omaolo.fi Vaccinationer
14.09.2020

Coro­na­test­verk­sam­he­ten för­ny­as i Soi­te: en ny dri­ve-in-test­sta­tion tas i bruk och coro­na­testre­sul­ta­ten som sms i mobilen

Mel­lers­ta Öster­bot­tens soci­al- och häl­so­vårds­sam­kom­mun Soi­te för­ny­ar coro­na­test­verk­sam­he­ten den­na vec­ka. I Kar­le­by tar man i bruk en ny dri­ve-in-test­sta­tion och öppet­ti­der­na för råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set utö­kas. Dess­utom görs coro­na­test­pro­ces­sen smi­di­ga­re genom att kli­en­ter i fort­sätt­ning­en kan få testre­sul­ta­tet per sms i sin mobiltelefon.

En ny dri­ve-in-test­sta­tion tas i bruk i Karleby

Vid hör­net av gam­la Libecks­ka sjuk­hu­set vid Kar­le­by häl­so­cen­tral har man byggt upp en ny dri­ve-in-test­sta­tion för coro­na­vi­rus­tes­ter. Filer­na vid test­sta­tio­nen är endast avsed­da för coro­na­vi­rus­prov­tag­ning och inga and­ra bedöm­ning­ar görs i filer­na. I dri­ve-in-filer­na bör man läsa de instruk­tio­ner som ges och hand­la enligt dem. Det är för­bju­det att köra in i dri­ve-in-filer­na om man inte har bokat tid.

En per­son som miss­tän­ker att hen smit­tats av coro­na­vi­ru­set eller har för­kyl­nings­symp­tom ska all­tid först ringa Soi­tes råd­giv­nings­te­le­fon gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set som vid behov ger en tid för prov­tag­ning. Under sam­ta­let gör en skö­ta­re en bedöm­ning av vård­be­ho­vet och ger vid behov en tid till dri­ve-in-test­sta­tio­nen för prov­tag­ning. Coro­na­vi­rus­prov tas fort­fa­ran­de ock­så i sepa­ra­ta utrym­men på Soi­tes infektionsmottagningar.

Öppet­ti­den för råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set utökas

Öppet­ti­den för Soi­tes råd­giv­nings­te­le­fon gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set 06 828 7499 utö­kas, och i fort­sätt­ning­en är den under var­da­gar kl. 8–17. Under vec­ko­slu­ten är öppet­ti­den fort­fa­ran­de kl. 8–16. Under and­ra tider bör man ringa Soi­tes sam­jour, tfn 06 826 4500.  Råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set är avsedd för vux­na. När det är frå­ga om per­so­ner som inte fyllt 16 ännu bör man ringa Soi­tes barna­kut, tfn 06 826 4444 (öppen dyg­net runt var­je dag).

I fort­sätt­ning­en kan man få coro­na­testre­sul­ta­tet som sms

I fort­sätt­ning­en är det möj­ligt för kli­en­ter som tes­tats i Soi­te att få sitt coro­na­testre­sul­tat som sms i sin mobil­te­le­fon. Det­ta för­ut­sät­ter sam­tyc­ke av kli­en­ten. Sam­tyc­ke för att mot­ta sms kan akti­ve­ras elektro­niskt i Soi­tes Egen­vårds­tjänst: https://soite.terveytesi.fi/. Sam­tyc­ke för att mot­ta sms finns i ”Egna upp­gif­ter”. Det lönar sig att i sam­band med det­ta kon­trol­le­ra att de egna upp­gif­ter­na är à jour ock­så i övrigt.

Om en kli­ents coro­na­testre­sul­tat är posi­tivt kon­tak­tar Soi­tes expert kli­en­ten angå­en­de fort­sat­ta åtgär­der. Tills dess att exper­ten kon­tak­tat kli­en­ten ska hen hål­la sig i hemkarantän.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier