omaolo.fi Vaccinationer
20.01.2022

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 20.1.2022

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp hade möte tors­dag 20.1.2022 för att bedö­ma den regi­o­na­la situationsbilden.

Smitt­lä­get

Coro­na­vi­ru­sin­ci­den­sen fort­sät­ter att sti­ga snabbt i Soi­tes områ­de. Coro­na­vi­ru­sin­ci­den­sen är just nu 996/100 000 invå­na­re under 14 dagar. Tre pati­en­ter vår­das för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Smitt­spår­ning­en i frå­ga om coro­na­vi­ru­set och iso­le­ring­ens och karan­tä­nens längd har änd­rats i Soi­tes områ­de och vi infor­me­ra­de när­ma­re om det­ta i med­de­lan­det som pub­li­ce­ra­des i går 19.1.2022. Smitt­spår­ning­en cent­ra­li­se­ras nu till utred­ning av smit­tor som kon­sta­te­rats vid soci­al- och häl­so­vårds­en­he­ter och vård­in­rätt­ning­ar. Iso­le­ring­ens och karan­tä­nens längd är nu 5 dygn obe­ro­en­de av vac­ci­na­tions­skyd­det. Tiden räk­nas från och med provtagningsdagen.

Hem­test­ning rekom­men­de­ras som pri­mär metod vid utred­ning av coro­na­vi­rus­smit­ta.  Hem­tes­ter rekom­men­de­ras för alla som har sym­tom på luft­vägs­in­fek­tion som till exem­pel feber, snu­va eller hos­ta. Vi rekom­men­de­rar att hem­testet upp­re­pas efter någ­ra dagar om sym­to­men på luft­vägs­in­fek­tion fort­sät­ter. På THL:s webb­plats finns mer infor­ma­tion om hem­tes­ter för coronaviruset.

En vux­en per­sons posi­ti­va resul­tat av ett hem­test bör veri­fie­ras inom häl­so- och sjuk­vår­den om:

 • symtomen är allvarliga
 • den som insjuknat hör till en riskgrupp
 • den som insjuknat är gravid
 • den som insjuknat arbetar inom hälso- och sjukvården
 • den som insjuknat behöver ett intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom för sig själv eller för en familjemedlem eller behöver resultatet för ett coronapass.

Per­so­ner som har fått ett posi­tivt resul­tat av ett test i Soi­te skic­kas ett sms som inne­hål­ler iso­le­rings- och egen­vårds­an­vis­ning­ar. Läs anvis­ning­ar­na nog­grant. Över 60 år gam­la per­so­ner kon­tak­tas fort­fa­ran­de per tele­fon om testre­sul­ta­tet är positivt.

På Soi­tes coro­nawebb­plats finns aktu­el­la instruktioner:

På Soi­tes webb­plats har det i dag pub­li­ce­rats en ny sida med van­li­ga frå­gor. På sidan finns mer infor­ma­tion om bland annat iso­le­ring och karantän.

För att före­byg­ga smit­tor är det fort­fa­ran­de vik­tigt att:

 • Stanna hemma om man har symtom på luftvägsinfektion och att göra ett hemtest.
 • Sköta handhygienen omsorgsfullt: tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta.
 • Undvika sammankomster och följa de regionala bestämmelserna och rekommendationerna: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/
 • Använda ansiktsmask Länk: regional rekommendation om att använda ansiktsmask
 • Det viktigaste och mest effektiva sättet att förebygga coronavirussmittor och särskilt den allvarliga sjukdomsformen är att ta coronavirusvaccinet.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der fint i Soi­tes områ­de och vac­ci­na­tions­tak­ten är på rekord­ni­vå vid vac­ci­na­tions­stäl­le­na. Det är sär­skilt vik­tigt att ta coro­na­vac­ci­net nu när omikronva­ri­an­ten som sprids effek­tivt finns i områ­det, för vac­ci­net skyd­dar sär­skilt mot coro­na­vi­ru­sets all­var­li­ga sjukdomsform.

Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na är i gång för alla över 5 år gam­la invå­na­re i Soi­tes område:

 • Den andra vaccindosen kan tas om det gått minst sex veckor sedan den första vaccindosen.
 • Alla som fyllt 60 år och personer som fyllt 18 år och hör till en medicinsk riskgrupp (1 eller 2) kan få sin tredje dos om det gått minst tre månader sedan den andra vaccinationen.
 • Alla under 60 år gamla personer (18-59-åringar) har möjlighet att få sin tredje dos om det gått minst fyra månader sedan den andra vaccinationen.
 • En tredje vaccindos ges också personer som fyllt 12 år och som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar om det gått minst två månader sedan den andra dosen.
 • En fjärde vaccindos ges personer som fyllt 12 år och som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar om det gått minst tre månader sedan den tredje dosen.
 • För 5-11-åriga barn ordnas coronavaccinationer enligt tidsbokning vid Soites vaccinationscentraler. Tid bokas elektroniskt via Soites Egenvårdstjänst: https://soite.terveytesi.fi. Mer tider öppnas så fort som möjligt. Dessutom ordnar vi en tidsbokningsfri walk-in-vaccinationsdag för 5-11-åriga barn lör 22.1 kl. 10-15 på Soites barnsjukhus. Vid vaccination av 5-11-åriga barn krävs samtycke av båda föräldrarna. Länk till blanketten.

Tyngd­punk­ten i frå­ga om coro­na­vac­ci­na­tio­ner lig­ger i tids­bok­nings­fria walk-in-dagar i stäl­let för tids­bok­ning. Under walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Det är fort­fa­ran­de möj­ligt att boka tid för coro­na­vac­ci­na­tion elektro­niskt via https://soite.terveytesi.fi eller per tele­fon på num­ret 06 828 7488. Tele­fon­tid mån-tors kl. 9–15 och fre kl. 9–14. Du kan boka tid för vac­ci­na­tion ock­så via din egen häl­so­cen­tral.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras all­tid på måndagar.

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

 1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
 2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
 3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan.
 4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med en coronavirussmitta. Länk: Information om coronavirusvacciner
 5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier