omaolo.fi Vaccinationer
22.04.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 22.4.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte på tors­da­gar samt vid behov. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des mån­dag 12.4.2021.

Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Inci­den­sta­len i frå­ga om coro­na­vi­ru­set är i Soi­tes område:

  • Under 14 dygn har det konstaterats sammanlagt 5 coronavirussmittor.
  • Incidensen är nu 6,5/100 000 invånare när det gäller 14 dygn.

Det har dia­gnos­ti­se­rats sam­man­lagt 262 smit­tor i Soi­tes områ­de sedan pan­de­min började.

För kän­ne­dom om Soi­tes verksamhet

Till ansvarslä­ka­re i frå­ga om massvac­ci­na­tio­ner utsågs Mar­ko Rah­ko­nen. Juk­ka Aro ansva­rar för vaccinationer.

Spe­ci­a­lar­range­mang­en fort­sät­ter i Soi­tes dag­verk­sam­het t.o.m. 30.6.2021. Dess­utom sam­ord­nas inte kli­ent­trans­por­ter i Soi­tes områ­de före 30.6.2021.

Vac­ci­na­tio­ner

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har dra­git upp en rikt­lin­je om att vis­sa enhe­ter i Soi­te är kri­tis­ka med tan­ke på verk­sam­he­ten och per­so­na­lens coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner fort­sät­ter i des­sa enhe­ter. Enhe­ter­na kon­tak­tas och infor­me­ras om vaccineringsarrangemangen.

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. För när­va­ran­de pågår vac­ci­na­tio­ner­na för alla över 60 år gam­la per­so­ner och för 16–64 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 eller 2 och som har en sjuk­dom eller ett till­stånd som myc­ket kraf­tigt eller kraf­tigt ökar ris­ken för en svår coronavirussjukdom.

Obs: THL har änd­rat ålders­span­net i frå­ga om risk­grupp 2 så att det bör­jar från 16-åring­ar. I Soi­tes områ­de ord­nas vac­ci­na­tio­ner­na av 16–17 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 2 i sam­ma loka­ler som vac­ci­na­tio­ner­na för vux­na och med sam­ma tidsbokningssystem.

Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL har dra­git upp rikt­lin­jen att ock­så 65–69 år gam­la per­so­ner kan vac­ci­ne­ras med mRNA-vac­ci­ner från bör­jan av maj om den som ska vac­ci­ne­ras så öns­kar (läs mera i THL:s med­de­lan­de). I Soi­tes områ­de inne­bär det­ta att över 65 år gam­la per­so­ner kan från och med 1.5 väl­ja om de tar ett mRNA-vac­cin (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty eller Moder­na) eller Astra­Ze­necas Vax­zev­ria-vac­cin. Över 65 år gam­la per­so­ner erbjuds i förs­ta hand Astra­Ze­necas Vax­zev­ria-vac­cin. Om den som ska vac­ci­ne­ras vill ha ett mRNA-vac­cin ska hen infor­me­ra om valet av vac­cin i sam­band med tids­bok­ning per tele­fon. Om tids­bok­ning­en görs elektro­niskt ska hen väl­ja det vac­cin hen vill ha i Egenvårdstjänsten.

Ock­så i frå­ga om den and­ra vac­cin­do­sen hand­las enligt THL:s riktlinje:

  • de över 65 år gamla personer som har fått en dos av AstraZenecas vaccin får i första hand AstraZenecas vaccin också när de vaccineras för andra gången.
  • till under 65 år gamla personer ges alltid ett mRNA-vaccin när de vaccineras för andra gången. Under 65 år gamla personer kan alltså inte välja AstraZenecas vaccin som sin andra vaccindos även om de fått det vaccinet när de vaccinerats för första gången.

Tid för den and­ra vac­cin­do­sen har getts i sam­band med den förs­ta vac­ci­na­tio­nen. Vid ett över­mäk­tigt hin­der som gör att den and­ra vac­ci­na­tions­ti­den mås­te änd­ras, kon­tak­ta sek­re­te­ra­ren vid Soi­tes vac­ci­ne­rings­cen­tral, tfn 040 804 2821 var­da­gar kl. 8–16

Tele­fon­bok­ning­en till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 27.4.2021 kl. 12 och ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas mer tider tis­dag kl. 12. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en i Egen­vårds­tjäns­ten ock­så annars om tider avbo­kas och om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar. Mer infor­ma­tion om tids­bok­ning till vac­ci­na­tio­ner: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier