omaolo.fi Vaccinationer
05.01.2022

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 5.1.2022

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp hade möte ons­dag 5.1.2022 för att bedö­ma den regi­o­na­la situationsbilden. 

Smitt­lä­get 

Coro­na­vi­ru­sin­ci­den­sen fort­sät­ter att sti­ga snabbt i Soi­tes områ­de. Coro­na­vi­ru­sin­ci­den­sen är för när­va­ran­de 459/100 000 invå­na­re under 14 dagar, och det har kon­sta­te­rats 355 coro­na­vi­rus­fall under 14 dygn. 

Även Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte i dag för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Länk: Myn­dig­hets­grup­pens med­de­lan­de  

Coro­na­be­red­skaps­grup­pen dis­ku­te­ra­de ock­så karan­tän­be­slut. Karan­tän­be­slut fat­tas inte läng­re i lika omfat­tan­de grad som tidi­ga­re. Om en sko­le­lev insjuk­nar, ordi­ne­ras hen i iso­le­ring, men klass­kam­ra­ter­na sätts inte i karan­tän, utan de fort­sät­ter i när­un­der­vis­ning som vanligt. 

Före­byg­gan­de av smittor 

Vi beto­nar fort­fa­ran­de vik­ten av en full­stän­dig vac­ci­na­tions­se­rie. Coro­na­vi­ru­set ser inte ut att för­svin­na och det är myc­ket svårt att und­vi­ka sjuk­do­men i fort­sätt­ning­en. Det är klart tryg­ga­re att möta coro­na­vi­ru­set om man är vac­ci­ne­rad. Vi väd­jar starkt att de som ännu är ovac­ci­ne­ra­de i områ­det tar coro­na­vac­ci­net så snart som möj­ligt! Vi beto­nar ock­så vik­ten av en full­stän­dig coronavaccinationsserie. 

För att före­byg­ga smit­tor är det fort­fa­ran­de vik­tigt att: 

 • Söka sig till coronavirusprovtagning utan dröjsmål också om man bara har lindriga luftvägssymtom, särskilt om man är ovaccinerad. Tidsbokning: https://korona.soite.fi/sv/coronapolikliniken/  
 • Sköta handhygienen omsorgsfullt: tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta. 
 • Undvika sammankomster. 
 • Använda ansiktsmask Länk: regional rekommendation om att använda ansiktsmask 
 • Det viktigaste och mest effektiva sättet att förebygga coronavirussmittor och särskilt den allvarliga sjukdomsformen är att ta coronavirusvaccinet. 

Vac­ci­na­tio­ner  

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der fint i Soi­tes områ­de och vac­ci­na­tions­tak­ten är på rekord­ni­vå vid vac­ci­na­tions­stäl­le­na. Sär­skilt tred­je doser av vac­ci­net tas nu aktivt. Det­ta har tid­vis lett till rus­ning vid Soi­tes vac­ci­na­tions­stäl­len. Vi rekom­men­de­rar att hela vac­ci­na­tions­da­gen utnytt­jas för att und­vi­ka rus­ning. Sena­re delen av vac­ci­na­tions­da­gen och sena­re delen av vec­kan är van­ligt­vis lug­na­re vid vac­ci­na­tions­stäl­le­na. Vid vac­ci­na­tions­stäl­let ska man använ­da ansikts­mask och hål­la säkerhetsavstånd. 

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Coro­na­vac­ci­na­tio­ner ges enligt det följande: 

 • Coronavaccinationerna är i gång för alla över 5 år gamla invånare i Soites område. Den andra vaccindosen kan tas om det gått minst sex veckor sedan den första vaccindosen. 
 • Alla som fyllt 60 år och personer som fyllt 18 år och hör till en medicinsk riskgrupp kan få sin tredje dos om det gått minst tre månader sedan den andra vaccinationen. 
 • Alla under 60 år gamla personer (18-59-åringar) har möjlighet att få sin tredje dos om det gått minst fyra månader sedan den andra vaccinationen. 
 • En tredje vaccindos ges också personer som fyllt 12 år och som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar om det gått minst två månader sedan den andra dosen. 
 • En fjärde vaccindos ges personer som fyllt 12 år och som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar om det gått minst tre månader sedan den tredje dosen. 
 • För 5-11-åriga barn ordnas coronavaccinationer enligt tidsbokning vid Soites vaccinationscentraler. Tid bokas elektroniskt via Soites Egenvårdstjänst: https://soite.terveytesi.fi eller per telefon via rådgivningarnas telefontjänst eller skolhälsovårdaren. 

Tyngd­punk­ten i frå­ga om coro­na­vac­ci­na­tio­ner lig­ger i tids­bok­nings­fria walk-in-dagar i stäl­let för tids­bok­ning. Under walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/  

Det är fort­fa­ran­de möj­ligt att boka tid för coro­na­vac­ci­na­tion på web­ben via https://soite.terveytesi.fi eller per tele­fon på num­ret 06 828 7488. Tele­fon­tid mån-tors kl. 9–15 och fre kl. 9–14. Du kan boka tid till vac­ci­na­tion ock­så via din egen häl­so­cen­tral

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras all­tid på måndagar. 

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet? 

 1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.  
 2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.  
 3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan. 
 4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med en coronavirussmitta. Länk: Information om coronavirusvacciner 
 5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse. 
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier