omaolo.fi Vaccinationer
14.07.2020

Coro­na­vi­rus­prov av per­so­ner under 16 år tas vid barnakuten

Från och med 15.7.2020 tas coro­na­vi­rus­prov av per­so­ner under 16 år på barna­ku­ten vid Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. De and­ra famil­je­med­lem­mar­na, både barn och vux­na, kan tes­tas på sam­ma besök vid barnakuten.

Soi­tes barna­kut är öppen 24/7, dvs. dyg­net runt var­je dag på året. Kon­tak­ta barna­ku­ten all­tid per tele­fon innan du kom­mer till enhe­ten, tfn 06 826 4444.

Coro­na­vi­rus­prov av per­so­ner över 16 år tas vid infek­tions­mot­tag­ning­en vid huvud­häl­so­sta­tio­nen i Karleby.

Infek­tions­mot­tag­ning­ar­na vid häl­so­cen­tra­ler­na i Vetil och Kan­nus tar coro­na­vi­rus­prov av för­kyl­nings­pa­ti­en­ter och pati­en­ter med sym­tom på coro­na­vi­ru­set obe­ro­en­de av pati­en­tens ålder.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier