omaolo.fi Vaccinationer

Coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på mån­dags­ef­ter­mid­da­gar. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren visar främst sta­tistik om per­so­ner som fått två vac­cin­do­ser.

Soi­tes coronavaccinationsmätare

Över 18 år gam­la som fått sin and­ra vaccindos

88,5%
51453
(tota­la anta­let per­so­ner som får till­gång till vac­ci­net 58 120)
Har upp­da­te­rats:
Grup­per att vaccineras Läget Tid­ta­bel­len

Yrkes­ut­bil­da­de inom soci­al- och häl­so­vår­den vars arbe­te är för­knip­pat med coronaviruset.
Kom­plet­te­ran­de vac­ci­na­tio­ner ges enligt behov.

100%
Klart

Klart

Boen­de och per­so­nal vid enhe­ter för ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg för äldre.
Alla boen­de har vaccinerats.

100%
Klart

Inleddes 12.1.2021.

Över 80 år gam­la personer 

93%
Klart

Massvaccinationerna inleddes 4.2.2021.

75–79 år gam­la personer

93%
Klart

Massvaccinationerna inleddes 3.3.2021.

70–74 år gam­la personer 

97%
Pågår

Massvaccinationerna inleddes 17.3.2021.

65–69 år gam­la personer

97%
Pågår

Inleds uppskattningsvis under våren 2021.

60–64 år gam­la personer

95%
Pågår

Inleds uppskattningsvis under våren 2021.

55–59 år gam­la personer

94%
Pågår

Inleds uppskattningsvis under våren 2021.

50–54 år gam­la personer

93%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 18.5.2021

45–49 år gam­la personer

87%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 25.5.2021

40–44 år gam­la personer

87%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 27.5.2021

35–39 år gam­la personer

83%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 3.6.2021

30–34 år gam­la personer

80%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 3.6.2021

25–29 år gam­la personer

77%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 8.6.2021

18–24 år gam­la personer

77%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 10.6.2021

12–17 år gam­la personer

77%
Pågår

Över 18 år gam­la som har fått sin förs­ta vaccindos.

91%
Pågår

5–11 år gam­la som har fått sin förs­ta vaccindos.

19%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 27.12.2021

Över 18 år gam­la som har fått sin tred­je vaccindos.

67%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 20.9.2021 för första gruppen

En fjär­de vac­cin­dos ges per­so­ner som fyllt 12 år och som har ett kraf­tigt ned­satt immun­för­svar samt för per­so­ner som fyllt 80 år och äld­re per­so­ner som bor på vårdhem

%
Pågår

Pågår

Länk: Upp­följ­ning av coro­na vac­ci­na­tio­ner­na (THL)

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier