omaolo.fi Vaccinationer
18.03.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 18.3.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har i fort­sätt­ning­en möte på tors­da­gar samt vid behov. Vi infor­me­rar även i fort­sätt­ning­en om situ­a­tions­bil­den ock­så på mån­da­gar. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes område.

Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 12 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­te under de senas­te 14 dagar­na. Inci­den­sen är nu 15,4/100 000 invå­na­re när det gäl­ler de senas­te 14 dagar­na.  Det har dia­gnos­ti­se­rats sam­man­lagt 236 smit­tor i Soi­tes områ­de sedan pan­de­min bör­ja­de. Alla smitt­käl­lor har kun­nat spå­ras på sista tiden. 

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re på adres­sen https://korona.soite.fi/sv/coronavaccinationsmatare/ för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagseftermiddagar.

Enligt rekom­men­da­tion från Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL pri­o­ri­te­rar Soi­te de äld­re när det gäl­ler coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner. Följakt­li­gen ord­nas tele­fon­bok­ning­en så att endast över 70 år gam­la per­so­ner ges vac­ci­na­tions­ti­der under den förs­ta timmen.

Tids­bok­ning­en för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion öpp­nas igen tis­dag 23.3.2021 enligt det följande:

  • telefonbokning på numret 06 828 7488:
    • kl. 12-13 ges endast tider till över 70 år gamla personer
    • från och med kl. 13 ges tider till alla över 70 år gamla personer samt till 16-69 år gamla personer som hör till riskgrupp 1.
    • Telefonlinjen är öppen så länge vaccinationstider finns kvar. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.
  • den elektroniska tidsbokning på webben i Egenvårdstjänsten: https://soite.terveytesi.fi öppnas tisdag kl. 12 för alla grupper som har rätt till vaccination just nu. Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv. Man kan beställa tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en över­be­las­tas lätt strax efter att tids­bok­ning­en öpp­nats. Det kan då före­kom­ma pro­blem i Egen­vårds­tjäns­ten. Tjäns­ten fun­ge­rar nor­malt när anta­let besö­ka­re mins­kar. Om tjäns­ten är över­be­las­tad lönar det sig att för­sö­ka använ­da den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en på nytt efter en liten stund. 

Om en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en göras per tele­fon för båda personerna.

Man bör vara beredd på att bevi­sa att man hör till risk­grup­pen vid vac­ci­na­tions­stäl­let (t.ex. genom att visa upp sitt FPA-kort eller en kopia av sin epikris eller recept). Till risk­grupp 1 hör 16–69 år gam­la per­so­ner som har en sjuk­dom eller ett till­stånd som myc­ket kraf­tigt ökar ris­ken för svår coro­na­vi­rus­sjuk­dom: vac­ci­na­tio­ner för risk­grup­per (THL).

Vi beto­nar att ock­så per­so­ner som vac­ci­ne­rats bör fort­fa­ran­de använ­da ansikts­mask enligt rekom­men­da­tio­ner­na, hål­la ett säker­hets­av­stånd på 2 meter till and­ra män­ni­skor samt föl­ja hygi­en­re­kom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med coronaviruset.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier