omaolo.fi Vaccinationer
12.06.2020

Besöks­re­strik­tio­ner­na angå­en­de stöd­per­so­ner för föders­kor hävs 

Inom bered­skaps­grup­pen beslöts att man inom Soi­te häver alla begräns­ning­ar angå­en­de stöd­per­so­ners när­va­ro vid för­loss­ning­ar från och med 15.6.2020.

En stöd­per­son kan när­va­ra vid vaginal­för­loss­ning­ar och vid kej­sar­snitt, vid indu­ce­ring av för­loss­ning och under för­loss­ning­ens efter­vård, såvi­da hen inte har sym­tom på smitt­sam sjukdom.

Stöd­per­so­nen kan även del­ta i ult­raljuds­scre­e­ning­ar och besök vid mödrapolikliniken.

En stöd­per­son åt gång­en kan föl­ja med föders­kan. Stöd­per­so­nen ska föl­ja de hygi­enan­vis­ning­ar som coro­na­si­tu­a­tio­nen kräver.koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier