
  • Du kan boka tid elektroniskt i Egenvårdstjänsten om du har de koder som krävs för elektronisk identifiering (nätbankskoder eller ett mobilcertifikat). Om elektronisk identifiering inte är möjlig, ska tid bokas per telefon.
  • Egenvårdstjänsten är öppen dygnet runt alla dagar i veckan. De dagar som har lediga tider är märkta med grönt i webbkalendern.
 • Tidsbokning per telefon för alla åldersgrupper: 06 828 7488 öppen tisdagar kl. 12-15

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

 1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
 2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
 3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan.
 4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med coronavirussjukdomen. Länk: Information om coronavirusvacciner
 5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras all­tid på måndagar.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset

 • Om du har symtom, stanna hemma och sök dig till test i ett tidigt skede och också om du har endast lindriga symtom
 • Använd mask - i Soites område gäller en stark rekommendation om att använda ansiktsmask
 • Tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta
 • Hosta i ärmen eller i en näsduk
 • Ladda ner och använd Coronablinkern
 • Låt dig vaccineras när det är din tur

Du och jag har ansvar för vår hälsa!

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier