omaolo.fi Vaccinationer

Coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagseftermiddagar.

Soi­tes coronavaccinationsmätare

De som fått sin förs­ta vaccindos

10,1%
5854
(tota­la anta­let per­so­ner som får till­gång till vac­ci­net 57 919)
Har upp­da­te­rats:
Grup­per att vaccineras Läget Tid­ta­bel­len

Yrkes­ut­bil­da­de inom soci­al- och häl­so­vår­den vars arbe­te är för­knip­pat med coronaviruset.
Kom­plet­te­ran­de vac­ci­na­tio­ner ges enligt behov.

100%
Klart

KLART

Boen­de och per­so­nal vid enhe­ter för ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg för äldre.
Alla boen­de har vaccinerats.

98%
Pågår

Inleddes 12.1.2021.

Över 80 år gam­la personer 
Vac­cin: Pfizer 

70.4%
Pågår

Massvaccinationerna inleddes 4.2.2021.

18–69 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1.
Vac­cin: AstraZeneca
Inled­nings­vis vac­ci­ne­ras de per­so­ner i den här grup­pen som går på kon­trol­ler i Soi­te (t.ex. trans­plan­ta­tions- och can­cer­pa­ti­en­ter). De kon­tak­tas per­son­li­gen per tele­fon för att kom­ma över­ens om en vaccinationstid. 

20%
Pågår

Inleddes vecka 7.

0%
Inleds

Inleds uppskattningsvis under mars.

75–79 år gam­la personer
Vac­cin: Pfizer 

0%
Inleds

Tidsbokningen öppnas 2.3.2021

70–74 år gam­la personer 
Vac­cin: Pfizer 

0%

Inleds uppskattningsvis under våren 2021.

65–69 år gam­la personer
Vac­cin: AstraZeneca

0%

Inleds uppskattningsvis under våren 2021.

Omfat­tan­de vac­ci­ne­ring av Soi­tes soci­al- och häl­so­vårds­per­so­nal och invå­nar­na i området

0%

Inleds uppskattningsvis under våren/sommaren 2021.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier