omaolo.fi Vaccinationer
01.04.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 1.4.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har i fort­sätt­ning­en möte på tors­da­gar samt vid behov. Vi infor­me­rar även i fort­sätt­ning­en om situ­a­tions­bil­den ock­så på mån­da­gar. Bered­ska­pen är planenlig.

Situ­a­tions­bil­den

Det har kon­sta­te­rats fem nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jor­na och de som expo­ne­rats för viru­set i den när­mas­te kret­sen har kartlagts.

Fyra av coro­nasmit­tor­na är för­knip­pa­de med sam­ma kvälls­sam­kväm. Ock­så de tre coro­na­vi­russmit­tor­na vi infor­me­ra­de om i går hör till den­na ked­ja. Sam­man­lagt 78 per­so­ner har satts i karantän.

Soi­tes infek­tions­ö­ver­läka­re beto­nar starkt att när­kon­tak­ter bör mins­kas så att coro­nalä­get inte för­vär­ras i områ­det och så att vi kan fort­sät­ta på bas­ni­vån i frå­ga om coronaepidemin.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 15 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­te under de senas­te 14 dagar­na. Inci­den­sen är nu 19/100 000 invå­na­re när det gäl­ler de senas­te 14 dagar­na. Det har dia­gnos­ti­se­rats sam­man­lagt 253 smit­tor i Soi­tes områ­de sedan pan­de­min bör­ja­de. Alla smitt­käl­lor har kun­nat spå­ras på sista tiden. En coro­na­vi­ruspa­ti­ent vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Vi infor­me­rar dess­utom om even­tu­el­la exponeringssituationer:

  • Harjun Leipomo (Prisma i Karleby) mån 29.3.2021 kl. 9.00-9.30
  • Lunchrestaurangen Pata’s (Karleby) mån 29.3.2021 kl. 11.30-12.30
  • Gymmet på idrottsgården i Karleby mån 29.3.2021 kl. 21-22

Vi ber att de som varit vid de ovan­nämn­da stäl­le­na föl­jer med sina sym­tom och med låg trös­kel söker sig till coronavirusprovtagning.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, ring Soites jourhjälpsnummer 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier