omaolo.fi Vaccinationer
02.09.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 2.9.2021 — 3 nya smittor

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp hade möte tors­dag 2.9.2021 för att bedö­ma den regi­o­na­la situationsbilden.

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Det tas myc­ket coro­na­vi­rus­prov just nu och det kan ta läng­re än nor­malt att få test­svar. Soi­te föl­jer THL:s natio­nel­la instruk­tio­ner i frå­ga om coro­na­prov­tag­ning och vi upp­ma­nar alla att söka sig till coro­na­prov­tag­ning utan dröjs­mål om det före­kom­mer ens lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 46 coro­na­vi­russmit­tor under de senas­te 14 dyg­nen i Soi­tes områ­de och det regi­o­na­la inci­den­sta­let är nu 59/100 000 för 14 dygn. För när­va­ran­de kan 80 % av smit­tor­na spå­ras i Soi­tes områ­de. Inga pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer nu bland ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner som vac­ci­ne­rats nyli­gen. Smit­tor före­kom­mer mest i ålders­grup­pen 20–29-åringar i vil­ken vac­ci­na­tions­täck­ning­en för­bli­vit läg­re än i and­ra ålders­grup­per ock­så i Soi­tes områ­de. Vi för­sö­ker nå en så hög vac­ci­na­tions­täck­ning som möj­ligt för att skyd­da befolk­ning­en. Det finns skill­na­der i vac­ci­na­tions­täck­ning­en mel­lan oli­ka kom­mu­ner, och Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp vill sär­skilt tac­ka ung­do­mar­na i Kro­no­by­re­gi­o­nen som sökt sig aktivt till coro­na­vac­ci­na­tio­ner. I Kro­no­by har 76 % av 20–29-åringarna fått sin förs­ta vaccindos.

En coro­na­vi­rus­smit­ta orsa­kar oftast ing­en svår sjuk­doms­form hos unga per­so­ner, men kan leda till covid-19-sjuk­do­mens lång­tidsef­fek­ter, den s.k. long covid. Till long covid-sjuk­do­men hör lång­va­rig trött­het, and­nöd, hos­ta och led- och bröst­smär­tor. Vac­ci­net ger ett effek­tivt skydd ock­så mot long covid. Ris­ker­na med själ­va vac­ci­net är betyd­ligt mind­re än med en coro­na­vi­rus­smit­ta. Länk: Infor­ma­tion om coronavirusvacciner

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 12 år gam­la per­so­ner som bor i Soi­tes områ­de. Vårt mål är att göra det så lätt och enkelt som möj­ligt att vac­ci­ne­ra sig. I fort­sätt­ning­en kom­mer det att ord­nas tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tio­ner ock­så i sam­band med eve­ne­mang. Vi är till exem­pel med under Han­delns och kul­tu­rens natt 10.9.2021. Följ med annon­se­ring­en i våra kana­ler och i områ­dets medier!

Vac­ci­na­tio­ner av 12–15-åringar fort­sät­ter i områ­dets sko­lor inom en snar fram­tid. Sko­lor­na infor­me­rar ele­ver och för­äld­rar när­ma­re om vac­ci­na­tio­ner­na. Ung­do­mar kan givet­vis ock­så söka sig till vac­ci­na­tion under all­män­na walk-in-dagar som fun­ge­rar utan tidsbokning.

Walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar­na som ord­nas utan tids­bok­ning har varit popu­lä­ra och tyngd­punk­ten har flyt­tats från tids­bok­ning­ar till tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar. Om man vill kan man fort­fa­ran­de boka tid elektro­niskt via Egen­vårds­tjäns­ten eller per tele­fon via vac­ci­na­tions­cen­tra­lens sek­re­te­ra­re, tfn 040 804 2821 mån, ons, tors och fre kl. 8–15 och tis kl. 8–12.

Under walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Under en walk-in-dag vacci­ne­ras både de som kom­mer för att få sin förs­ta dos och de som är i tur att få sin and­ra. Vid walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar är det möj­ligt att tidi­ga­re­läg­ga den and­ra vac­cin­do­sen om det gått minst åtta vec­kor sedan den förs­ta vac­ci­na­tio­nen. Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

  1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
  2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
  3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan.
  4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med coronavirussjukdomen. Länk: Information om coronavirusvacciner
  5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras all­tid på måndagar.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier