omaolo.fi Vaccinationer
09.09.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 9.9.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp hade möte tors­dag 9.9.2021 för att bedö­ma den regi­o­na­la situationsbilden.

Smitt­lä­get

Enligt beslut av coro­na­be­red­skaps­grup­pen infor­me­rar Soi­te i fort­sätt­ning­en om nya smit­tan­tal och talen i situ­a­tions­bil­den endast en gång per vec­ka på mån­da­gar. Då upp­da­te­ras ock­så coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­ren. Om man vill kan man gå in på THL:s coro­na­vi­rus­kar­ta för att se nyc­kel­ta­len för det regi­o­na­la smittläget.

Coro­na­vi­rus­lä­get hål­ler inte på att lug­na ner sig i Soi­tes områ­de. Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer nu bland ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner som vac­ci­ne­rats nyli­gen. Per­so­ner som inte vac­ci­ne­rat sig bor­de söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om de bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta. Den som vän­tar på resul­ta­tet från coro­na­vi­rus­prov­tag­ning bor­de vän­ta på resul­ta­tet i hem­ka­ran­tän, så att hen inte even­tu­ellt expo­ne­rar and­ra för coro­na­vi­ru­set till exem­pel på arbetsplatsen.

Smit­tor före­kom­mer mest i ålders­grup­pen 10–29-åringar i vil­ken vac­ci­na­tions­täck­ning­en är för när­va­ran­de läg­re än i and­ra ålders­grup­per ock­så i Soi­tes områ­de. Man för­sö­ker höja vac­ci­na­tions­täck­ning­en bland ung­do­mar genom att erbju­da vac­ci­na­tio­ner nära och lät­till­gäng­ligt t.ex. vid läro­in­rätt­ning­ar, i sko­lor och vid eve­ne­mang i området.

Sam­häl­let kom­mer att öpp­nas upp, och begräns­ning­ar­na för­knip­pa­de med coro­na­vi­ru­se­pi­de­min kom­mer att avskaf­fas natio­nellt, men coro­na­vi­ru­set ser inte ut att för­svin­na. Det är klart tryg­ga­re att stö­ta på coro­na­vi­ru­set om man är vac­ci­ne­rad. Ris­ker­na med vac­ci­net är betyd­ligt mind­re än med coronavirussjukdomen.

Vac­ci­na­tio­ner — från och med näs­ta vec­ka kan den and­ra vac­cin­do­sen tidi­ga­re­läg­gas till sex veckor

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 12 år gam­la per­so­ner som bor i Soi­tes område.

Från och med mån­dag 13.9 är det möj­ligt att tidi­ga­re­läg­ga den and­ra coro­na­vac­cin­do­sen i Soi­tes områ­de så att man tar den and­ra dosen sex vec­kor efter den första.

Tyngd­punk­ten i frå­ga om coro­na­vac­ci­na­tio­ner har flyt­tats till tids­bok­nings­fria walk-in-dagar i stäl­let för tids­bok­ning. Under walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Under en walk-in-dag vacci­ne­ras både de som kom­mer för att få sin förs­ta dos och de som är i tur att få sin and­ra. Vid walk-in-vac­ci­na­tio­ner är det möj­ligt att tidi­ga­re­läg­ga den and­ra vac­cin­do­sen. Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Soi­te är med under Han­delns och kul­tu­rens natt i Kar­le­by fre­dag 10.9 kl. 18–21. Man kan då kom­ma för vac­ci­na­tion utan tids­bok­ning till Kar­le­by vac­ci­na­tions­cen­tral (gam­la Hal­pa-Hal­li, Kar­le­by­ga­tan 7). Man kan kom­ma till Soi­tes sopp­ka­non fram­för Näkö­mesta­ri för att dis­ku­te­ra när­ma­re med Soi­tes sak­kun­ni­ga om coro­na­vi­rus­vac­ci­net ifall coro­na­vi­ru­set eller vac­ci­net gör en betänksam.

Om man vill kan man fort­fa­ran­de boka tid för coro­na­vac­ci­na­tion elektro­niskt via Egen­vårds­tjäns­ten eller per tele­fon via vac­ci­na­tions­cen­tra­lens sek­re­te­ra­re, tfn 040 804 2821 mån-fre kl. 12–15.

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

  1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
  2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
  3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan.
  4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med coronavirussjukdomen. Länk: Information om coronavirusvacciner
  5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras all­tid på måndagar.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier