omaolo.fi Vaccinationer
24.06.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 24.6.2021 — inga nya coronavirussmittor

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte på tors­da­gar. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Inci­den­sta­let är nu 0/100 000 invå­na­re när det gäl­ler 14 dygn i Soi­tes områ­de. En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Enligt myn­dig­hets­grup­pens beslut fort­sät­ter Soi­tes områ­de på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na lät­tas upp (mer infor­ma­tion i går­da­gens med­de­lan­de).  I områ­det finns inga begräns­ning­ar i frå­ga om sam­man­koms­ter före­skriv­na av Regi­on­för­valt­nings­ver­ket eller regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner i frå­ga om sam­man­koms­ter. I offent­li­ga loka­ler råder inte läng­re en omfat­tan­de rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask, men det rekom­men­de­ras att mask fort­fa­ran­de används i situ­a­tio­ner där det är omöj­ligt att hål­la säker­hets­av­stånd (mer infor­ma­tion: den regi­o­na­la rekom­men­da­tio­nen om att använ­da ansikts­mask). Sär­skild för­sik­tig­het ska iakt­tas vid resor till EU- och Scheng­en-områ­den och resor utan­för des­sa områ­den bör und­vi­kas. Följ instruk­tio­ner från Utri­kesmi­ni­s­te­ri­et och Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL.

Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats .

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 16 år gam­la per­so­ner och 12–15 år gam­la ung­do­mar som hör till risk­grupp 1 eller 2.

Det finns en rela­tivt god mängd ledi­ga vac­ci­na­tions­ti­der och tider läggs till hela tiden allt eftersom det blir säkert när mer vac­ci­ner kom­mer. Målet är att läg­ga till vac­ci­na­tions­ti­der för minst en vec­ka fram­åt. Om man bokar den förs­ta vac­ci­na­tio­nen nu får man den and­ra vac­cin­do­sen om 12 vec­kor. Ett effek­tivt skydd mot coro­na­vi­rus­sjuk­do­men nås då på hös­ten (mer infor­ma­tion om vac­ci­ner­nas effekt på THL:s webb­plats). Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na för oss mot ett nor­ma­la­re liv – en vac­ci­na­tion i taget! Genom vac­ci­ne­ring får du skydd mot den all­var­li­ga for­men av coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och du hjäl­per ock­så att skyd­da andra.

Du kan boka tid till vac­ci­na­tion elektro­niskt på web­ben via Egen­vårds­tjäns­ten.

Tele­fon­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 29.6.2021 kl. 12 och ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas mer tider tis­dag kl. 12. Egen­vårds­tjäns­ten är öppen dyg­net runt alla dagar i vec­kan. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras all­tid på måndagar.

THL rekom­men­de­rar att coro­na­vac­ci­na­tio­ner utvid­gas till alla 12–15-åringar läs mera i THL:s med­de­lan­de (på fins­ka). Beslu­tet i ären­det fat­tas av Soci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et och Stats­rå­det. Det görs för­be­re­del­ser i frå­ga om det­ta i Soi­te och vi infor­me­rar sena­re när­ma­re om när coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na inleds för den här grup­pen, ifall en sådan för­ord­ning skul­le trä­da i kraft i Finland.

Änd­ring­ar i Soi­tes verksamhet

Gil­tig­hets­ti­den för besöksan­vis­ning­ar inom boen­de­tjäns­ter för­läng­des till 15.8.2021:

  • Anhöriga/närstående kan komma på besök, men försiktighetsåtgärder ska iakttas enligt enhetens anvisningar.
  • Det är viktigt att gå på besök endast om man är symtomfri.
  • Ansiktsmask ska användas vid besök, för enligt de regionala rekommendationerna om masker ska mask användas när man uträttar ärenden vid social- och hälsovårdsenheter.
  • Det rekommenderas att besökare kontaktar enheten på förhand så att besöket kan ordnas på ett tryggt sätt.
  • Mer information fås från boendeserviceenheterna.

Den upp­da­te­ra­de lis­tan över änd­ring­ar i verk­sam­he­ten finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats https://korona.soite.fi/sv/andringar-i-soites-verksamhet-med-anledning-av-coronavirusepidemin/.

Låt oss fira en trygg midsommar

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp öns­kar alla en solig och trygg mid­som­mar! Låt oss fort­fa­ran­de kom­ma ihåg det föl­jan­de trots att de regi­o­na­la coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na lät­tats upp:

Soi­te ord­nar coro­na­prov­tag­ning ock­så under mid­som­ma­ren och vi upp­ma­nar alla som har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set att söka sig till coro­na­prov­tag­ning. Man bör inte röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga symtom!

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier