omaolo.fi Vaccinationer
29.04.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 29.4.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte på tors­da­gar samt vid behov. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des 28.4.2021. Inci­den­sen är nu 2,6/100 000 invå­na­re när det gäl­ler 14 dygn.

Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. För när­va­ran­de pågår vac­ci­na­tio­ner­na för alla över 55 år gam­la per­so­ner och för 16–64 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 eller 2 och som har en sjuk­dom eller ett till­stånd som myc­ket kraf­tigt eller kraf­tigt ökar ris­ken för en svår coronavirussjukdom.

Tids­bok­ning­en per tele­fon öpp­nas igen tis­dag 4.5.2021 kl. 12, tfn 06 828 7488. Ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas mer tider tis­dag kl. 12. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en i Egen­vårds­tjäns­ten ock­så annars om tider avbo­kas och om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar. Länk: Mer infor­ma­tion om tids­bok­ning till vac­ci­na­tio­ner.

Det öpp­nas ett nytt vac­ci­na­tions­stäl­le på Pas­se­li i Vetil vec­ka 18. Du kan själv väl­ja till vil­ket vac­ci­na­tions­stäl­le du bestäl­ler tiden. Alla vac­ci­na­tions­stäl­len finns lis­ta­de på sidan gäl­lan­de coro­na­vac­ci­ner.

Alla vac­ci­ner kan ge biverk­ning­ar på sam­ma sätt som alla and­ra medi­ci­ner. Vid even­tu­el­la biverk­ning­ar kan du vid behov ringa Soi­tes jour­hjälps­num­mer 116 117. De fles­ta vac­cin­bi­verk­ning­ar är lind­ri­ga och över­gå­en­de. Det van­li­gas­te är att det före­kom­mer loka­la sym­tom vid injek­tions­stäl­let, t.ex. smär­ta, rod­nad, en vär­me­käns­la eller svull­nad. Myc­ket van­li­ga är ock­så över­gå­en­de all­män­na sym­tom som till exem­pel feber­re­ak­tio­ner, mus­kel­värk, huvud­värk, trött­het, irri­ta­tion, illamå­en­de och fros­sa.  Mer infor­ma­tion finns på både THL:s och på FIMEA:s webbplats.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier