omaolo.fi Vaccinationer
16.09.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar: epi­de­mi­lä­get har fort­satt att för­säm­rats i området

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp hade möte tors­dag 16.9.2021 för att bedö­ma den regi­o­na­la situationsbilden.

Smitt­lä­get

Coro­na­vi­rus­lä­get har fort­satt att för­säm­ras i Soi­tes områ­de. Det har redan kon­sta­te­rats 19 nya coro­na­vi­russmit­tor under den här vec­kan i Soi­tes områ­de och inci­den­sen är för när­va­ran­de 86/100 000 invå­na­re i områ­det när det gäl­ler de senas­te 14 dyg­nen. Soi­tes smitt­spår­ning är hårt belastad.

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats med föl­jan­de uppgifter:

 • 8.9 och 9.9 Cafe Eden kl. 10:00-10:40
 • 13.9 Lidl Intiaanikylä kl. 19-20
 • 13.9 kl. 11-12, 14.9 kl. 16-17 och 15.9 kl. 14-15 gymmet vid idrottsgården (Karleby)
 • 14.9 gymmet vid Kitinvapari, Kannus kl. 18-19

Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer huvud­sak­li­gen bland ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner som vac­ci­ne­rats först nyli­gen.  Coro­na­vi­ru­se­pi­de­min är inte alls över trots att man lät­tar på begräns­ning­ar­na natio­nellt i takt med att vac­ci­na­tions­täck­ning­en för­bätt­ras. Det är klart tryg­ga­re att stö­ta på coro­na­vi­ru­set om man är vac­ci­ne­rad. Ris­ker­na med vac­ci­net är betyd­ligt mind­re än med coronavirussjukdomen.

Per­so­ner som inte vac­ci­ne­rat sig bor­de söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om de bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta. Den som vän­tar på resul­ta­tet från coro­na­vi­rus­prov­tag­ning bor­de vän­ta på resul­ta­tet i hem­ka­ran­tän, så att hen inte even­tu­ellt expo­ne­rar and­ra för coro­na­vi­ru­set till exem­pel på arbetsplatsen.

För att före­byg­ga smit­tor är det fort­fa­ran­de vik­tigt att:

 • Söka sig till coronavirusprovtagning utan dröjsmål också om man bara har lindriga luftvägssymtom, särskilt om man är ovaccinerad. Tidsbokning: https://korona.soite.fi/sv/coronapolikliniken/.
 • Sköta handhygienen omsorgsfullt: tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta
 • Att undvika sammankomster.
 • Använd ansiktsmask Länk: regional rekommendation om att använda ansiktsmask.
 • Det viktigaste och mest effektiva sättet att förebygga coronavirussmittor och särskilt den allvarliga sjukdomsformen är att ta coronavirusvaccinet.

Vac­ci­na­tio­ner – vac­ci­na­tio­ner näs­ta vec­ka ock­så på köpcentrum

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 12 år gam­la per­so­ner som bor i Soi­tes områ­de. Fler per­so­ner kom­mer nu för sin and­ra vac­cin­dos än för sin förs­ta, och coro­na­led­nings­grup­pen är oro­ad över att vac­ci­na­tions­täck­ning­en sti­ger så långsamt.

Man för­sö­ker höja vac­ci­na­tions­täck­ning­en i Soi­tes områ­de genom att erbju­da vac­ci­na­tio­ner nära och lät­till­gäng­ligt. Näs­ta vec­ka erbju­der Soi­te vac­ci­na­tio­ner vid Pris­ma i Kar­le­by, tors­dag 23.9 kl. 9–15 och vid City­mar­ket fre­dag 24.9 kl. 9–15

Tyngd­punk­ten i frå­ga om coro­na­vac­ci­na­tio­ner har flyt­tats till tids­bok­nings­fria walk-in-dagar i stäl­let för tids­bok­ning. Under walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Under en walk-in-dag vac­ci­ne­ras både de som kom­mer för att få sin förs­ta dos och de som är i tur att få sin and­ra. Vid walk-in-vac­ci­na­tio­ner är det möj­ligt att tidi­ga­re­läg­ga den and­ra vac­cin­do­sen om det gått minst sex vec­kor sedan den förs­ta vaccinationen.

Det är vik­tigt att ta det and­ra vac­ci­net för att stär­ka skyd­det både mot coro­na­vi­ru­sets ursprung­li­ga form och mot virusmu­ta­tio­ner. Med hjälp av den and­ra dosen för­säk­rar man sig dess­utom om att skyd­det räc­ker så länge som möjligt.

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

 1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
 2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
 3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan.
 4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med coronavirussjukdomen. Länk: Information om coronavirusvacciner
 5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras all­tid på måndagar.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier