omaolo.fi Vaccinationer

Coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på mån­dags­ef­ter­mid­da­gar. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren visar främst sta­tistik om per­so­ner som fått två vac­cin­do­ser.

Soi­tes coronavaccinationsmätare

De som fått sin and­ra vaccindos

83,4%
53015
(tota­la anta­let per­so­ner som får till­gång till vac­ci­net 63 594)
Har upp­da­te­rats:
Grup­per att vaccineras Läget Tid­ta­bel­len

Yrkes­ut­bil­da­de inom soci­al- och häl­so­vår­den vars arbe­te är för­knip­pat med coronaviruset.
Kom­plet­te­ran­de vac­ci­na­tio­ner ges enligt behov.

100%
Klart

Klart

Boen­de och per­so­nal vid enhe­ter för ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg för äldre.
Alla boen­de har vaccinerats.

100%
Klart

Inleddes 12.1.2021.

Över 80 år gam­la personer 

97%
Klart

Massvaccinationerna inleddes 4.2.2021.

75–79 år gam­la personer

98%
Klart

Massvaccinationerna inleddes 3.3.2021.

70–74 år gam­la personer 

94%
Pågår

Massvaccinationerna inleddes 17.3.2021.

65–69 år gam­la personer

94%
Pågår

Inleds uppskattningsvis under våren 2021.

60–64 år gam­la personer

90%
Pågår

Inleds uppskattningsvis under våren 2021.

55–59 år gam­la personer

91%
Pågår

Inleds uppskattningsvis under våren 2021.

50–54 år gam­la personer

87%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 18.5.2021

45–49 år gam­la personer

85%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 25.5.2021

40–44 år gam­la personer

81%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 27.5.2021

35–39 år gam­la personer

78%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 3.6.2021

30–34 år gam­la personer

71%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 3.6.2021

25–29 år gam­la personer

69%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 8.6.2021

20–24 år gam­la personer

67%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 10.6.2021

16–19 år gam­la personer

73%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 8.6.2021

12–15 år gam­la personer

63%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 9.8.2021

Över 12 år gam­la som har fått sin förs­ta vaccindos.

88.9%
Pågår

Över 12 år gam­la som har fått sin tred­je vaccindos.

7.8%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 20.9.2021 för första gruppen

Länk: Upp­följ­ning av coro­na vac­ci­na­tio­ner­na (THL)

En tred­je vac­cin­dos ges till de per­so­ner som fyllt 12 som på grund av sjuk­dom eller vård har kraf­tigt ned­satt immun­för­svar. Per­so­ner som har någon av de föl­jan­de sjuk­do­mar­na eller något av de föl­jan­de till­stån­den anses ha kraf­tigt ned­satt immunförsvar:

Den tred­je vac­cin­do­sen fås vid Soi­tes vaccinationsställen.Man kan kom­ma för vac­ci­na­tion via tids­bok­ning­en eller genom att kom­ma till en tids­bok­nings­fri walk-in-vaccinering.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier