omaolo.fi Vaccinationer
18.08.2021

Coro­na­vac­ci­na­tions­in­ter­val­let i Soi­tes områ­de för­kor­tas från 12 till 8 vec­kor — sär­skil­da walk-in-dagar för den and­ra dosen

Coro­na­vac­ci­na­tions­in­ter­val­let mel­lan förs­ta och and­ra vac­cin­do­sen för­kor­tas från 12 till 8 vec­kor i Soi­tes områ­de. Soi­te för­be­re­der för tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar för den and­ra vac­cin­do­sen. För när­va­ran­de är walk-in-vac­ci­na­tio­ner­na främst rik­ta­de till per­so­ner som vill få sin förs­ta spruta.

Sedan lör­da­gen 14.8.2021 har per­so­ner som fått sin förs­ta coro­na­vac­cin­dos fått tid till näs­ta vac­ci­na­tion 8 vec­kor sena­re. Boos­ter­vac­ci­net kan tas 8–12 vec­kor efter förs­ta vaccindosen.

Tider som redan bokats änd­ras i regel inte, men om man vill tidi­ga­re­läg­ga boos­ter­vac­cin­do­sen är det för när­va­ran­de möj­ligt av väl moti­ve­rad orsak. För att tidi­ga­re­läg­ga dosen ska man kon­tak­ta sek­re­te­ra­ren vid Soi­tes vac­ci­na­tions­cen­ter tfn 040 804 2821 mån, ons, tors och fre kl. 8–15 samt tis kl. 8–12.

De pågåen­de tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tio­ner­na är främst rik­ta­de till per­so­ner som vill få sin förs­ta spru­ta. Tids­bok­nings­fria vac­ci­na­tions­da­gar kom­mer snart att ord­nas för per­so­ner som står i tur att få den and­ra vac­ci­na­tio­nen, i så fall kan deras eget vac­ci­na­tions­in­ter­vall för­kor­tas till 8 vec­kor om de så öns­kar. För att und­vi­ka vac­cin­för­lus­ter orga­ni­se­ras sepa­ra­ta walk-in-dagar för per­so­ner som vill tidi­ga­re­läg­ga den and­ra vac­cin­do­sen. Det rekom­men­de­ras att den and­ra dosen i förs­ta hand ges med sam­ma vac­cin som den förs­ta dosen. Målet är att erbju­da tids­bok­nings­fria walk-in-dagar för den and­ra dosen, med båda de mrna-vac­ci­ner (Pfi­zer och Moder­na) som är i bruk. 

Vi kom­mer att ge mer detal­je­rad infor­ma­tion om tids­bok­nings­fria vac­ci­na­tions­da­gar för den and­ra vac­cin­do­sen och de boos­ter­vac­ci­ner som finns till­gäng­li­ga under dagen senare.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier