omaolo.fi Vaccinationer
28.01.2021

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner av över 80 år gam­la hem­ma­bo­en­de per­so­ner och deras när­stå­en­de­vår­da­re inleds i Soi­te — tids­be­ställ­ning­en öpp­nas mån 1.2.2021

Mel­lers­ta Öster­bot­tens soci­al- och häl­so­vårds­sam­kom­mun Soi­te inle­der massvac­ci­na­tio­ner av befolk­ning­en mot coro­na­vi­ru­set i bör­jan av feb­ru­a­ri, vec­ka 5. Vac­ci­na­tions­tid­ta­bel­len fort­skri­der i enlig­het med Fin­lands coro­na­vi­rus­stra­te­gi. Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner ord­nas så snabbt till­gång­en på vac­cin tillå­ter det. Tids­be­ställ­ning­en öpp­nas 1.2.2021 och vac­ci­na­tio­ner­na inleds 4.2.2021 för den förs­ta mål­grup­pen för massvac­ci­na­tio­ner, dvs. över 80 år gam­la hem­ma­bo­en­de per­so­ner samt deras när­stå­en­de­vår­da­re som bor i sam­ma hushåll.

Massvac­ci­na­tio­ner­na inleds med över 80 år gam­la per­so­ner som bor hem­ma samt med när­stå­en­de­vår­da­re och äld­re som bor i sam­ma hus­håll med dem. Tids­be­ställ­ning­en öpp­nas för den­na mål­grupp mån­dag 1.2.2021 kl. 10. Tid för coro­na­vac­ci­na­tion kan bestäl­las anting­en elektro­niskt eller per tele­fon. Ifall en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en göras per tele­fon för båda personerna.

  • tidsbeställning per telefon: 06 828 7488. Öppen från och med 1.2.2021 mån-fre kl. 8-16 (med undantag av mån 1.2.2021 då linjen öppnas kl. 10). Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.
  • elektronisk tidsbeställning på webben i Egenvårdstjänsten: https://soite.terveytesi.fi
    Man ska logga in sig i tjänsten med sina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) för att kunna beställa tid åt sig själv. Man kan beställa tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi

Inled­nings­vis är endast få vac­ci­na­tions­ti­der till­gäng­li­ga på grund av den begrän­sa­de till­gång­en på coro­na­vac­ci­ner. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till allt eftersom mer coro­na­vi­rus­vac­cin kom­mer till Soi­tes område.

Vid hän­del­se av över­vä­gan­de hin­der kan en vac­ci­na­tions­tid ock­så avbo­kas via de ovan­nämn­da kanalerna.

Tids­be­ställ­ning­en gäl­ler endast för den 1 vac­cin­do­sen: boos­ter­vac­ci­na­tio­nen (3 vec­kor efter den 1 dosen) bokas vid vac­ci­na­tions­stäl­let i sam­band med den förs­ta vaccinationen.

Vi ber när­stå­en­de se till att äld­re släk­ting­ar får en vac­ci­na­tions­tid och kan kom­ma och vac­ci­ne­ra sig.

Man kan själv väl­ja vil­ket vac­ci­na­tions­stäl­le man bestäl­ler tid till. På grund av den knap­pa till­gång­en på vac­ci­ner inleds vac­ci­na­tio­ner först endast på föl­jan­de ställen:

  • I Karleby (plats: Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7)
  • I Kannus (plats: Församlingshuset, Valtakatu 13)
  • I Dunkars (plats: Hälsocentralen, Mäntöläntie 2 eller Pajala familjecenter, Pajalantie 1)
  • Kronoby hälsostation (adress: Säbråvägen 1)

Tids­be­ställ­ning är möj­lig endast till des­sa vac­ci­na­tions­stäl­len i det här ske­det. Verk­sam­he­ten i frå­ga om massvac­ci­na­tions­stäl­len utvid­gas planen­ligt allt eftersom till­gång­en på vac­ci­ner förbättras.

Efter att över 80 år gam­la hem­ma­bo­en­de per­so­ner samt när­stå­en­de­vår­da­re och äld­re som bor i sam­ma hus­håll med dem har vac­ci­ne­rats vac­ci­ne­ras 70–79-åringar. Sedan inleds vac­ci­na­tio­ner av under 70 år gam­la per­so­ner som hör till en risk­grupp. Kli­en­ter som omfat­tas av Soi­tes hem­vård vac­ci­ne­ras i sam­band med ett hemvårdsbesök.

Du kan föl­ja med hur coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i Soi­tes områ­de på adres­sen: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/.

Coro­na­vac­ci­na­tio­nen är fri­vil­lig och avgifts­fri för alla. Coro­na­vi­rus­vac­ci­ner­na erbju­der ett effek­tivt skydd mot coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och sär­skilt dess all­var­li­ga for­mer. I lju­set av nuva­ran­de kun­ska­per är coro­na­vac­ci­ner­na effek­ti­va ock­så mot muta­tio­ner av coronaviruset.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier