omaolo.fi Vaccinationer
17.06.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 17.6.2021 — inga nya coronavirussmittor

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte på tors­da­gar. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des tis­dag 8.6.2021. Det regi­o­na­la inci­den­sta­let är nu 7,7/100 000 invå­na­re när det gäl­ler 14 dygn. En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Soi­tes områ­de över­gick i går till coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins bas­ni­vå enligt myn­dig­hets­grup­pens beslut (mer infor­ma­tion i går­da­gens med­de­lan­de).Begräns­ning­ar gäl­lan­de sam­man­koms­ter i områ­det gäl­ler som för­sik­tig­hets­åt­gärd till och med ons­dag 23.6.2021 och bedöms på nytt då. Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats .

Vi upp­ma­nar alla som har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set att med låg trös­kel söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Man bör inte röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga symtom!

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 16 år gam­la personer.

Det finns en rela­tivt god mängd ledi­ga vac­ci­na­tions­ti­der och tider läggs till hela tiden allt eftersom det blir säkert när mer vac­ci­ner kom­mer. Målet är att läg­ga till vac­ci­na­tions­ti­der för minst en vec­ka fram­åt. Genom att boka den förs­ta vac­ci­na­tio­nen nu fås den and­ra vac­cin­do­sen om 12 vec­kor, och ett effek­tivt skydd mot coro­na­vi­ru­smit­ta nås då på hös­ten (mer infor­ma­tion om vac­ci­ner­nas effekt på THL:s webb­plats). Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na för oss mot ett nor­ma­la­re liv – en vac­ci­na­tion i taget! Genom vac­ci­ne­ring får du skydd mot den all­var­li­ga for­men av coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och du hjäl­per ock­så att skyd­da andra.

Du kan boka tid till vac­ci­na­tion elektro­niskt på web­ben via Egen­vårds­tjäns­ten.

Tele­fon­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 22.6.2021 kl. 12 och ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas mer tider tis­dag kl. 12. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en i Egen­vårds­tjäns­ten ock­så annars om tider avbo­kas och om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar. Egen­vårds­tjäns­ten är öppen dyg­net runt alla dagar i vec­kan. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras all­tid på måndagar.

Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL rekom­men­de­rar att vac­ci­na­tio­ner­na av 12–15 år gam­la ung­do­mar som hör till risk­grup­per inleds (läs mera i THL:s med­de­lan­de på fins­ka). Det­ta för­be­reds i Soi­te och vi infor­me­rar sena­re när­ma­re om när coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na inleds för den här gruppen.

Änd­ring­ar i Soi­tes verksamhet

Soi­tes gym på Furu­å­sen och Kuu­si­kum­pu öpp­nas mån­dag 21.6.2021. Coro­na­sä­ker­he­ten beak­tas på gym­men genom instruk­tio­ner, städ­ning och genom att föl­ja hygi­e­n­in­struk­tio­ner och hål­la säkerhetsavstånd.

Cen­tral­sjuk­hu­sets avdel­ning­ar och all­män­me­di­cins­ka avdel­ning­ar kan besö­kas under besöks­ti­der i grup­per på högst 2–3 per­so­ner om coro­na­sä­ker­he­ten beaktas.

Den upp­da­te­ra­de lis­tan över änd­ring­ar i verk­sam­he­ten finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats https://korona.soite.fi/sv/andringar-i-soites-verksamhet-med-anledning-av-coronavirusepidemin/.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier