omaolo.fi Vaccinationer
04.11.2021

Coro­na­vi­rus­lä­get är fort­fa­ran­de myc­ket all­var­ligt i Soi­tes områ­de – smitt­spår­ning­en har stoc­kat sig svårt

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp hade möte tors­dag 4.11.2021 för att bedö­ma den regi­o­na­la situationsbilden.

Smitt­lä­get

Coro­na­vi­rus­lä­get är fort­fa­ran­de myc­ket all­var­ligt i Soi­tes områ­de. Coro­na­vi­ru­sets inci­dens är nu 293/100 000 för 14 dygn i Soi­tes områ­de. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 227 coro­na­vi­russmit­tor under 14 dygn. Coro­na­vi­ru­sets inci­dens har sti­git redan i fle­ra vec­kor i Soi­tes områ­de. Det tas sto­ra mäng­de coro­na­vi­rus­prov var­je dag (ca 300/dag) och 5,5 % av pro­ven är posi­ti­va. Sex pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Soi­tes smitt­spår­ning har stoc­kat sig svårt på grund av det all­var­li­ga coro­na­vi­rus­lä­get och där­för kan per­so­ner som expo­ne­rats för coro­na­vi­ru­set och per­so­ner som insjuk­nat inte kon­tak­tas som nor­malt. Soi­tes per­so­nal kan ringa per­so­ner som för­ord­nats i karan­tän eller iso­le­ring endast när karantänen/isoleringen inleds och när den avslu­tas. De dag­li­ga sam­ta­len kon­cen­tre­ras till de per­so­ner som har de mest all­var­li­ga symtomen.

Om du insjuk­nat i coro­na­vi­rus­sjuk­dom och ditt till­stånd för­säm­ras, bör du själv kon­tak­ta Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 eller Soi­tes smitt­skydds­skö­ta­re. När­ma­re anvis­ning­ar finns på Soi­tes coronawebbplats:

Om du vet att du expo­ne­rats för coro­na­vi­ru­set eller om du får ett posi­tivt testre­sul­tat ber vi dig vara i fri­vil­lig karan­tän tills du kon­tak­tas. De som expo­ne­rats för viru­set och de som fått ett posi­tivt testre­sul­tat kon­tak­tas per tele­fon så snart som möjligt.

På grund av det all­var­li­ga coro­na­vi­rus­lä­get rekom­men­de­rar Soi­tes coro­na­led­nings­grupp att hob­by­verk­sam­he­ten för barn och vux­na är på paus i någ­ra veckor.

Vi ber ock­så alla tän­ka kri­tiskt över huruda­na eve­ne­mang och till­ställ­ning­ar det lönar sig att del­ta i nu när coro­na­vi­rus­lä­get är all­var­ligt. Rekom­men­da­tio­nen är att sam­man­koms­ter ord­nas med urskill­ning och att hygi­enan­vis­ning­ar­na för­knip­pa­de med coro­na­vi­ru­set beak­tas. Den som ord­nar en till­ställ­ning har ansvar för coronasäkerheten.

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats! Man kan ha expo­ne­rats för coro­na­vi­ru­set på föl­jan­de ställen:

 • 28.10 kl. 10.00-11.00 Minimani, Karleby
 • 29.10 kl. 10.00-17.00 lopptorget Aikakone, Karleby
 • 30.10 kl. 18.30-19.30 Istanbul Kebab, Karleby
 • 30.10 kl. 12.15-12.45 Harjun leipomo, Prisma, Karleby
 • 30.10 kl. 12.45-13.15 Prisma, Karleby
 • 31.10 kl. 11.30- 15.00 Prisma, Karleby
 • 31.10 kl. 13.30- 14.15 Rock`n roll diner, Karleby
 • 1.11 kl. 14.30-16.00, Kuntokeskus Liikku, Karleby
 • 1.11. klo 9.00-17.00, Kamux-affärens lokaler, Karleby

Lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser i Soi­tes områ­de: https://korona.soite.fi/sv/eventuella-exponeringsplatser/ 

Per­so­ner som ännu inte vac­ci­ne­rat sig bor­de söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om de bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta. Den som vän­tar på resul­tat från coro­na­vi­rus­prov­tag­ning bor­de vän­ta på resul­ta­tet i hem­ka­ran­tän, så att hen inte even­tu­ellt expo­ne­rar and­ra för coro­na­vi­ru­set till exem­pel på arbetsplatsen.

För att före­byg­ga smit­tor är det fort­fa­ran­de vik­tigt att:

 • Söka sig till coronavirusprovtagning utan dröjsmål också om man bara har lindriga luftvägssymtom, särskilt om man är ovaccinerad. Tidsbokning: https://korona.soite.fi/sv/coronapolikliniken/
 • Sköta handhygienen omsorgsfullt: tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta.
 • Undvika sammankomster.
 • Använda ansiktsmask Länk: regional rekommendation om att använda ansiktsmask
 • Det viktigaste och mest effektiva sättet att förebygga coronavirussmittor och särskilt den allvarliga sjukdomsformen är att ta coronavirusvaccinet.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 12 år gam­la per­so­ner som bor i Soi­tes område.

Coro­na­be­red­skaps­grup­pen är oro­ad över att i medel­tal var fem­te invå­na­re i områ­det som fyllt 12 år är fort­fa­ran­de ovac­ci­ne­rad. Vi väd­jar starkt att de som ännu är ovac­ci­ne­ra­de i områ­det tar coro­na­vac­ci­net så snart som möjligt!Vaccinets effekt syns tyd­ligt i det nuva­ran­de epi­de­mi­lä­get, för smit­tor­na är kon­cen­tre­ra­de till ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner som vac­ci­ne­rats först nyli­gen. Det är klart tryg­ga­re att möta coro­na­vi­ru­set om man är vac­ci­ne­rad eftersom vac­ci­net före­byg­ger coro­na­vi­ru­sets all­var­li­ga sjuk­doms­form effek­tivt. Ris­ker­na med själ­va vac­ci­net är betyd­ligt mind­re än med coro­na­vi­rus­sjuk­dom. Länk: Infor­ma­tion om coronavirusvacciner

Tyngd­punk­ten i frå­ga om coro­na­vac­ci­na­tio­ner har flyt­tats till tids­bok­nings­fria walk-in-dagar i stäl­let för tids­bok­ning. Under walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Under en walk-in-dag vac­ci­ne­ras både de som kom­mer för att få sin förs­ta vac­cin­dos och de som är i tur att få sin and­ra eller tred­je dos. Vid walk-in-vac­ci­na­tio­ner är det möj­ligt att tidi­ga­re­läg­ga den and­ra vac­cin­do­sen om det gått minst sex vec­kor sedan den förs­ta vaccinationen.

Man kan fort­fa­ran­de boka tid för coro­na­vac­ci­na­tion elektro­niskt via https://soite.terveytesi.fi eller per tele­fon via vac­ci­na­tions­cen­tra­lens sek­re­te­ra­re, tfn 040 804 2821 (tele­fon­tid mån-fre kl. 12–15). Tid kan ock­så bokas per tele­fon via den egna hälsocentralen.

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

 1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
 2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
 3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan.
 4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med en coronavirussmitta. Länk: Information om coronavirusvacciner
 5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras all­tid på måndagar.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier