14.09.2020

Coro­na­test­verk­sam­he­ten för­ny­as i Soi­te: en ny dri­ve-in-test­sta­tion tas i bruk och coro­na­testre­sul­ta­ten som sms i mobi­len

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite förnyar coronatestverksamheten denna vecka. I Karleby tar man i bruk en ny drive-in-teststation och öppettiderna för rådgivningstelefonen gällande coronaviruset utökas. Dessutom görs coronatestprocessen smidigare genom att klienter i fortsättningen kan få testresultatet per sms i sin mobiltelefon.

En ny dri­ve-in-test­sta­tion tas i bruk i Kar­le­by

Vid hörnet av gamla Libeckska sjukhuset vid Karleby hälsocentral har man byggt upp en ny drive-in-teststation för coronavirustester. Filerna vid teststationen är endast avsedda för coronavirusprovtagning och inga andra bedömningar görs i filerna. I drive-in-filerna bör man läsa de instruktioner som ges och handla enligt dem. Det är förbjudet att köra in i drive-in-filerna om man inte har bokat tid.

En person som misstänker att hen smittats av coronaviruset eller har förkylningssymptom ska alltid först ringa Soites rådgivningstelefon gällande coronaviruset som vid behov ger en tid för provtagning. Under samtalet gör en skötare en bedömning av vårdbehovet och ger vid behov en tid till drive-in-teststationen för provtagning. Coronavirusprov tas fortfarande också i separata utrymmen på Soites infektionsmottagningar.

Öppet­ti­den för råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set utö­kas

Öppettiden för Soites rådgivningstelefon gällande coronaviruset 06 828 7499 utökas, och i fortsättningen är den under vardagar kl. 8-17. Under veckosluten är öppettiden fortfarande kl. 8-16. Under andra tider bör man ringa Soites samjour, tfn 06 826 4500.  Rådgivningstelefonen gällande coronaviruset är avsedd för vuxna. När det är fråga om personer som inte fyllt 16 ännu bör man ringa Soites barnakut, tfn 06 826 4444 (öppen dygnet runt varje dag).

I fort­sätt­ning­en kan man få coro­na­testre­sul­ta­tet som sms

I fortsättningen är det möjligt för klienter som testats i Soite att få sitt coronatestresultat som sms i sin mobiltelefon. Detta förutsätter samtycke av klienten. Samtycke för att motta sms kan aktiveras elektroniskt i Soites Egenvårdstjänst: https://soite.terveytesi.fi/. Samtycke för att motta sms finns i ”Egna uppgifter”. Det lönar sig att i samband med detta kontrollera att de egna uppgifterna är à jour också i övrigt.

Om en klients coronatestresultat är positivt kontaktar Soites expert klienten angående fortsatta åtgärder. Tills dess att experten kontaktat klienten ska hen hålla sig i hemkarantän.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier