omaolo.fi Vaccinationer

Tids­bok­ning till coronaprovtagning

Om du har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set, stan­na hem­ma och kon­tak­ta oss elektro­niskt eller per tele­fon! Kom inte till Soi­tes verk­sam­hets­stäl­le utan att kon­tak­ta oss först.

Ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner bor­de söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om de endast har myc­ket lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set. Per­so­ner som fått två vac­cin­do­ser tes­tas om sym­to­men är kraf­ti­ga, om per­so­nen expo­ne­rats i bety­dan­de grad för coro­na­vi­ru­set eller om per­so­nen arbe­tar inom soci­al- eller häl­so­vår­den. Soi­te föl­jer THL:s natio­nel­la instruk­tio­ner i frå­ga om coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Coro­na­prov­tag­ning är dock fort­fa­ran­de till­gäng­lig för alla som har sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och alla som miss­tänks ha en coronavirussmitta.

Barn behö­ver inte läng­re tes­tas om de har en lind­rig för­kyl­ning. Test rekom­men­de­ras för under 12 år gam­la barn om de har sym­tom och det har kon­sta­te­rats att de expo­ne­rats för en smit­ta samt om någon famil­je­med­lem som är över 16 år gam­mal inte ännu har full­stän­digt vac­ci­na­tions­skydd. Ett barn kan ock­så hän­vi­sas till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning uti­från läkarbedömning.

Du kan kon­tak­ta oss elektro­niskt genom att fyl­la i sym­tom­be­döm­ning­en för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på omaolo.fi. Om dina sym­tom krä­ver det kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid till en dri­ve-in-test­sta­tions fil för bilar via Omaolo-tjäns­ten. Län­ken för tids­be­ställ­ning erbjuds efter att du fyllt i sym­tom­be­döm­ning­en, ifall dina sym­tom för­ut­sät­ter ett coro­na­vi­rus­test. Om du inte har bil, kon­tak­ta i förs­ta hand Soi­tes coronarådgivningsnummer.

Så här bokar du tid för coronavirusprovtagning

Gör en sym­tom­be­döm­ning i Omaolo-tjänsten

Eller ring oss:

Du kan ock­så ringa oss och en yrkes­ut­bil­dad per­son i Soi­te bedö­mer då ditt vård­be­hov. Vid behov ber vi dig kom­ma till mot­tag­ning­en och till ett coronavirustest.

Vux­na, per­so­ner över 15 år som insjuknat:

Per­so­ner under 16 år som insjuknat:

Prov­tag­ning

I Soi­tes områ­de vår­das och tes­tas för­kyl­nings­pa­ti­en­ter och pati­en­ter med symp­tom på coro­na­vi­ru­set på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na vid häl­so­cen­tra­ler­na samt på barna­ku­ten vid Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Dri­ve-in-test­sta­tio­ner med filer för bilar finns i Kar­le­by, Vetil och Kan­nus. Man kan kom­ma till dri­ve-in-prov­tag­ning­en endast med bil. Man får inte kom­ma till dri­ve-in-prov­tag­ning­en om man inte har bokat tid!

Bar­nens coro­na­prov­tag­ning sker i Kar­le­by i en con­tai­ner i när­he­ten av barna­ku­ten, nära huvud­in­gång­en till cen­tral­sjuk­hu­set. Barn kan fort­fa­ran­de ock­så gå på prov­tag­ning vid drive-in-teststationen.

Resul­ta­tet från coro­na­vi­rus­prov­tag­ning ska invän­tas i hem­ka­ran­tän så att and­ra per­so­ner inte even­tu­ellt expo­ne­ras för coro­na­vi­ru­set till exem­pel på arbetsplatsen.

Dri­ve-in-test­sta­tio­ner­na

Dri­ve-in-test­sta­tio­nen i Kar­le­by finns vid hör­net av gam­la Libecks­ka sjuk­hu­set (Mari­e­ga­tan 28). Kör in på går­den via Häl­so­vä­gen. Ock­så prov­tag­ning av barn har i Kar­le­by cent­ra­li­se­rats till dri­ve-in-test­sta­tio­nen.
 
Dri­ve-in-test­sta­tio­nen i Kan­nus finns på adres­sen Lopo­tin­ka­tu 2, 69100.
 
Dri­ve-in-test­sta­tio­nen i Vetil finns på adres­sen Män­tö­län­tie 2, 69730 Tunkkari.

Filer­na vid test­sta­tio­ner­na är endast avsed­da för coro­na­vi­rus­prov­tag­ning och inga and­ra bedöm­ning­ar görs i här. Coro­na­vi­rus­prov tas fort­fa­ran­de ock­så i sepa­ra­ta utrym­men på Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning­ar.

I dri­ve-in-filer­na bör man läsa de instruk­tio­ner som ges och hand­la enligt dem. Det är för­bju­det att köra in i dri­ve-in-filer­na om man inte har bokat tid.

Coro­na­vi­rus­prov­tag­ning görs fort­fa­ran­de ock­så på Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning­ar i sepa­ra­ta utrymmen.

Möj­ligt att få testre­sul­ta­ten per sms

Det är möj­ligt för kli­en­ter som tes­tats i Soi­te att få sitt coro­na­testre­sul­tat som sms i sin mobil­te­le­fon. Det­ta för­ut­sät­ter sam­tyc­ke av klienten.

Sam­tyc­ke till att mot­ta sms kan akti­ve­ras elektro­niskt i Soi­tes Egen­vårds­tjänst: https://soite.terveytesi.fi/. Gå till ”Kon­tak­tin­for­ma­tion” för att ge sam­tyc­ket. För att sms ska kun­na skic­kas krävs att du krys­sar för båda rutor­na som gäl­ler sms (se bil­den nedan).

På bil­den ses de rutor i Egen­vårds­tjäns­ten som ska krys­sas för
för att testre­sul­ta­tet ska kun­na skic­kas per sms.

Det lönar sig att i sam­band med det­ta kon­trol­le­ra att de egna upp­gif­ter­na är à jour ock­så i övrigt.

Coro­na­testre­sul­ta­ten kan ock­så kon­trol­le­ras på Mina kan­ta-sidor­na eller du kan kon­tak­ta din häl­so­sta­tion för att frå­ga efter det. Det tar i medel­tal 1–5 dygn innan resul­ta­tet kom­mer. Den tes­ta­de bör vara i hem­ka­ran­tän tills dess att testre­sul­ta­tet kom­mit.

Om ditt coro­na­testre­sul­tat är posi­tivt kon­tak­tar Soi­tes enhet för före­byg­gan­de av infek­tio­ner dig per telefon.

Om ditt till­stånd för­säm­ras, kon­tak­ta Soi­tes sam­jour tfn 116 117 (per­so­ner som fyllt 16 år) eller barna­ku­ten tfn 06 826 4444  (per­so­ner som inte ännu fyllt 16 år). Kom ihåg att berät­ta under tele­fon­sam­ta­let att ett coro­na­vi­rus­prov tagits.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier