omaolo.fi Vaccinationer
25.05.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 25.5.2021 — 6 nya smittor

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har i regel möte tors­da­gar, men på grund av det för­säm­ra­de coro­na­vi­rus­lä­get har grup­pen haft möte tre gång­er i vec­kan. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats sex nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Över 75 % av smit­tor­na som har kon­sta­te­rats på sista tiden har kon­sta­te­rats hos per­so­ner som redan var i karan­tän, men det före­kom­mer fort­fa­ran­de ock­så smit­tor från utan­för karan­tän. För när­va­ran­de är cir­ka 830 per­so­ner i karan­tän i Soi­tes område.

Det finns fort­fa­ran­de en risk för nya omfat­tan­de expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner. Alla even­tu­el­la mass­ex­po­ne­rings­plat­ser listas på en egen sida på adres­sen https://korona.soite.fi/sv/eventuella-exponeringsplatser/.

Tre pati­en­ter som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Sam­ma coro­naan­vis­ning­ar gäl­ler vid före­byg­gan­det av virusvarianter:

  • minska antalet närkontakter så mycket som möjligt - undvik alla onödiga sammankomster!
  • se till att använda ansiktsmask omsorgsfullt - maskrekommendationen gäller alla över 12 år gamla personer!
  • kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd på 2 meter
  • sköt om god handhygien
  • följ de regionala bestämmelserna och rekommendationerna

Vi upp­ma­nar alla som har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set att med låg trös­kel söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Man bör inte röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga symtom!

Om du har sym­tom bör du stan­na hem­ma och boka tid för ett coro­na­test utan dröjsmål!

Sök dig vän­li­gen till ett coro­na­vi­rus­test utan dröjs­mål ock­så om du har bara myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan bokas behän­digt i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444. Länk: Så här bokar du tid för coronavirusprovtagning

Testre­sul­ta­tet från coro­na­testet kom­mer auto­ma­tiskt till din mobil­te­le­fon om du gett ditt sam­tyc­ke till att sms skic­kas. Resul­ta­tet kan ock­så kon­trol­le­ras i Mina Kan­ta-tjäns­ten. Du ska vara i hem­ka­ran­tän tills testre­sul­ta­tet kommit.

Vac­ci­na­tions­in­tyg på Mina Kanta-sidorna

Fin­lands natio­nel­la coro­na­vac­ci­na­tions­in­tyg kan fås på Mina Kan­ta-sidor­na från och med den 26 maj. Soi­tes vac­ci­na­tions­upp­gif­ter syns på Mina Kan­ta-sidor­na efter att kli­en­ten fått sin and­ra vac­cin­dos. Coro­na­vac­ci­na­tions­in­ty­get inne­hål­ler upp­gif­ter om en per­sons coro­na­vac­ci­na­tio­ner.  Inty­get kan använ­das vid gräns­pas­sage i de EU-län­der som god­kän­ner ett natio­nellt coro­na­vac­ci­na­tions­in­tyg. EU-län­der­na kan allt­så själ­va beslu­ta om de god­kän­ner ett natio­nellt intyg vid gräns­pas­sage. Ett natio­nellt coro­na­vac­ci­na­tions­in­tyg ger såle­des inte rätt att resa fritt inom hela EU.

Det finns fort­fa­ran­de skäl att und­vi­ka resor i all­män­het eftersom smitt­lä­get är dåligt i många län­der. Vida­re ska man före resan nog­grant kon­trol­le­ra läget i des­ti­na­tions­lan­det och före retur­re­san läget i Fin­land samt anvis­ning­ar­na om covid-19.

Det natio­nel­la vac­ci­na­tions­in­ty­get ska använ­das tills EU:s gemen­sam­ma coro­na­vac­ci­na­tions­in­tyg införs. 

Läs mera i THL:s med­de­lan­de.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier