omaolo.fi Vaccinationer
05.08.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 5.8.2021 — 1 ny smit­ta och en expo­ne­rings­si­tu­a­tion på Kokko­lan Viinijuhlat

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp hade möte tors­dag 5.8.2021 för att bedö­ma den regi­o­na­la situationsbilden.

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 12 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de senas­te 14 dyg­nen och det regi­o­na­la inci­den­sta­let är nu 15,5/100 000 för 14 dygn. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats med Kokko­lan Vii­nijuh­lat under peri­o­den 30–31.7.2021. Lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/eventuella-exponeringsplatser/

Vi ber att de som varit på den even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­sen föl­jer med sina sym­tom och med låg trös­kel söker sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Om du inte har sym­tom behö­ver du inte kon­tak­ta Soi­te per tele­fon även om du varit på den even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­sen. Det räc­ker med att du föl­jer coro­na­vi­rus­re­kom­men­da­tio­ner­na, dvs. mins­kar anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt och und­vi­ker onö­di­ga sam­man­koms­ter, använ­der ansikts­mask omsorgs­fullt, hål­ler ett säker­hets­av­stånd på två meter och skö­ter hand­hy­gi­e­nen. Om du har ens lind­ri­ga sym­tom, bör du boka tid för coronavirusprovtagning.

Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444.

Vac­ci­na­tio­ner

Vac­ci­na­tio­ner­na pågår för när­va­ran­de för alla över 16 år gam­la per­so­ner och 12–15 år gam­la ung­do­mar som hör till risk­grupp 1 eller 2.

Soi­te har för­be­rett sig på att inle­da vac­ci­na­tio­ner­na för alla 12–15 år gam­la ung­do­mar snabbt om det fat­tas ett natio­nellt beslut om ären­det. Vi infor­me­rar när­ma­re om det­ta senare.

Det finns en rela­tivt god mängd ledi­ga vac­ci­na­tions­ti­der och tider läggs till hela tiden. Målet är att läg­ga till vac­ci­na­tions­ti­der för minst en vec­ka fram­åt. Tid för coro­na­vac­ci­na­tion kan bokas per tele­fon eller elektroniskt:

 • elektroniskt på webben via Soites Egenvårdstjänst.
  • Du kan boka tid elektroniskt i Egenvårdstjänsten om du har de koder som krävs för elektronisk identifiering (nätbankskoder eller ett mobilcertifikat). Om elektronisk identifiering inte är möjlig, ska tid bokas per telefon.
  • Egenvårdstjänsten är öppen dygnet runt alla dagar i veckan. De dagar som har lediga tider är märkta med grönt i webbkalendern.
 • Telefonbokningen till coronavaccinationer är öppen tisdagar kl. 12-15 på numret 06 828 7488 och också i den elektroniska Egenvårdstjänsten öppnas mer tider tisdag kl. 12.

Soi­te ord­nar ock­så vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning. Under dem kan man kom­ma till sin förs­ta coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion den tid som pas­sar en bäst.

Vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning ordnas:

 • torsdag 5.8.2021 kl. 9-15 vaccinationsstället i Karleby (Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7)
 • fredag 6.8.2021 kl. 9-12 Kronoby hälsocentral (Säbråvägen 1, 68500 Kronoby)
 • tisdag 10.8.2021 kl. 12.00-15.30 vaccineringscentralen i Perho ådal (Passeli)
 • torsdag 12.8.2021 kl. 9-15 vaccinationsstället i Karleby (Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7)
 • torsdag 12.8.2021 kl. 12.00-15.30 församlingshemmet i Kannus (Valtakatu 20, Kannus)
 • torsdag 12.8.2021 kl. 12.00-15.30 Kronoby hälsocentral (Säbråvägen 1, 68500 Kronoby)

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

 1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
 2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
 3. Genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av viruset och spridningen av viruset från en människa till en annan.
 4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med coronavirussjukdomen. Länk: Information om coronavirusvacciner
 5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras all­tid på måndagar.

Änd­ring­ar i Soi­tes verk­sam­het p.g.a. coronavirusläget

På grund av coro­na­vi­rus­lä­get fort­sät­ter spe­ci­a­lar­range­mang­en inom föl­jan­de funktioner:

Besöks­in­struk­tio­ner­na inom boen­de­tjäns­ter gäl­ler t.o.m. 15.10.2021:

 • Anhöriga/närstående kan komma på besök, men försiktighetsåtgärder ska iakttas enligt enhetens instruktioner.
 • Det är viktigt att gå på besök endast om man är symtomfri.
 • Ansiktsmask ska användas vid besök, för enligt de regionala rekommendationerna om masker ska mask användas när man uträttar ärenden vid social- och hälsovårdsenheter.
 • Det rekommenderas att besökare kontaktar enheten på förhand så att besöket kan ordnas på ett tryggt sätt.
 • Mer information fås från boendeserviceenheterna.

Rese­ser­vice­cen­tra­len:

 • Klienttransporter samordnas inte i Soites område före 15.10.2021. Det kan förekomma störningar i klienttransporter.

Infor­me­ring om coronavirusläget

Vi infor­me­rar om coro­na­vi­rus­lä­get all­tid mån­da­gar och tors­da­gar och upp­da­te­rar då inci­den­sta­len i situ­a­tions­bil­den. Anta­let coro­na­vi­rus­fall upp­da­te­ras var­je var­dag på Soi­tes coronaviruswebbplats.

Upp­gif­ter­na i Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re upp­da­te­ras mån­da­gar på Soi­tes coronaviruswebbplats.

På ons­da­gar infor­me­rar vi om beslu­ten som den regi­o­na­la myn­dig­hets­grup­pen för covid-19 fattat.

Vi infor­me­rar om coro­na­vi­rus­lä­get utan­för den pla­ne­ra­de tid­ta­bel­len ock­så om den regi­o­na­la situ­a­tio­nen för­änd­ras väsentligt.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier