omaolo.fi Vaccinationer
25.11.2021

Coro­na­vi­rus­lä­get är fort­fa­ran­de all­var­ligt i Soi­tes område

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 25.11.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp hade möte tors­dag 25.11.2021 för att bedö­ma den regi­o­na­la situationsbilden.

Smitt­lä­get

Epi­de­mi­lä­get är fort­fa­ran­de all­var­ligt i Soi­tes områ­de trots att inci­den­sta­let och anta­let fall har mins­kat. Ris­ken för coro­na­vi­rus­smit­ta är stor i Soi­tes område.

Inci­den­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set är nu 226/100 000 och det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 175 coro­na­vi­rus­fall under de senas­te 14 dyg­nen. Det tas många coro­na­vi­rus­prov i Soi­tes områ­de: unge­fär 2 000 per vec­ka. Av de prov som togs för­ra vec­kan var 5,5 % posi­ti­va. För­ra vec­kan kon­sta­te­ra­des 53 % av smit­tor­na hos per­so­ner som redan var i karan­tän. Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer fort­fa­ran­de huvud­sak­li­gen bland ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner vars vac­ci­na­tions­se­rie är ofull­stän­dig. Av de smit­tor som kon­sta­te­ras kan man spå­ra 80 %. Tre coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Vi beto­nar fort­fa­ran­de vik­ten av vac­ci­na­tio­ner. Vi väd­jar starkt till dem som ännu är ovac­ci­ne­ra­de i områ­det att de tar coro­na­vac­ci­net så snart som möj­ligt! Vi beto­nar ock­så vik­ten av en full­stän­dig coronavaccinationsserie.

 • Vi påminner om att en tredje vaccindos rekommenderas för alla över 60 år gamla personer och för personer som hör till en riskgrupp när det gått sex månader sedan den andra vaccindosen (när det gäller personer med kraftigt nedsatt immunförsvar ska det ha gått två månader sedan den andra dosen).

 • När det gäller den andra vaccindosen uppmuntrar vi alla åldersgrupper som har rätt till vaccination att söka sig till boostervaccination så snart som möjligt, ifall det gått sex veckor sedan den första vaccinationen.

Vi rekom­men­de­rar starkt en full­stän­dig coro­na­vac­ci­na­tions­se­rie, för coro­na­vi­ru­set ser inte ut att för­svin­na och det är myc­ket svårt att und­vi­ka sjuk­do­men i fort­sätt­ning­en. Det är klart tryg­ga­re att möta coro­na­vi­ru­set om man är vac­ci­ne­rad. Vac­ci­nets effekt syns tyd­ligt i det nuva­ran­de epi­de­mi­lä­get, för smit­tor­na är kon­cen­tre­ra­de till ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner som vac­ci­ne­rats först nyli­gen. Ris­ker­na med själ­va vac­ci­net är betyd­ligt mind­re än med coronavirussjukdom.

Per­so­ner som ännu inte vac­ci­ne­rat sig bor­de söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om de bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta. Den som vän­tar på resul­tat från coro­na­vi­rus­prov­tag­ning bor­de vän­ta på resul­ta­tet i hem­ka­ran­tän, så att hen inte even­tu­ellt expo­ne­rar and­ra för coro­na­vi­ru­set till exem­pel på arbets­plat­sen. Det före­kom­mer för när­va­ran­de dröjs­mål i frå­ga om att få resul­tat från coro­na­prov­tag­ning och det kan ta 2–3 dagar innan resul­ta­tet kommer.

Obs! Kom vän­li­gen inte direkt in i Soi­tes sam­jour om du har för­kyl­nings­sym­tom eller om du miss­tän­ker att du smit­tats av coro­na­vi­ru­set. Vän­li­gen ring först sam­jou­ren, tfn 116 117. Sam­jou­ren har en egen ingång för infek­tions­pa­ti­en­ter och ris­ken för expo­ne­ring­ar för coro­na­vi­ru­set ökar om instruk­tio­ner­na inte följs.

För att före­byg­ga smit­tor är det fort­fa­ran­de vik­tigt att:

 • Söka sig till coronavirusprovtagning utan dröjsmål också om man bara har lindriga luftvägssymtom, särskilt om man är ovaccinerad. Tidsbokning: https://korona.soite.fi/sv/coronapolikliniken/
 • Sköta handhygienen omsorgsfullt: tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta.
 • Undvika sammankomster.
 • Använda ansiktsmask Länk: regional rekommendation om att använda ansiktsmask
 • Det viktigaste och mest effektiva sättet att förebygga coronavirussmittor och särskilt den allvarliga sjukdomsformen är att ta coronavirusvaccinet.

Coro­na­prov­tag­ning­en är stängd lör 27.11.2021

Soi­te upp­da­te­rar pati­ent­da­ta­sy­ste­met Lifeca­re till en ny ver­sion lör­dag 27.11.2021 kl. 7–23. På grund av upp­da­te­ring­en av syste­met är coro­na­prov­tag­ning­en och coro­na­vac­ci­ne­ring­ar­na på paus lör 27.11.2021. Det går hel­ler inte att boka tider lör 27.11.2021 via den elektro­nis­ka Omaolo-tjänsten.

Coro­na­prov­tag­ning­en är öppen igen sön­dag 28.11.2021.

Upp­da­te­ring­en kan orsa­ka dröjs­mål och köer ock­så i Soi­tes övri­ga tjäns­ter dagen i fråga.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 12 år gam­la per­so­ner som bor i Soi­tes område.

Tyngd­punk­ten i frå­ga om coro­na­vac­ci­na­tio­ner har flyt­tats till tids­bok­nings­fria walk-in-dagar i stäl­let för tids­bok­ning. Under walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Det är fort­fa­ran­de möj­ligt att boka tid för coro­na­vac­ci­na­tion elektro­niskt via https://soite.terveytesi.fi eller per tele­fon på num­ret 06 828 7488. Tele­fon­tid mån-tors kl. 9–15 och fre kl. 9–14. Du kan boka tid för vac­ci­na­tion ock­så via din egen häl­so­cen­tral.

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

 1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
 2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
 3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan.
 4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med en coronavirussmitta. Länk: Information om coronavirusvacciner
 5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras all­tid på måndagar.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier