omaolo.fi Vaccinationer
27.05.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 27.5.2021 — 5 nya smittor

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har i regel möte på tors­da­gar, men på grund av det för­säm­ra­de coro­na­vi­rus­lä­get har grup­pen haft tre möten per vec­ka. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats fem nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de.  Alla smit­tor­na kon­sta­te­ra­des hos per­so­ner som redan var i karantän.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 148 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de senas­te 14 dagar­na och det regi­o­na­la inci­den­sta­let är nu 191/100 000. Två pati­en­ter som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Ökning­en av anta­let coro­na­vi­russmit­tor har sak­tats av i Soi­tes områ­de, men läget är fort­fa­ran­de all­var­ligt. Det finns fort­fa­ran­de en risk för nya omfat­tan­de expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner. Even­tu­el­la mass­ex­po­ne­rings­plat­ser listas på en egen sida på adres­sen https://korona.soite.fi/sv/eventuella-exponeringsplatser/.

För att coro­na­vi­rus­lä­get ska lug­na ner sig för som­ma­ren är det sär­skilt vik­tigt att var och en föl­jer rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de sam­man­koms­ter och hygi­enan­vis­ning­ar­na i frå­ga om före­byg­gan­det av smit­tor omsorgs­fullt. Det är nu vik­tigt att mins­ka anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt, att använ­da ansikts­mask omsorgs­fullt, att hål­la säker­hets­av­stånd på två meter och att skö­ta hand­hy­gi­e­nen. Onö­di­ga sam­man­koms­ter bör und­vi­kas! Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Vi upp­ma­nar alla som har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set att med låg trös­kel söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Man bör inte röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga symtom!

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. För när­va­ran­de pågår vac­ci­na­tio­ner­na för alla över 45 år gam­la per­so­ner och för 16–64 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 eller 2 och som har en sjuk­dom eller ett till­stånd som myc­ket kraf­tigt eller kraf­tigt ökar ris­ken för en svår coro­na­vi­rus­sjuk­dom. Näs­ta tis­dag utvid­gas vac­ci­na­tio­ner­na till ålders­gru­pen 40–44-åringar.

Tele­fon­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 1.6.2021 kl. 12 och ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas mer tider tis­dag kl. 12. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en i Egen­vårds­tjäns­ten ock­så annars om tider avbo­kas och om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar. Egen­vårds­tjäns­ten är öppen dyg­net runt alla dagar i vec­kan. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Följ med Soi­tes kana­ler på web­ben och i soci­a­la medi­er samt de loka­la medi­er­na för att se när din ålders­grupp är i tur att vaccineras!

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier