omaolo.fi Vaccinationer
31.08.2020

Coro­nablin­ker-appli­ka­tio­nen i bruk ock­så i Mel­lers­ta Österbotten

Coro­nablin­ker-appli­ka­tio­nen tas i bruk i hela Fin­land för att hjäl­pa med kart­lägg­ning­en av smitt­ked­jor gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Appli­ka­tio­nen har lad­dats till app­bu­ti­ker­na i dag mån­da­gen 31.8.2020. Med hjälp av Coro­nablin­kern kan män­ni­skor själv del­ta i att för­hind­ra viru­set från att spri­das och skyd­da sin egen och sina när­stå­en­des häl­sa. Med hjälp av appli­ka­tio­nen går det snab­ba­re att få tag i dem som expo­ne­rats och bry­ta smitt­ked­jor­na. Till appli­ka­tio­nen har kopp­lats en lokal anvis­ning om hur man bör hand­la i en exponeringssituation.

Med hjälp av Coro­nablin­kern kan använ­da­ren få veta om even­tu­ell expo­ne­ring för coro­na­vi­ru­set och infor­ma­tion om hur hen bör hand­la. Fram­för allt kan en appli­ka­tions­an­vän­da­re med­de­la and­ra ano­nymt om sin smit­ta och på så sätt hjäl­pa bry­ta smitt­ked­jor. En appli­ka­tions­an­vän­da­re som fått ett med­de­lan­de om en even­tu­ell expo­ne­ring kan be häl­so- och sjuk­vår­den ta kon­takt eller hen kan själv kon­tak­ta häl­so- och sjukvården.

Vi har lagt till anvis­ning­ar på Soi­tes webb­plats korona.soite.fi om hur man bör hand­la om Coro­nablin­kern med­de­lar om expo­ne­ring.

  • Om du inte har symptom behöver du inte genast kontakta Soite utan kan vänta och se om det utvecklas symtom.
  • Om du har symtom som tyder på coronaviruset (förkylningssymtom, feber, magsymtom) bör du göra en symtombedömning i Omaolo-applikationen eller ringa Soites rådgivningstelefon gällande coronaviruset 06 828 7499 (öppen varje dag kl. 8-16) eller övriga tider samjouren, tfn 06 826 4500 eller Soites barnakut, tfn 06 826 4444.

Coro­nablin­ker-appli­ka­tio­nen kan lad­das ner gra­tis från en app­bu­tik till mobil­te­le­fo­ner. Det är fri­vil­ligt att använ­da Coro­nablin­kern, men ju fler lad­dar ner den, desto stör­re nyt­ta ger den. När appli­ka­tio­nen har utveck­lats har det fästs sär­skild vikt vid grund­läg­gan­de rät­tig­he­ter, data­sek­re­tess och datasäkerhet. 

Mer infor­ma­tion: Coro­nablin­kern.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier