omaolo.fi Vaccinationer
10.06.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 10.6.2021 — inga nya coronavirussmittor

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte på tors­da­gar. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des 8.6.2021. En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 14 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de senas­te 14 dagar­na och det regi­o­na­la inci­den­sta­let är nu 18/100 000.

Soi­tes områ­de är i coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins acce­le­ra­tions­fas. Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 har föl­jan­de möte ons­dag 16.6.2021 för att bedö­ma det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Om det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get för­blir lugnt, kan det före mid­som­mar göras en bedöm­ning av möj­lig­he­ten att lät­ta upp de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na och om att över­gå till coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins bas­ni­vå. Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats .

Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Väst­ra och Inre Fin­land har 9.6.2021 fat­tat ett nytt beslut om begräns­ning­ar i kom­mu­ner­na i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt (med undan­tag av Rei­sjär­vi) gäl­lan­de offent­li­ga till­ställ­ning­ar och all­män­na sam­man­koms­ter inom- och utom­hus under peri­o­den 10 — 22.6.2021. Enligt beslu­tet får offent­li­ga till­ställ­ning­ar och all­män­na sam­man­koms­ter med fler än 10 per­so­ner ord­nas inom­hus och med fler än 50 per­so­ner ord­nas i avgrän­sa­de utom­hus­om­rå­den. En för­ut­sätt­ning är att Under­vis­nings- och kul­tur­mi­ni­s­te­ri­ets och Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL:s anvis­ning från 31.5.2021 följs. Läs mera i RFV:s med­de­lan­de. Soi­te kom­mer att inom en snar fram­tid läg­ga till anvis­ning­ar till eve­ne­mangsar­ran­gö­rer på coronawebbplatsen.

Vi upp­ma­nar alla som har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set att med låg trös­kel söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Man bör inte röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga symtom!

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na är nu i gång för alla över 16 år gam­la per­so­ner. Det vill säga alla ålders­grup­per (över 16 år gam­la) som är berät­ti­ga­de till vac­ci­na­tion kan nu få vac­ci­na­tion i Soi­tes område.

Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na för oss mot ett nor­ma­la­re liv – en vac­ci­na­tion i taget! Genom vac­ci­ne­ring får du skydd mot den all­var­li­ga for­men av coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och hjäl­per ock­så att skyd­da and­ra. THL har upp­da­te­rat sina anvis­ning­ar för per­so­ner som fått två vac­cin­do­ser: om man är fullt vac­ci­ne­rad är det rätt så tryggt att träf­fa and­ra män­ni­skor utan mask eller säker­hets­av­stånd i vis­sa situ­a­tio­ner – läs mera i THL:s med­de­lan­de.

Du kan boka tid till vac­ci­na­tion elektro­niskt på web­ben via Egen­vårds­tjäns­ten.

Tele­fon­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 15.6.2021 kl. 12 och ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas mer tider tis­dag kl. 12. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en i Egen­vårds­tjäns­ten ock­så annars om tider avbo­kas och om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar. Egen­vårds­tjäns­ten är öppen dyg­net runt alla dagar i vec­kan. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras all­tid på måndagar.

Änd­ring­ar i Soi­tes verksamhet

Lis­tan över änd­ring­ar i Soi­tes verk­sam­het under coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har upp­da­te­rats på föl­jan­de sätt:

  • Verksamheten ordnas med specialarrangemang vid alla verksamhetcentren till och med 30.7.2021. Mer information om specialarrangemangen fås från verksamhetscentren.
  • Klienttransporter samordnas inte i Soites område före 15.8.2021.

Den upp­da­te­ra­de lis­tan över änd­ring­ar i verk­sam­he­ten finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats https://korona.soite.fi/sv/andringar-i-soites-verksamhet-med-anledning-av-coronavirusepidemin/.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier